- reklama -
Strona głównaKlimatKrowy dostaną maseczki na metan

Krowy dostaną maseczki na metan

Gigant rol­ny Cargill roz­pocz­nie sprze­daż masek dla krów. To eks­pe­ry­men­tal­na tech­no­lo­gia, któ­ra może pomóc rol­ni­kom ogra­ni­czyć emi­sje gazów cie­plar­nia­nych. Metan emi­tu­ją w dużej mie­rze kro­wy, beka­jąc i czkając. 

Ograniczenie emi­sji meta­nu od zwie­rząt gospo­dar­skich jest jed­nym z naj­trud­niej­szych zadań kli­ma­tycz­nych, w dodat­ku moc­no nie­do­ce­nio­nych. Tymczasem rol­nic­two jest po spa­la­niu paliw kopal­nych: węgla, ropy i gazu, głów­nym źró­dłem emi­sji gazów przy­czy­nia­ją­cych się do zmian kli­ma­tu. Producenci mię­sa i mle­ka będą w koń­cu musie­li sta­wić czo­ła temu pro­ble­mo­wi. W Polsce to temat zupeł­nie pomi­ja­ny, jak na razie i to mimo to, że jeste­śmy jed­nym z dużych pro­du­cen­tów mle­ka i woło­wi­ny w Unii Europejskiej. W innych kra­jach już trwa­ją działania.

Skąd się bierze emisja metanu?

Metan jest dru­gim, po dwu­tlen­ku węgla, naj­pow­szech­niej­szym gazem cie­plar­nia­nym z dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. Wpływ meta­nu na ocie­ple­nie kli­ma­tu jest więk­szy od CO2. Gaz zatrzy­mu­je w atmos­fe­rze ponad 80 razy wię­cej cie­pła niż dwu­tle­nek węgla w cią­gu pierw­szych 25 lat.

Około jed­na trze­cia emi­sji meta­nu pocho­dzi z wydo­by­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia ropy, węgla i gazu, olej­ne 30 proc. – z hodow­li zwie­rząt. Wiadomo, że kro­wy są tu dużym źró­dłem tego gazu. Nie wszy­scy wie­dza, że oko­ło 95 pro­cent meta­nu wydzie­la­ne­go przez kro­wy wydo­sta­je się w posta­ci beka­nia i przez nos. 

Jak przechwycić metan z krowy?

Gigant rol­ny Cargill, zna­ny mię­dzy inny­mi z pasz, inwe­stu­je w pro­jekt ZELP (Zero Emission Lifestock Project). Te “maski” umiesz­cza­ne nad pyska­mi krów dzia­ła­ją tro­chę jak kata­li­za­tor w samo­cho­dzie. Zespół wen­ty­la­to­rów zasi­la­nych bate­ria­mi nała­do­wa­ny­mi ener­gią sło­necz­ną wysy­sa czkaw­ki i zatrzy­mu­je je w komo­rze z fil­trem pochła­nia­ją­cym metan. Po nasy­ce­niu fil­tra reak­cja che­micz­na zamie­nia metan w CO₂, któ­ry jest następ­nie uwal­nia­ny. Nadal jest to gaz cie­plar­nia­ny, ale znacz­nie słabszy,

Na świe­cie mamy 1,6 miliar­da bydła, któ­re przy­czy­nia się do glo­bal­ne­go ocie­ple­nia -Zelp.

Akcesorium przy­po­mi­na­ją­ce maskę zosta­ło opra­co­wa­ne przez bry­tyj­ski star­tup Zelp, któ­ry twier­dzi, że może zmniej­szyć emi­sję meta­nu o ponad poło­wę. Cargill zapo­wie­dział, że spo­dzie­wa się roz­po­cząć ofe­ro­wa­nie urzą­dzeń euro­pej­skim hodow­com mle­ka w 2022 roku. 

Cargill zwie­trzył w tym biz­nes, ma być dys­try­bu­to­rem urzą­dze­nia ne Europę. Maska ma efek­tyw­ność na pozio­mie 53 proc., ale ma też inne zale­ty, ponie­waż pomo­że moni­to­ro­wać zacho­wa­nie krów.

Co mogą zrobić rolnicy?

Zmiana die­ty krów może znacz­nie zmniej­szyć zawar­tość meta­nu w beka­niu i czka­niu. Wśród pomy­słów jest kar­mie­nie krów wodo­ro­sta­mi. Już nie­wiel­ka ilość wodo­ro­stów doda­na do paszy zmniej­sza pro­duk­cję meta­nu w jeli­tach. Inna spraw­dzo­na die­ta to doda­wa­nie wię­cej czosn­ku i kasku cytrynowego.

Firmy takie jak Burger King, któ­re sprze­da­ją woło­we bur­ge­ry, są zain­te­re­so­wa­ne tech­no­lo­gia­mi pro­duk­cji woło­wi­ny z mniej­szym obcią­że­niem dla kli­ma­tu. Wymyślanie odpo­wied­niej die­ty dla krów będzie z pew­no­ścią cie­ka­wym wyzwaniem. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł