- reklama -
Strona głównaEnergiaPolacy przesadzają z ogrzewaniem. Nasze...

Polacy przesadzają z ogrzewaniem. Nasze błędy wpływają na klimat

Ogrzewanie gazem, węglem, prą­dem czy z sie­ci miej­skiej kosz­tu­je coraz wię­cej. Tymczasem oka­zu­je się, że nie­jed­no­krot­nie popeł­nia­my pro­ste błę­dy. Obniżenie tem­pe­ra­tu­ry w miesz­ka­niu o 1 sto­pień Celsjusza zmniej­sza zuży­cie cie­pła o oko­ło 6 pro­cent. Co jesz­cze moż­na zro­bić, by tanio ogrze­wać mieszkania? 

Każdy ma moż­li­wość kon­tro­li swo­ich rachun­ków za cie­pło. Staje się to coraz bar­dziej waż­ne w tym sezo­nie zimo­wym, kie­dy kosz­ty gazu, węgla i prą­du idą moc­no w górę. Po kolo­sal­nych pod­wyż­kach taryf gazo­wych, od 2022 roku kosz­ty ogrze­wa­nia gazem domów i miesz­kań. Z jed­nej stro­ny gaz zdro­żał o ponad poło­wę , z dru­giej – przez trzy mie­sią­ce obo­wią­zu­je niż­sza staw­ka VAT. Rodzina pła­cą­ca obec­nie mie­sięcz­nie za ogrze­wa­nie domu gazem 300 zł, od stycz­nia do koń­ca mar­ca zapła­ci 414 zł, a potem – 474 zł. Tak samo wyż­sze rachun­ki dosta­ną miesz­kań­cy blo­ków, a ogrze­wa­ją­cy domy węglem też widzą, że pła­cą o oko­ło 60 proc. wię­cej za opał. Jest więc moty­wa­cja do tego, by oszczędzać. 

Jak zaoszczędzić miesięcznie 50 zł 

Polacy prze­grze­wa­ją miesz­ka­nia – to opi­nia eks­per­tów. Według badań reali­zo­wa­nych na zle­ce­nie pro­du­cen­tów cie­pła sys­te­mo­we­go w więk­szo­ści (bli­sko 60 proc.) pol­skich domów śred­nia tem­pe­ra­tu­ra jest rów­na, bądź wyż­sza 22oC. Tymczasem wystar­czy, by w pomiesz­cze­niach takich jak salon wyno­si­ła 20oC, a w sypial­ni i kuch­ni nawet mniej: 18–19oC. Gorąco, w gra­ni­cach 24oC, powin­no być tyl­ko w łazien­ce – bo tam się rozbieramy. 

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii poda­je, że każ­dy sto­pień tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niu mniej ozna­cza oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du 6 proc. Przeliczając to na nowy rachu­nek za gaz, w ska­li mie­sią­ca moż­na oszczę­dzić oko­ło 50 zł przy zmniej­sze­niu tem­pe­ra­tu­ry z 22oC do 20oC.

Oczywiście, eks­per­ci radzą, by robić to stop­nio­wo, krok po kro­ku. Nie zale­ca­ją tera­pii szo­ko­wej. Do tego war­to pamię­tać o pro­stych radach: nie zasła­niać kalo­ry­fe­rów, oszczę­dzać cie­płą wodę, wie­trzyć krót­ko ale inten­syw­nie, obni­żać tem­pe­ra­tu­rę, gdy niko­go w domu nie ma. W miesz­ka­niach, nawet tych nie­za­miesz­ka­łych, tem­pe­ra­tu­ra nie powin­na spaść poni­żej 16oC. Inaczej gro­zi nam w nich pleśń i grzyb. 

Sprytna technologia

Warto uciec się do nowych tech­no­lo­gii, by efek­tyw­nie korzy­stać z energii. 

Rozwiązania typu smart home pozwa­la­ją na zdal­ne ste­ro­wa­nie ogrze­wa­niem w pomiesz­cze­niach oraz przy­go­to­wy­wa­niem cie­płej wody użyt­ko­wej. Taka moż­li­wość w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go usta­wie­nia pre­fe­ro­wa­nych tem­pe­ra­tur pozwa­la stwo­rzyć oto­cze­nie dosto­so­wa­ne bez­po­śred­nio do potrzeb każ­de­go użyt­kow­ni­ka i oszczę­dzić ener­gię. Regulator pogo­do­wy ana­li­zu­je tem­pe­ra­tu­rę tak­że poza budyn­kiem. Po doko­na­niu i ana­li­zie pomia­rów może zop­ty­ma­li­zo­wać pra­cę urzą­dzeń grzew­czych. Bezprzewodowy sys­tem słu­ży do regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry w każ­dym pomiesz­cze­niu, w któ­rym jest zamon­to­wa­ny. Pozwala tak­że na usta­wie­nie prze­dzia­łów cza­so­wych, w któ­rych chce­my utrzy­my­wać okre­ślo­ny poziom tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Można to zro­bić cał­ko­wi­cie zdal­nie, za pomo­cą aplikacji.

Czytaj tak­że: Elektryczny dom: pły­ta indukcyjna

Ekrany zagrzej­ni­ko­we, pomo­gą w zasa­dzie bez­kosz­to­wo dla budże­tu domo­we­go i pla­ne­ty zwięk­szyć tem­pe­ra­tu­rę w poko­ju. Montuje się je zazwy­czaj na ścia­nie za kalo­ry­fe­rem. Dzięki temu, cie­pło dotych­czas pochła­nia­ne przez chłod­niej­szą powierzch­nię, odbi­ja się i wra­ca do wnę­trza pomiesz­cze­nia. W ten spo­sób moż­na zaosz­czę­dzić do 5 proc. cie­pła – poda­je Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. 

Niższa temperatura dla klimatu 

Nasze drob­ne kro­ki mają zna­cze­nie, szcze­gól­nie w Polsce, gdzie zuży­wa­my za dużo ener­gii ciepl­nej, a jest ona w przy­tła­cza­ją­cej więk­szo­ści pro­du­ko­wa­na z węgla. Z tego powo­du akcja edu­ka­cyj­na „20 stop­ni dla kli­ma­tu” zachę­ca do zmia­ny nawyków. 

Dziś bli­sko 42 proc. Polaków korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­we­go, któ­re w 71 proc. pro­du­ko­wa­ne jest z węgla. Jeśli każ­dy w swo­im miesz­ka­niu obni­ży tem­pe­ra­tu­rę o zale­d­wie 1oC, to w ska­li kra­ju w cią­gu roku zaosz­czę­dzi­my 450 tys. ton węgla i wyemi­tu­je­my o oko­ło 1 mln ton CO2 mniej.  Żeby pochło­nąć taką ilość CO2 potrze­ba oko­ło 15 mln drzew. Jeśli obni­ży­my tem­pe­ra­tu­rę o 2oC to zaosz­czę­dzi­my 900 tys. ton węgla rocz­nie oraz nie wyemi­tu­je­my 2 mln ton CO2 rocz­nie – poli­czy­li eks­per­ci Politechniki Warszawskiej.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...
A jeszcze lepsze jest to...