- reklama -
Strona głównaPoradnikJakie trasy rowerowe oferują polskie...

Jakie trasy rowerowe oferują polskie miasta

- reklama -

Rowery już daw­no prze­sta­ły być trak­to­wa­nie jedy­nie jako sport rekre­acyj­ny, a tra­sy rowe­ro­we w mia­stach i poza mini zysku­ją na popu­lar­no­ści. Wpływ na rowe­ro­wą rewo­lu­cję ma pan­de­mia i rosną­ca świa­do­mość zalet trans­por­tu rowe­ro­we­go. Jazda rowe­rem ma pozy­tyw­ne­go wpływ na zdro­wie, śro­do­wi­sko i ekologię.

Holidu, wyszu­ki­war­ka apar­ta­men­tów i domów waka­cyj­nych, posta­no­wi­ła spo­rzą­dzić ran­king miast w Polsce z naj­więk­szą ilo­ścią dostęp­nych ście­żek rowe­ro­wych. Ranking został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie danych ze stro­ny OpenStreetMaps.

Nie jest zasko­cze­niem, że bio­rąc pod uwa­gę cał­ko­wi­tą dłu­gość ście­żek rowe­ro­wych mie­rzo­ną w kilo­me­trach, na pierw­szym miej­scu jest Warszawa (526 km), a tuż za nią Wrocław (263 km), Poznań (185 km), Kraków (165 km) i Łódź (159 km). Przeliczając jed­nak tra­sy rowe­ro­we na miesz­kań­ca, ran­king wyglą­da następująco:

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza zdo­by­wa pierw­sze miej­sce z łącz­ną licz­bą 76 km ście­żek rowe­ro­wych, co odpo­wia­da oko­ło 0,64 m na miesz­kań­ca. Ostatnio w Dąbrowie Górniczej powsta­ło ponad 12 km nowych ście­żek rowe­ro­wych. Co praw­da nie moż­na jesz­cze wypo­ży­czyć rowe­ru miej­skie­go, ale wła­dze zobo­wią­za­ły się do stwo­rze­nia takiej moż­li­wo­ści wraz z utwo­rze­niem nowych połą­czeń rowe­ro­wych bie­gną­cych przez Będzin, Gołonóg, byłą Hutę Katowice, Ząbkowice i stre­fę inwe­sty­cyj­ną w Tucznawie.

Koszalin

Drugim z kolei mia­stem, któ­ry może pochwa­lić się zwięk­sza­ją­cą się licz­bą ście­żek rowe­ro­wych jest Koszalin. Władze tego mia­sta prze­zna­czą oko­ło 3 milio­nów zło­tych na budo­wę nowych ście­żek rowe­ro­wych w całym mie­ście. Co wię­cej, ze wzglę­du na dużą popu­lar­ność miej­skich rowe­rów, od maja w Koszalinie poja­wi się jesz­cze wię­cej jed­no­śla­dów fir­my Nextbike.

Rzeszów

Rzeszów może pochwa­lić się posia­da­niem odcin­ka auto­stra­dy rowe­ro­wej Green Velo. To naj­dłuż­sza tra­sa rowe­ro­wa w Polsce, któ­ra bie­gnie przez całą wschod­nią Polskę. W Rzeszowie nie musi­my mar­twić się rów­nież o dostęp do miej­skich rowe­rów. Co wię­cej, co week­end w sezo­nie wiosenno-​letnim orga­ni­zo­wa­ne są zjaz­dy rowe­ro­we ama­to­rów i bar­dziej zaawan­so­wa­nych kola­rzy. Fanów kolar­stwa szo­so­we­go oko­li­ce tego mia­sta zachwy­ca­ją tra­sa­mi z nie­sa­mo­wi­ty­mi widokami.

Toruń

Poza podium, ale z impo­nu­ją­cą infra­struk­tu­rą rowe­ro­wą. Toruń ma 30 sta­cji rowe­rów miej­skich, 105 km ście­żek rowe­ro­wych, 5 tysię­cy miejsc par­kin­go­wych dla jed­no­śla­dów. Trasy rowe­ro­we pro­wa­dzą do malow­ni­czych zakąt­ków poza miastem. 

Włocławek

Włocławek to kolej­ne mia­sto, któ­re zaska­ku­je malow­ni­czy­mi tra­sa­mi rowe­ro­wy­mi taki­mi jak Wiślana Trasa Rowerowa czy ścież­ki bie­gną­ce do Gostynińsko-​Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Do dys­po­zy­cji na tere­nie mia­sta są rowe­ry miej­skie, do któ­rych nie­dłu­go dołą­czy ofer­ta wypo­ży­cze­nia rowe­rów elek­trycz­nych. Planowana jest rów­nież roz­bu­do­wa i moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej w mieście.

