- reklama -
Strona głównaPoradnikJakie trasy rowerowe oferują polskie...

Jakie trasy rowerowe oferują polskie miasta

Rowery już daw­no prze­sta­ły być trak­to­wa­nie jedy­nie jako sport rekre­acyj­ny, a tra­sy rowe­ro­we w mia­stach i poza mini zysku­ją na popu­lar­no­ści. Wpływ na rowe­ro­wą rewo­lu­cję ma pan­de­mia i rosną­ca świa­do­mość zalet trans­por­tu rowe­ro­we­go. Jazda rowe­rem ma pozy­tyw­ne­go wpływ na zdro­wie, śro­do­wi­sko i ekologię.

Holidu, wyszu­ki­war­ka apar­ta­men­tów i domów waka­cyj­nych, posta­no­wi­ła spo­rzą­dzić ran­king miast w Polsce z naj­więk­szą ilo­ścią dostęp­nych ście­żek rowe­ro­wych. Ranking został stwo­rzo­ny na pod­sta­wie danych ze stro­ny OpenStreetMaps.

Nie jest zasko­cze­niem, że bio­rąc pod uwa­gę cał­ko­wi­tą dłu­gość ście­żek rowe­ro­wych mie­rzo­ną w kilo­me­trach, na pierw­szym miej­scu jest Warszawa (526 km), a tuż za nią Wrocław (263 km), Poznań (185 km), Kraków (165 km) i Łódź (159 km). Przeliczając jed­nak tra­sy rowe­ro­we na miesz­kań­ca, ran­king wyglą­da następująco:

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza zdo­by­wa pierw­sze miej­sce z łącz­ną licz­bą 76 km ście­żek rowe­ro­wych, co odpo­wia­da oko­ło 0,64 m na miesz­kań­ca. Ostatnio w Dąbrowie Górniczej powsta­ło ponad 12 km nowych ście­żek rowe­ro­wych. Co praw­da nie moż­na jesz­cze wypo­ży­czyć rowe­ru miej­skie­go, ale wła­dze zobo­wią­za­ły się do stwo­rze­nia takiej moż­li­wo­ści wraz z utwo­rze­niem nowych połą­czeń rowe­ro­wych bie­gną­cych przez Będzin, Gołonóg, byłą Hutę Katowice, Ząbkowice i stre­fę inwe­sty­cyj­ną w Tucznawie.

Koszalin

Drugim z kolei mia­stem, któ­ry może pochwa­lić się zwięk­sza­ją­cą się licz­bą ście­żek rowe­ro­wych jest Koszalin. Władze tego mia­sta prze­zna­czą oko­ło 3 milio­nów zło­tych na budo­wę nowych ście­żek rowe­ro­wych w całym mie­ście. Co wię­cej, ze wzglę­du na dużą popu­lar­ność miej­skich rowe­rów, od maja w Koszalinie poja­wi się jesz­cze wię­cej jed­no­śla­dów fir­my Nextbike.

Rzeszów

Rzeszów może pochwa­lić się posia­da­niem odcin­ka auto­stra­dy rowe­ro­wej Green Velo. To naj­dłuż­sza tra­sa rowe­ro­wa w Polsce, któ­ra bie­gnie przez całą wschod­nią Polskę. W Rzeszowie nie musi­my mar­twić się rów­nież o dostęp do miej­skich rowe­rów. Co wię­cej, co week­end w sezo­nie wiosenno-​letnim orga­ni­zo­wa­ne są zjaz­dy rowe­ro­we ama­to­rów i bar­dziej zaawan­so­wa­nych kola­rzy. Fanów kolar­stwa szo­so­we­go oko­li­ce tego mia­sta zachwy­ca­ją tra­sa­mi z nie­sa­mo­wi­ty­mi widokami.

Toruń

Poza podium, ale z impo­nu­ją­cą infra­struk­tu­rą rowe­ro­wą. Toruń ma 30 sta­cji rowe­rów miej­skich, 105 km ście­żek rowe­ro­wych, 5 tysię­cy miejsc par­kin­go­wych dla jed­no­śla­dów. Trasy rowe­ro­we pro­wa­dzą do malow­ni­czych zakąt­ków poza miastem. 

Włocławek

Włocławek to kolej­ne mia­sto, któ­re zaska­ku­je malow­ni­czy­mi tra­sa­mi rowe­ro­wy­mi taki­mi jak Wiślana Trasa Rowerowa czy ścież­ki bie­gną­ce do Gostynińsko-​Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Do dys­po­zy­cji na tere­nie mia­sta są rowe­ry miej­skie, do któ­rych nie­dłu­go dołą­czy ofer­ta wypo­ży­cze­nia rowe­rów elek­trycz­nych. Planowana jest rów­nież roz­bu­do­wa i moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej w mieście.

