- reklama -
Strona głównaPoradnikKiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego

Nie każ­dy, kto zło­żył wnio­sek o doda­tek elek­trycz­ny, dosta­nie pie­nią­dze. Jak się oka­zu­je, klu­czo­we zna­cze­nie ma fakt, gdzie zamiesz­ku­je­my. Gmina na tej pod­sta­wie może odmó­wić wypła­ty dodat­ku elektrycznego.

Dodatek elek­trycz­ny przy­słu­gu­je tym, któ­rzy ogrze­wa­ją się prą­dem. To ostat­ni z dodat­ków wypła­ca­nych z powo­du wzro­stu cen ener­gii. Osoby, któ­rych głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nie jest, np. piec aku­mu­la­cyj­ny, pom­pa cie­pła, skła­da­ją wnio­ski do swo­je­go urzę­du gminy/​miasta. Podstawowy doda­tek elek­trycz­ny wyno­si 1 tys. zł, a przy rocz­nym zuży­ciu ener­gii elek­trycz­nej powy­żej 5 tys. MWh będzie to już 1,5 tys. zł. Przy czym to wyż­sze zuży­cie trze­ba udo­wod­nić zaświad­cze­niem za 2021 r. od sprze­daw­cy energii.

Urzędy mają czas na wypła­tę tego świad­cze­nia do koń­ca mar­ca 2023 r. Pierwsze oso­by już dosta­ją decyzje.

Dla kogo jest dodatek elektryczny? 

Do jed­ne­go z posłów zgło­sił się miesz­ka­niec Mazowsza, w któ­re­go domu od ponad roku miesz­ka­ją uchodź­cy z Ukrainy. Dom ogrze­wa­ny jest poprzez cen­tral­ne ogrze­wa­nie zasi­la­ne kotłem elek­trycz­nym. Ciepła woda pocho­dzi z ter­my elek­trycz­nej. W dekla­ra­cji o źró­dłach cie­pła zazna­czo­no ten rodzaj ogrze­wa­nia i spo­sób korzy­sta­nia z cie­płej wody. Warto zazna­czyć, że opła­ty za ener­gię elek­trycz­ną w 2022 roku wynio­sły go pra­wie 5 tys. zł.

Mieszkaniec Radomia zło­żył do gmi­ny Wolanów wnio­sek o przy­zna­nie dodat­ku elek­trycz­ne­go na dom w miej­sco­wo­ści Wymysłów. Mimo speł­nie­nia wszyst­kich wymo­gów, Urząd Gminy Wolanów odmó­wił wypła­ty dodat­ku. Decyzję tę uza­sad­nio­no tym, że wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści nie miesz­ka we wspo­mnia­nym domu, co zazna­czył we wnio­sku o doda­tek elektryczny.

poseł Konrad Frysztak

Jak się oka­zu­je, gmi­na mia­ła pra­wo odmó­wić wypła­ty dodat­ku elek­trycz­ne­go, ponie­waż wnio­sko­daw­ca zło­żył wnio­sek na dom, w któ­rym nie miesz­ka. Tak odpo­wie­dzia­ła na inter­pe­la­cję posel­ską wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. 

Zgodnie z prze­pi­sa­mi, wnio­sko­daw­cą może być wyłącz­nie odbior­ca ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwie
domo­wym, któ­ry jest jed­no­cze­śnie stro­ną umo­wy na sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej. Ponadto warun­kiem otrzy­ma­nia dodat­ku jest co do zasa­dy uzy­ska­nie wpi­su lub zgło­sze­nie źró­dła ogrze­wa­nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierp­nia 2022 r. Nie mogą o doda­tek sta­rać się pro­su­men­ci, korzy­sta­ją­cy z wła­snej ener­gii z mikroinstalacji.

Czytaj tak­że: Jak zło­żyć wnio­sek o doda­tek do ogrze­wa­nia prądem

Odmowa dodatku elektrycznego

Resort kli­ma­tu i śro­do­wi­ska powo­łu­je się na prze­pi­sy usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach słu­żą­cych ochro­nie odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej w 2023 roku w związ­ku z sytu­acją na ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej. Zgodnie z art. 27 tej usta­wy, doda­tek elek­trycz­ny przy­słu­gu­je odbior­cy ener­gii elek­trycz­nej w gospo­dar­stwie domo­wym. Dalej spre­cy­zo­wa­no, że taki odbior­ca musi zamiesz­ki­wać i gospo­da­ro­wać w loka­lu mieszkalnym.

Również zgod­nie z art. 28 tej usta­wy przyj­mu­je się, że jed­na oso­ba może wcho­dzić w skład tyl­ko jed­ne­go gospo­dar­stwa domowego. 

Zatem, w przy­pad­ku nie­za­miesz­ki­wa­nia i nie­go­spo­da­ro­wa­niu w loka­lu, na któ­ry wnio­sko­daw­ca sta­ra się o przy­zna­nie dodat­ku elek­trycz­ne­go, świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło wnioskodawcy.

Anna Łukaszewska-​Trzeciakowska.

W przy­pad­ku otrzy­ma­nia decy­zji odmow­nej, wnio­sko­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo do zło­że­nia odwo­ła­nia w cią­gu 14 dni od otrzy­ma­nia tej decy­zji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...