- reklama -
Strona głównaŚwiatIle gazu wyciekło z rur...

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W ponie­dzia­łek w nocy 26.09.2022, ciśnie­nie w jed­nej z rur pod­mor­skie­go gazo­cią­gu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spa­dło z 105 do 7 barów. We wto­rek oka­za­ło się, że tak­że w Nord Stream 1 doszło do szyb­kie­go spad­ku ciśnie­nia. Nord Stream 1 został uszko­dzo­ny w dwóch miej­scach w duń­skiej stre­fie eko­no­micz­nej , Nord Stream 2 – w szwedz­kiej stre­fie, wszyst­kie na wschód od wyspy Bornholm.

gra­fi­ka: Wikipedia

Przesył gazu w Nord Stream 1 wcze­śniej został wstrzy­ma­ny przez Rosję, ale w gazo­cią­gu znaj­du­je się nadal gaz. Gazociąg Nord Stream 2 nie został ofi­cjal­nie odda­ny do użyt­ku, ale rów­nież był wypeł­nio­ny gazem.

Najdłuższe gazociągi na świecie 

We wto­rek po połu­dniu poja­wi­ły się infor­ma­cje, że sta­cja pomia­ro­wa szwedz­kiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej zare­je­stro­wa­ła na obsza­rach, gdzie doszło do wycie­ku z gazo­cią­gów Nord Stream, dwie sil­ne pod­wod­ne eksplozje.

Gdy 27 wrze­śnia Duńskie Siły Zbrojne opu­bli­ko­wa­ły nagra­nia i zdję­cia z miejsc prze­cie­ków, zaczę­to zasta­na­wiać się, co i w jakich ilo­ściach tak napraw­dę wycie­kło z rur. Przypomnijmy, że to naj­dłuż­sze gazo­cią­gi na świe­cie, liczą­ce ponad 1200 km.

Szkodliwa emisja metanu

Dyrektor Environmental Defense Fund (EDF) Andrew Baxter obli­czył wszyst­ko dokład­nie, udo­stęp­nia­jąc dane na Twitterze. Założył, że wszyst­ko z tych ogrom­nych rur wyleciało. 

📐 Rura o śred­ni­cy wewnętrz­nej 1,153 m,
📏 1250 km dłu­go­ści,
🧊1 305 144 m3 objętości

Ile tam jest gazu?

Gazy są ści­śli­we. Ich gęstość zmie­nia się wraz z ciśnie­niem i temperaturą.

⏲ 105 barów
🌡️ 5°C (sza­cun­ko­wo)

Stosując tabe­le inży­nier­skie, gęstość gazu ziem­ne­go w tych warun­kach wyno­si ~98kg/​m3.

Zaczęliśmy więc od 128 milio­nów kg gazu.
Ile gazu pozo­sta­ło po spad­ku ciśnie­nia do 7 barów?

⏲ 7 barów
🌡️5°C

Stosując tabe­le inży­nier­skie gęstość gazu ziem­ne­go w tych warun­kach wyno­si ~5kg/​m3.

W tym sce­na­riu­szu pozo­sta­je więc tyl­ko 5 kg/​m3 x 1 305 144 m3 = 6,5 milio­na kg gazu ziemnego.

Dlatego do atmos­fe­ry tra­fia 121 mln kg gazu ziemnego.

Załóżmy, że zawar­tość meta­nu wyno­si 95%…

115 000 ton metanu

To 9,6 milio­na ton ekwi­wa­len­tu CO2.

Taki sam wpływ na kli­mat, jak rocz­na emi­sja 2 mln samo­cho­dów benzynowych. 

Jeszcze ina­czej do obli­czeń pod­szedł Christopher Christiaanse, absol­went Delft University of Technology, któ­ry poka­zał obli­cze­nia w przej­rzy­stej tabelce: 

Jak twier­dzi Zeke Hausfather, ame­ry­kań­ski uczo­ny i autor w por­ta­lu Carbonbrief, część meta­nu może zostać wchło­nię­ta przez oce­any (i znaj­du­ją­ce się w nich orga­ni­zmy) i nie prze­do­stać się do atmos­fe­ry, ale ogrom­na ilość CH4 uwol­nio­na na nie­wiel­kim obsza­rze suge­ru­je, że znacz­na jego część praw­do­po­dob­nie uciekła.

6,4 milio­na ton ekwi­wa­len­tu CO2 z obu ruro­cią­gów odpo­wia­da­ło­by rocz­nej emi­sji 1,4 milio­na samo­cho­dów, cho­ciaż jest to tyl­ko ~0,2% rocz­nej emi­sji CH4 z paliw kopalnych.

Duńska Agencja Energii oce­nia, że gaz z Nord Stream 1 i 2 może wycie­kać przez kil­ka dni, a nawet tydzień.

Z innej per­spek­ty­wy, ogrom­ny wyciek gazu z Aliso Canyon w latach 2015/​2016 uwol­nił tyl­ko oko­ło 97 100 ton CH4. 

Czytaj tak­że: Krowy dosta­ną masecz­ki na metan

Awaria Nord Stream ma wpływ na klimat

Oba ruro­cią­gi Nord Stream zawie­ra­ły głów­nie metan, więc „poten­cjał maso­wej i wyso­ce szko­dli­wej emi­sji jest bar­dzo nie­po­ko­ją­cy” – oce­nił che­mik atmos­fe­rycz­ny David McCabe, star­szy nauko­wiec w orga­ni­za­cji non-​profit Clean Air Task Force

Istnieje wie­le nie­wia­do­mych, ale jeśli te ruro­cią­gi ule­gną awa­rii, wpływ na kli­mat będzie kata­stro­fal­ny, a nawet bezprecedensowy. 

David McCabe

Metan ma ponad 80-​krotnie więk­szą moc ocie­ple­nia pla­ne­ty niż dwu­tle­nek węgla i oko­ło 30-​krotnie więk­szą moc w cią­gu 100 lat. Naukowcy wska­zu­ją, że dra­stycz­ne ogra­ni­cze­nie emi­sji meta­nu w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat jest klu­czo­wą dźwi­gnią w ogra­ni­cza­niu zmian klimatycznych. 

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...