- reklama -
Strona głównaPoradnikPożar od fotowoltaiki: co trzeba...

Pożar od fotowoltaiki: co trzeba wiedzieć

Polacy mają coraz wię­cej foto­wol­ta­iki na swo­ich dachach. Im wię­cej słoń­ca – tym pane­le sło­necz­ne dłu­żej pra­cu­ją. Rosną też oba­wy zwią­za­ne z kwe­stią bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go. W odpo­wie­dzi na to Columbus opra­co­wał bez­płat­ny porad­nik, w któ­rym wyja­śnia ryzy­ko poża­ru z powo­du fotowoltaiki. 

W porad­ni­ku Columbusa znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi prze­gląd zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz wska­zów­ki, na co zwra­cać uwa­gę przy wybo­rze dostaw­cy fotowoltaiki.

Panele słoneczne są bezpieczne

Co war­to pod­kre­ślić, same pane­le sło­necz­ne czy inwer­ter nie sta­no­wią zagro­że­nia dla czło­wie­ka. Zamieniają pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne na ener­gię elek­trycz­ną i gene­ru­ją prąd sta­ły. Natomiast inwer­ter opty­ma­li­zu­je pra­cę insta­la­cji i zamie­nia prąd sta­ły na zmien­ny, czy­li taki, jaki mamy w gniazd­kach. Panele sło­necz­ne gene­ru­ją napię­cie nawet wte­dy, gdy są odłą­czo­ne od sie­ci lub gdy są czę­ścio­wo przy­kry­te (cho­ciaż­by przez śnieg).

Badania sta­ty­stycz­ne poka­zu­ją, że naj­częst­szą przy­czy­ną poża­rów są czyn­ni­ki zewnę­trze, np. wyła­do­wa­nia atmos­fe­rycz­ne. Kolejne przy­czy­ny to awa­ria sprzę­tu, błę­dy w mon­ta­żu i wadli­wy pro­jekt. Columbus powo­łu­je się tu na nie­miec­kie bada­nia, któ­re obję­ły 1,3 mln insta­la­cji. Tylko zale­d­wie 0,016% odno­to­wa­no zda­rze­nie poża­ro­we powią­za­ne z foto­wol­ta­iką. W Wielkiej Brytanii było to jesz­cze mniej.

Skąd się bierze pożar?

Z przed­sta­wio­nych badań wyni­ka, że głów­ną przy­czy­ną poża­ru w insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest wystą­pie­nie łuku elek­trycz­ne­go. Łuk elek­trycz­ny to wyła­do­wa­nie dużej mocy mię­dzy prze­wo­da­mi, któ­re Wyładowanie jest zamie­nia­ne na cie­pło, któ­re może uszko­dzić izo­la­cję prze­wo­dów i spo­wo­do­wać pożar. 

Polskie spół­ki z nowy­mi pane­la­mi fotowoltaicznymi

Samo zja­wi­sko wystą­pie­nia łuku elek­trycz­ne­go w przy­pad­ku foto­wol­ta­iki wystę­pu­je w bar­dzo nie­wiel­kiej ska­li. Powstaje naj­czę­ściej na sku­tek zwarć w urzą­dze­niach elek­trycz­nych, a przy­czy­ną mogą być uszko­dze­nia lub błę­dy człowieka. 

Ochroną przed tego typu incy­den­ta­mi jest sto­so­wa­nie przez fir­mę suro­wych stan­dar­dów insta­la­cyj­nych i naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­tów, któ­re są gwa­ran­cją wyso­kiej jako­ści mon­ta­żu – Columbus.

Jak się zabezpieczyć

Falownik wypo­sa­żo­ny w funk­cję AFCI (wykry­wa­nia zwarć łuko­wych) zabez­pie­czy insta­la­cję i dom przed poten­cjal­nym nie­bez­pie­czeń­stwem. Taki falow­nik odłą­czy pane­le sło­necz­ne od zasi­la­nia – czy­ta­my w poradniku.

Warto wie­dzieć, że zgod­nie z pol­skim pra­wem, do urzą­dzeń foto­wol­ta­icz­nych o mocy zain­sta­lo­wa­nej ponad 6,5 kW wyma­ga­ne jest:

  • uzgod­nie­nia pro­jek­tu z rze­czo­znaw­cą do spraw zabez­pie­czeń przeciwpożarowych
  • zawia­do­mie­nia Państwowej Straży Pożarnej o zakoń­cze­niu wnin­we­sty­cji i pla­no­wa­ne­go przy­stą­pie­nia do jej użytkowania

Columbus Energy w cią­gu 7 lat dzia­łal­no­ści zre­ali­zo­wał ponad 38 tys. insta­la­cji o łącz­nej mocy wyno­szą­cej bli­sko 268 MW. W tym cza­sie Columbus wypra­co­wał wła­sne stan­dar­dy doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia, mon­ta­żu, a tak­że zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych, któ­re zosta­ły zawar­te w bez­płat­nym porad­ni­ku.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł