- reklama -
Strona głównaKlimatKrowy dostaną maseczki na metan

Krowy dostaną maseczki na metan

Gigant rol­ny Cargill roz­pocz­nie sprze­daż masek dla krów. To eks­pe­ry­men­tal­na tech­no­lo­gia, któ­ra może pomóc rol­ni­kom ogra­ni­czyć emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Metan emi­tu­ją w dużej mie­rze kro­wy, beka­jąc i czkając. 

Ograniczenie emi­sji meta­nu od zwie­rząt gospo­dar­skich jest jed­nym z naj­trud­niej­szych zadań kli­ma­tycz­nych, w dodat­ku moc­no nie­do­ce­nio­nych. Tymczasem rol­nic­two jest po spa­la­niu paliw kopal­nych: węgla, ropy i gazu, głów­nym źró­dłem emi­sji gazów przy­czy­nia­ją­cych się do zmian kli­ma­tu. Producenci mię­sa i mle­ka będą w koń­cu musie­li sta­wić czo­ła temu pro­ble­mo­wi. W Polsce to temat zupeł­nie pomi­ja­ny, jak na razie i to mimo to, że jeste­śmy jed­nym z dużych pro­du­cen­tów mle­ka i woło­wi­ny w Unii Europejskiej. W innych kra­jach już trwa­ją działania.

Skąd się bierze emisja metanu?

Metan jest dru­gim, po dwu­tlen­ku węgla, naj­pow­szech­niej­szym gazem cie­plar­nia­nym z dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. Wpływ meta­nu na ocie­ple­nie kli­ma­tu jest więk­szy od CO2. Gaz zatrzy­mu­je w atmos­fe­rze ponad 80 razy wię­cej cie­pła niż dwu­tle­nek węgla w cią­gu pierw­szych 25 lat.

Około jed­na trze­cia emi­sji meta­nu pocho­dzi z wydo­by­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia ropy, węgla i gazu, olej­ne 30 proc. – z hodow­li zwie­rząt. Wiadomo, że kro­wy są tu dużym źró­dłem tego gazu. Nie wszy­scy wie­dza, że oko­ło 95 pro­cent meta­nu wydzie­la­ne­go przez kro­wy wydo­sta­je się w posta­ci beka­nia i przez nos. 

Jak przechwycić metan z krowy?

Gigant rol­ny Cargill, zna­ny mię­dzy inny­mi z pasz, inwe­stu­je w pro­jekt ZELP (Zero Emission Lifestock Project). Te „maski“ umiesz­cza­ne nad pyska­mi krów dzia­ła­ją tro­chę jak kata­li­za­tor w samo­cho­dzie. Zespół wen­ty­la­to­rów zasi­la­nych bate­ria­mi nała­do­wa­ny­mi ener­gią sło­necz­ną wysy­sa czkaw­ki i zatrzy­mu­je je w komo­rze z fil­trem pochła­nia­ją­cym metan. Po nasy­ce­niu fil­tra reak­cja che­micz­na zamie­nia metan w CO₂, któ­ry jest następ­nie uwal­nia­ny. Nadal jest to gaz cie­plar­nia­ny, ale znacz­nie słabszy,

Na świe­cie mamy 1,6 miliar­da bydła, któ­re przy­czy­nia się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia ‑Zelp.

Akcesorium przy­po­mi­na­ją­ce maskę zosta­ło opra­co­wa­ne przez bry­tyj­ski star­tup Zelp, któ­ry twier­dzi, że może zmniej­szyć emi­sję meta­nu o ponad poło­wę. Cargill zapo­wie­dział, że spo­dzie­wa się roz­po­cząć ofe­ro­wa­nie urzą­dzeń euro­pej­skim hodow­com mle­ka w 2022 roku. 

Cargill zwie­trzył w tym biz­nes, ma być dys­try­bu­to­rem urzą­dze­nia ne Europę. Maska ma efek­tyw­ność na pozio­mie 53 proc., ale ma też inne zale­ty, ponie­waż pomo­że moni­to­ro­wać zacho­wa­nie krów.

Co mogą zrobić rolnicy?

Zmiana die­ty krów może znacz­nie zmniej­szyć zawar­tość meta­nu w beka­niu i czka­niu. Wśród pomy­słów jest kar­mie­nie krów wodo­ro­sta­mi. Już nie­wiel­ka ilość wodo­ro­stów doda­na do paszy zmniej­sza pro­duk­cję meta­nu w jeli­tach. Inna spraw­dzo­na die­ta to doda­wa­nie wię­cej czosn­ku i kasku cytrynowego.

Firmy takie jak Burger King, któ­re sprze­da­ją woło­we bur­ge­ry, są zain­te­re­so­wa­ne tech­no­lo­gia­mi pro­duk­cji woło­wi­ny z mniej­szym obcią­że­niem dla kli­ma­tu. Wymyślanie odpo­wied­niej die­ty dla krów będzie z pew­no­ścią cie­ka­wym wyzwaniem. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...