- reklama -
Strona głównaEnergiaPolacy przesadzają z ogrzewaniem. Nasze...

Polacy przesadzają z ogrzewaniem. Nasze błędy wpływają na klimat

Ogrzewanie gazem, węglem, prą­dem czy z sie­ci miej­skiej kosz­tu­je coraz wię­cej. Tymczasem oka­zu­je się, że nie­jed­no­krot­nie popeł­nia­my pro­ste błę­dy. Obniżenie tem­pe­ra­tu­ry w miesz­ka­niu o 1 sto­pień Celsjusza zmniej­sza zuży­cie cie­pła o oko­ło 6 pro­cent. Co jesz­cze moż­na zro­bić, by tanio ogrze­wać mieszkania? 

Każdy ma moż­li­wość kon­tro­li swo­ich rachun­ków za cie­pło. Staje się to coraz bar­dziej waż­ne w tym sezo­nie zimo­wym, kie­dy kosz­ty gazu, węgla i prą­du idą moc­no w górę. Po kolo­sal­nych pod­wyż­kach taryf gazo­wych, od 2022 roku kosz­ty ogrze­wa­nia gazem domów i miesz­kań. Z jed­nej stro­ny gaz zdro­żał o ponad poło­wę , z dru­giej – przez trzy mie­sią­ce obo­wią­zu­je niż­sza staw­ka VAT. Rodzina pła­cą­ca obec­nie mie­sięcz­nie za ogrze­wa­nie domu gazem 300 zł, od stycz­nia do koń­ca mar­ca zapła­ci 414 zł, a potem – 474 zł. Tak samo wyż­sze rachun­ki dosta­ną miesz­kań­cy blo­ków, a ogrze­wa­ją­cy domy węglem też widzą, że pła­cą o oko­ło 60 proc. wię­cej za opał. Jest więc moty­wa­cja do tego, by oszczędzać. 

Jak zaoszczędzić miesięcznie 50 zł 

Polacy prze­grze­wa­ją miesz­ka­nia – to opi­nia eks­per­tów. Według badań reali­zo­wa­nych na zle­ce­nie pro­du­cen­tów cie­pła sys­te­mo­we­go w więk­szo­ści (bli­sko 60 proc.) pol­skich domów śred­nia tem­pe­ra­tu­ra jest rów­na, bądź wyż­sza 22oC. Tymczasem wystar­czy, by w pomiesz­cze­niach takich jak salon wyno­si­ła 20oC, a w sypial­ni i kuch­ni nawet mniej: 18-​19oC. Gorąco, w gra­ni­cach 24oC, powin­no być tyl­ko w łazien­ce – bo tam się rozbieramy. 

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii poda­je, że każ­dy sto­pień tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niu mniej ozna­cza oszczęd­no­ści na rachun­kach rzę­du 6 proc. Przeliczając to na nowy rachu­nek za gaz, w ska­li mie­sią­ca moż­na oszczę­dzić oko­ło 50 zł przy zmniej­sze­niu tem­pe­ra­tu­ry z 22oC do 20oC.

Oczywiście, eks­per­ci radzą, by robić to stop­nio­wo, krok po kro­ku. Nie zale­ca­ją tera­pii szo­ko­wej. Do tego war­to pamię­tać o pro­stych radach: nie zasła­niać kalo­ry­fe­rów, oszczę­dzać cie­płą wodę, wie­trzyć krót­ko ale inten­syw­nie, obni­żać tem­pe­ra­tu­rę, gdy niko­go w domu nie ma. W miesz­ka­niach, nawet tych nie­za­miesz­ka­łych, tem­pe­ra­tu­ra nie powin­na spaść poni­żej 16oC. Inaczej gro­zi nam w nich pleśń i grzyb. 

Sprytna technologia

Warto uciec się do nowych tech­no­lo­gii, by efek­tyw­nie korzy­stać z energii. 

Rozwiązania typu smart home pozwa­la­ją na zdal­ne ste­ro­wa­nie ogrze­wa­niem w pomiesz­cze­niach oraz przy­go­to­wy­wa­niem cie­płej wody użyt­ko­wej. Taka moż­li­wość w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go usta­wie­nia pre­fe­ro­wa­nych tem­pe­ra­tur pozwa­la stwo­rzyć oto­cze­nie dosto­so­wa­ne bez­po­śred­nio do potrzeb każ­de­go użyt­kow­ni­ka i oszczę­dzić ener­gię. Regulator pogo­do­wy ana­li­zu­je tem­pe­ra­tu­rę tak­że poza budyn­kiem. Po doko­na­niu i ana­li­zie pomia­rów może zop­ty­ma­li­zo­wać pra­cę urzą­dzeń grzew­czych. Bezprzewodowy sys­tem słu­ży do regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry w każ­dym pomiesz­cze­niu, w któ­rym jest zamon­to­wa­ny. Pozwala tak­że na usta­wie­nie prze­dzia­łów cza­so­wych, w któ­rych chce­my utrzy­my­wać okre­ślo­ny poziom tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach. Można to zro­bić cał­ko­wi­cie zdal­nie, za pomo­cą aplikacji.

Czytaj tak­że: Elektryczny dom: pły­ta indukcyjna

Ekrany zagrzej­ni­ko­we, pomo­gą w zasa­dzie bez­kosz­to­wo dla budże­tu domo­we­go i pla­ne­ty zwięk­szyć tem­pe­ra­tu­rę w poko­ju. Montuje się je zazwy­czaj na ścia­nie za kalo­ry­fe­rem. Dzięki temu, cie­pło dotych­czas pochła­nia­ne przez chłod­niej­szą powierzch­nię, odbi­ja się i wra­ca do wnę­trza pomiesz­cze­nia. W ten spo­sób moż­na zaosz­czę­dzić do 5 proc. cie­pła – poda­je Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. 

Niższa temperatura dla klimatu 

Nasze drob­ne kro­ki mają zna­cze­nie, szcze­gól­nie w Polsce, gdzie zuży­wa­my za dużo ener­gii ciepl­nej, a jest ona w przy­tła­cza­ją­cej więk­szo­ści pro­du­ko­wa­na z węgla. Z tego powo­du akcja edu­ka­cyj­na „20 stop­ni dla kli­ma­tu” zachę­ca do zmia­ny nawyków. 

Dziś bli­sko 42 proc. Polaków korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­we­go, któ­re w 71 proc. pro­du­ko­wa­ne jest z węgla. Jeśli każ­dy w swo­im miesz­ka­niu obni­ży tem­pe­ra­tu­rę o zale­d­wie 1oC, to w ska­li kra­ju w cią­gu roku zaosz­czę­dzi­my 450 tys. ton węgla i wyemi­tu­je­my o oko­ło 1 mln ton CO2 mniej.  Żeby pochło­nąć taką ilość CO2 potrze­ba oko­ło 15 mln drzew. Jeśli obni­ży­my tem­pe­ra­tu­rę o 2oC to zaosz­czę­dzi­my 900 tys. ton węgla rocz­nie oraz nie wyemi­tu­je­my 2 mln ton CO2 rocz­nie – poli­czy­li eks­per­ci Politechniki Warszawskiej.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł