- reklama -
Strona głównaPoradnikPożar od fotowoltaiki: co trzeba...

Pożar od fotowoltaiki: co trzeba wiedzieć

Polacy mają coraz wię­cej foto­wol­ta­iki na swo­ich dachach. Im wię­cej słoń­ca – tym pane­le sło­necz­ne dłu­żej pra­cu­ją. Rosną też oba­wy zwią­za­ne z kwe­stią bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go. W odpo­wie­dzi na to Columbus opra­co­wał bez­płat­ny porad­nik, w któ­rym wyja­śnia ryzy­ko poża­ru z powo­du fotowoltaiki. 

W porad­ni­ku Columbusa znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi prze­gląd zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz wska­zów­ki, na co zwra­cać uwa­gę przy wybo­rze dostaw­cy fotowoltaiki.

Panele słoneczne są bezpieczne

Co war­to pod­kre­ślić, same pane­le sło­necz­ne czy inwer­ter nie sta­no­wią zagro­że­nia dla czło­wie­ka. Zamieniają pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne na ener­gię elek­trycz­ną i gene­ru­ją prąd sta­ły. Natomiast inwer­ter opty­ma­li­zu­je pra­cę insta­la­cji i zamie­nia prąd sta­ły na zmien­ny, czy­li taki, jaki mamy w gniazd­kach. Panele sło­necz­ne gene­ru­ją napię­cie nawet wte­dy, gdy są odłą­czo­ne od sie­ci lub gdy są czę­ścio­wo przy­kry­te (cho­ciaż­by przez śnieg).

Badania sta­ty­stycz­ne poka­zu­ją, że naj­częst­szą przy­czy­ną poża­rów są czyn­ni­ki zewnę­trze, np. wyła­do­wa­nia atmos­fe­rycz­ne. Kolejne przy­czy­ny to awa­ria sprzę­tu, błę­dy w mon­ta­żu i wadli­wy pro­jekt. Columbus powo­łu­je się tu na nie­miec­kie bada­nia, któ­re obję­ły 1,3 mln insta­la­cji. Tylko zale­d­wie 0,016% odno­to­wa­no zda­rze­nie poża­ro­we powią­za­ne z foto­wol­ta­iką. W Wielkiej Brytanii było to jesz­cze mniej.

Skąd się bierze pożar?

Z przed­sta­wio­nych badań wyni­ka, że głów­ną przy­czy­ną poża­ru w insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jest wystą­pie­nie łuku elek­trycz­ne­go. Łuk elek­trycz­ny to wyła­do­wa­nie dużej mocy mię­dzy prze­wo­da­mi, któ­re Wyładowanie jest zamie­nia­ne na cie­pło, któ­re może uszko­dzić izo­la­cję prze­wo­dów i spo­wo­do­wać pożar. 

Polskie spół­ki z nowy­mi pane­la­mi fotowoltaicznymi

Samo zja­wi­sko wystą­pie­nia łuku elek­trycz­ne­go w przy­pad­ku foto­wol­ta­iki wystę­pu­je w bar­dzo nie­wiel­kiej ska­li. Powstaje naj­czę­ściej na sku­tek zwarć w urzą­dze­niach elek­trycz­nych, a przy­czy­ną mogą być uszko­dze­nia lub błę­dy człowieka. 

Ochroną przed tego typu incy­den­ta­mi jest sto­so­wa­nie przez fir­mę suro­wych stan­dar­dów insta­la­cyj­nych i naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­tów, któ­re są gwa­ran­cją wyso­kiej jako­ści mon­ta­żu – Columbus.

Jak się zabezpieczyć

Falownik wypo­sa­żo­ny w funk­cję AFCI (wykry­wa­nia zwarć łuko­wych) zabez­pie­czy insta­la­cję i dom przed poten­cjal­nym nie­bez­pie­czeń­stwem. Taki falow­nik odłą­czy pane­le sło­necz­ne od zasi­la­nia – czy­ta­my w poradniku.

Warto wie­dzieć, że zgod­nie z pol­skim pra­wem, do urzą­dzeń foto­wol­ta­icz­nych o mocy zain­sta­lo­wa­nej ponad 6,5 kW wyma­ga­ne jest:

  • uzgod­nie­nia pro­jek­tu z rze­czo­znaw­cą do spraw zabez­pie­czeń przeciwpożarowych
  • zawia­do­mie­nia Państwowej Straży Pożarnej o zakoń­cze­niu wnin­we­sty­cji i pla­no­wa­ne­go przy­stą­pie­nia do jej użytkowania

Columbus Energy w cią­gu 7 lat dzia­łal­no­ści zre­ali­zo­wał ponad 38 tys. insta­la­cji o łącz­nej mocy wyno­szą­cej bli­sko 268 MW. W tym cza­sie Columbus wypra­co­wał wła­sne stan­dar­dy doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia, mon­ta­żu, a tak­że zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych, któ­re zosta­ły zawar­te w bez­płat­nym porad­ni­ku.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...