- reklama -
Strona głównaPoradnikKiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każ­dy, kto zło­żył wnio­sek o doda­tek elek­trycz­ny, dosta­nie pie­nią­dze. Jak się oka­zu­je, klu­czo­we zna­cze­nie ma fakt, gdzie zamiesz­ku­je­my. Gmina na tej pod­sta­wie może odmó­wić wypła­ty dodat­ku elektrycznego.

Dodatek elek­trycz­ny przy­słu­gu­je tym, któ­rzy ogrze­wa­ją się prą­dem. To ostat­ni z dodat­ków wypła­ca­nych z powo­du wzro­stu cen ener­gii. Osoby, któ­rych głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nie jest, np. piec aku­mu­la­cyj­ny, pom­pa cie­pła, skła­da­ją wnio­ski do swo­je­go urzę­du gminy/​miasta. Podstawowy doda­tek elek­trycz­ny wyno­si 1 tys. zł, a przy rocz­nym zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej powy­żej 5 tys. MWh będzie to już 1,5 tys. zł. Przy czym to wyż­sze zuży­cie trze­ba udo­wod­nić zaświad­cze­niem za 2021 r. od sprze­daw­cy energii.

Urzędy mają czas na wypła­tę tego świad­cze­nia do koń­ca mar­ca 2023 r. Pierwsze oso­by już dosta­ją decyzje.

Dla kogo jest dodatek elektryczny? 

Do jed­ne­go z posłów zgło­sił się miesz­ka­niec Mazowsza, w któ­re­go domu od ponad roku miesz­ka­ją uchodź­cy z Ukrainy. Dom ogrze­wa­ny jest poprzez cen­tral­ne ogrze­wa­nie zasi­la­ne kotłem elek­trycz­nym. Ciepła woda pocho­dzi z ter­my elek­trycz­nej. W dekla­ra­cji o źró­dłach cie­pła zazna­czo­no ten rodzaj ogrze­wa­nia i spo­sób korzy­sta­nia z cie­płej wody. Warto zazna­czyć, że opła­ty za ener­gię elek­trycz­ną w 2022 roku wynio­sły go pra­wie 5 tys. zł.

Mieszkaniec Radomia zło­żył do gmi­ny Wolanów wnio­sek o przy­zna­nie dodat­ku elek­trycz­ne­go na dom w miej­sco­wo­ści Wymysłów. Mimo speł­nie­nia wszyst­kich wymo­gów, Urząd Gminy Wolanów odmó­wił wypła­ty dodat­ku. Decyzję tę uza­sad­nio­no tym, że wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści nie miesz­ka we wspo­mnia­nym domu, co zazna­czył we wnio­sku o doda­tek elektryczny.

poseł Konrad Frysztak

Jak się oka­zu­je, gmi­na mia­ła pra­wo odmó­wić wypła­ty dodat­ku elek­trycz­ne­go, ponie­waż wnio­sko­daw­ca zło­żył wnio­sek na dom, w któ­rym nie miesz­ka. Tak odpo­wie­dzia­ła na inter­pe­la­cję posel­ską wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. 

Zgodnie z prze­pi­sa­mi, wnio­sko­daw­cą może być wyłącz­nie odbior­ca ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwie
domo­wym, któ­ry jest jed­no­cze­śnie stro­ną umo­wy na sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej. Ponadto warun­kiem otrzy­ma­nia dodat­ku jest co do zasa­dy uzy­ska­nie wpi­su lub zgło­sze­nie źró­dła ogrze­wa­nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierp­nia 2022 r. Nie mogą o doda­tek sta­rać się pro­su­men­ci, korzy­sta­ją­cy z wła­snej ener­gii z mikroinstalacji.

Czytaj tak­że: Jak zło­żyć wnio­sek o doda­tek do ogrze­wa­nia prądem

Odmowa dodatku elektrycznego

Resort kli­ma­tu i śro­do­wi­ska powo­łu­je się na prze­pi­sy usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej w 2023 roku w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej. Zgodnie z art. 27 tej usta­wy, doda­tek elek­trycz­ny przy­słu­gu­je odbior­cy ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwie domo­wym. Dalej spre­cy­zo­wa­no, że taki odbior­ca musi zamiesz­ki­wać i gospo­da­ro­wać w loka­lu mieszkalnym.

Również zgod­nie z art. 28 tej usta­wy przyj­mu­je się, że jed­na oso­ba może wcho­dzić w skład tyl­ko jed­ne­go gospo­dar­stwa domowego. 

Zatem, w przy­pad­ku nie­za­miesz­ki­wa­nia i nie­go­spo­da­ro­wa­niu w loka­lu, na któ­ry wnio­sko­daw­ca sta­ra się o przy­zna­nie dodat­ku elek­trycz­ne­go, świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło wnioskodawcy.

Anna Łukaszewska-​Trzeciakowska.

W przy­pad­ku otrzy­ma­nia decy­zji odmow­nej, wnio­sko­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo do zło­że­nia odwo­ła­nia w cią­gu 14 dni od otrzy­ma­nia tej decy­zji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...