Białystok

Trasy rowe­ro­we w tym mie­ście sta­no­wią 36 proc. wszyst­kich dróg publicz­nych. Do tego jaz­da rowe­rem jest tu bez­piecz­na, a wła­dze mia­sta dba­ją o suk­ce­syw­ną roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej. Dotychczas w Białymstoku dostęp­ne były rowe­ry miej­skie, ale ze wzglę­du na pan­de­mię, pro­jekt ten tym­cza­so­wo wstrzymano.

Olsztyn

Olsztyn zachwy­ca malow­ni­czy­mi ścież­ka­mi rowe­ro­wy­mi, któ­re cią­gną się wśród olsz­tyń­skich par­ków i lasów. Kto jesz­cze nie był, powi­nien prze­je­chać się Łynostradą, z uro­czy­mi wido­ka­mi na mia­sto i rze­kę Łynę. To nie wszyst­ko, w Olsztynie orga­ni­zo­wa­ne są sezo­no­we spo­tka­nia, raj­dy i zawo­dy kolar­skie dla każdego.

Wrocław

Wrocław posia­da aż 264 km ście­żek rowe­ro­wych, co odpo­wia­da 0,41 m ścież­ki na miesz­kań­ca. Co wię­cej, przez Wrocław prze­bie­ga­ją dwie nie­sa­mo­wi­te tra­sy rowerowe- mię­dzy­na­ro­do­wa tra­sa EuroVelo 9, pro­wa­dzą­ca aż do Puli w Chorwacji i 313-​kilometrowa tra­sa wzdłuż rze­ki Odry. Turyści przy­jeż­dża­ją­cy do Wrocławia mogą zwie­dzić mia­sto wypo­ży­cza­jąc jeden z miej­skich rowerów.

Tarnów

Tarnów może pochwa­lić się 25 tra­sa­mi rowe­ro­wy­mi, zarów­no nizin­ny­mi jak i gór­ski­mi. Dla tych, któ­rzy lubią adre­na­li­nę stwo­rzo­no nawet tzw. tor rowe­ro­wy „Dirt” na osie­dlu Legionów. Okolice Tarnowa to rów­nież tra­sa zna­nej Velo Małopolska.

Kalisz

W ostat­nich latach Kalisz moc­no zain­we­sto­wał w infra­struk­tu­rę dla rowe­rzy­stów, dzię­ki któ­rej powsta­ło 5 z 7 pla­no­wa­nych tras rowe­ro­wych. Mieszkańcy tego mia­sta mogą pochwa­lić się 0,40 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca, tym samym zamy­ka­jąc nasz ran­king rowe­ro­wych miast Polski.

Top 4 europejskich stolic rowerowych

Choć może się to wyda­wać zaska­ku­ją­ce, Amsterdam nie jest na pierw­szym miej­scu jeśli cho­dzi o ilość ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca. To Helsinki zaj­mu­ją pierw­sze miej­sce, znacz­nie wyprze­dza­jąc inne mia­sta, z 2,05 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca i impo­nu­ją­cą licz­bą 1 301 km ście­żek rowe­ro­wych w całym mie­ście. Za sto­li­cą Finlandii pla­su­je się Sztokholm z 1 m ście­żek rowe­ro­wych na miesz­kań­ca i 913 km ście­żek rowe­ro­wych ogó­łem. Brązowy medal przy­padł wspo­mnia­ne­mu wcze­śniej Amsterdamowi, któ­ry posia­da 858 km ście­żek rowe­ro­wych, czy­li 0,99 m na mieszkańca.

Ranking powstał na pod­sta­wie danych z OpenStreetMap w kwiet­niu 2021 roku, bio­rąc pod uwa­gę 40 naj­więk­szych miast w Polsce pod wzglę­dem popu­la­cji. Pod uwa­gę wzię­to tyl­ko dro­gi rowe­ro­we znaj­du­ją­ce się w obrę­bie linii mia­sta. Wyniki dla każ­de­go mia­sta zosta­ły zsu­mo­wa­ne i obli­czo­no wskaź­nik w metrach na miesz­kań­ca. Ulice, na któ­rych po obu stro­nach wybu­do­wa­no ścież­kę rowe­ro­wą poli­czo­no osobno.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...