- reklama -
Strona głównaPoradnikNajpopularniejsze metody oszczędzania energii w...

Najpopularniejsze metody oszczędzania energii w domu

Badanie prze­pro­wa­dzo­ne wśród pół tysią­ca wła­ści­cie­li domów poka­zu­je, w jaki spo­sób Polacy oszczę­dza­ją ener­gię. Większość ankie­to­wa­nych zauwa­ży­ło wzrost kosz­tów życia, więc zaczę­li oszczę­dzać prąd, wodę i cie­pło oraz wydać mniej na rozrywki. 

Oszczędzanie ener­gii jest naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem na zmniej­sze­nie domo­wych rachun­ków. Uczestnicy bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie fir­my Resideo naj­czę­ściej mówi­li o obni­ża­niu tem­pe­ra­tu­ry w całym domu oraz uszczel­nie­niu okien i drzwi. 

Źródło: Resideo

Zrób to sam nadal najpopularniejsze

Jak poka­za­ło bada­nie, Polacy wolą samo­dziel­nie kon­tro­lo­wać wyso­kość tem­pe­ra­tu­ry oraz uspraw­niać posia­da­ne już wypo­sa­że­nie. Mniej z ankie­to­wa­nych przy­zna­ło nato­miast, że korzy­sta z pomo­cy nowych technologii: 

  • 21 proc. zain­sta­lo­wa­ło urzą­dze­nia ste­ru­ją­ce ogrzewaniem
  • 7 proc. zmie­ni­ło sys­tem ogrze­wa­nia w swo­im domu
  • 5 proc. zain­sta­lo­wa­ło naj­now­sze inte­li­gent­ne urzą­dze­nia ste­ru­ją­ce ogrze­wa­niem, któ­re pozwa­la­ją dosto­so­wać tem­pe­ra­tu­rę do har­mo­no­gra­mu dnia.

Czytaj tak­że: Banki wzna­wia­ją w 2023 r. kre­dy­ty Czyste Powietrze

Wśród reko­men­do­wa­nych, pro­stych spo­so­bów na oszczęd­ność ener­gii Resideo wymie­nia inte­li­gent­ne sys­te­my ste­ro­wa­nia ogrze­wa­niem. Skala oszczęd­no­ści zale­ży od pod­ję­tych inwe­sty­cji i sza­cun­ko­wo wyno­si do:

  • 10 proc. – wymia­na ter­mo­sta­tu mecha­nicz­ne­go na nowo­cze­sny, z zaawan­so­wa­ną regulacją
  • 12 proc. – wymia­na ter­mo­sta­tu mecha­nicz­ne­go na inte­li­gent­ny z komu­ni­ka­cją OpenTherm
  • 18 proc. – wymia­na ręcz­nych zawo­rów grzej­ni­ko­wych na termostatyczne
  • 32 proc. – zastą­pie­nie ręcz­nych zawo­rów grzej­ni­ko­wych i ter­mo­sta­tów mecha­nicz­nych nowo­cze­snym sys­te­mem stre­fo­wym z komu­ni­ka­cją OpenTherm i gło­wi­ca­mi elektronicznymi.

Mimo że wciąż zazwy­czaj obni­ża­my tem­pe­ra­tu­rę lub cał­ko­wi­cie wyłą­cza­my ogrze­wa­nie w swo­ich domach, przy­naj­mniej wte­dy, gdy opusz­cza­my pomiesz­cze­nia, co trze­ci Polak podej­mu­je kro­ki w kie­run­ku moder­ni­za­cji swo­ich sys­te­mów grzew­czych. Stosowanie inte­li­gent­ne­go ste­ro­wa­nia pod­no­si efek­tyw­ność ogrzewania. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...