Białystok

Trasy rowe­ro­we w tym mie­ście sta­no­wią 36 proc. wszyst­kich dróg publicz­nych. Do tego jaz­da rowe­rem jest tu bez­piecz­na, a wła­dze mia­sta dba­ją o suk­ce­syw­ną roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej. Dotychczas w Białymstoku dostęp­ne były rowe­ry miej­skie, ale ze wzglę­du na pan­de­mię, pro­jekt ten tym­cza­so­wo wstrzymano.

Olsztyn

Olsztyn zachwy­ca malow­ni­czy­mi ścież­ka­mi rowe­ro­wy­mi, któ­re cią­gną się wśród olsz­tyń­skich par­ków i lasów. Kto jesz­cze nie był, powi­nien prze­je­chać się Łynostradą, z uro­czy­mi wido­ka­mi na mia­sto i rze­kę Łynę. To nie wszyst­ko, w Olsztynie orga­ni­zo­wa­ne są sezo­no­we spo­tka­nia, raj­dy i zawo­dy kolar­skie dla każdego.

Wrocław

Wrocław posia­da aż 264 km ście­żek rowe­ro­wych, co odpo­wia­da 0,41 m ścież­ki na miesz­kań­ca. Co wię­cej, przez Wrocław prze­bie­ga­ją dwie nie­sa­mo­wi­te tra­sy rowerowe- mię­dzy­na­ro­do­wa tra­sa EuroVelo 9, pro­wa­dzą­ca aż do Puli w Chorwacji i 313-​kilometrowa tra­sa wzdłuż rze­ki Odry. Turyści przy­jeż­dża­ją­cy do Wrocławia mogą zwie­dzić mia­sto wypo­ży­cza­jąc jeden z miej­skich rowerów.

Tarnów

Tarnów może pochwa­lić się 25 tra­sa­mi rowe­ro­wy­mi, zarów­no nizin­ny­mi jak i gór­ski­mi. Dla tych, któ­rzy lubią adre­na­li­nę stwo­rzo­no nawet tzw. tor rowe­ro­wy „Dirt” na osie­dlu Legionów. Okolice Tarnowa to rów­nież tra­sa zna­nej Velo Małopolska.

Kalisz

W ostat­nich latach Kalisz moc­no zain­we­sto­wał w infra­struk­tu­rę dla rowe­rzy­stów, dzię­ki któ­rej powsta­ło 5 z 7 pla­no­wa­nych tras rowe­ro­wych. Mieszkańcy tego mia­sta mogą pochwa­lić się 0,40 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca, tym samym zamy­ka­jąc nasz ran­king rowe­ro­wych miast Polski.

Top 4 europejskich stolic rowerowych

Choć może się to wyda­wać zaska­ku­ją­ce, Amsterdam nie jest na pierw­szym miej­scu jeśli cho­dzi o ilość ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca. To Helsinki zaj­mu­ją pierw­sze miej­sce, znacz­nie wyprze­dza­jąc inne mia­sta, z 2,05 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca i impo­nu­ją­cą licz­bą 1 301 km ście­żek rowe­ro­wych w całym mie­ście. Za sto­li­cą Finlandii pla­su­je się Sztokholm z 1 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca i 913 km ście­żek rowe­ro­wych ogó­łem. Brązowy medal przy­padł wspo­mnia­ne­mu wcze­śniej Amsterdamowi, któ­ry posia­da 858 km ście­żek rowe­ro­wych, czy­li 0,99 m na mieszkańca.

Ranking powstał na pod­sta­wie danych z OpenStreetMap w kwiet­niu 2021 roku, bio­rąc pod uwa­gę 40 naj­więk­szych miast w Polsce pod wzglę­dem popu­la­cji. Pod uwa­gę wzię­to tyl­ko dro­gi rowe­ro­we znaj­du­ją­ce się w obrę­bie linii mia­sta. Wyniki dla każ­de­go mia­sta zosta­ły zsu­mo­wa­ne i obli­czo­no wskaź­nik w metrach na miesz­kań­ca. Ulice, na któ­rych po obu stro­nach wybu­do­wa­no ścież­kę rowe­ro­wą poli­czo­no osobno.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...