Big Air Shougang

- autopromocja -

Nie, to nie są moje fotografie. Kilka dni temu "rozlały" się na portalach społecznościowych, ale gdybym był w Chinach, podobne zdjęcia właśnie bym Wam pokazał.

Wielkie Sztuczne Widowisko. Sztuczny śnieg na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich został wypro­du­ko­wa­ny z wody zabra­nej rol­ni­kom i miesz­kań­com Pekinu. Tego jed­nak nie widać na pierw­szy rzut oka. Za to widać od razu kra­jo­braz chiń­skich aren spor­to­wych. Dystopijny, upior­ny. Tłem kon­ku­ren­cji olim­pij­skich big air oraz sko­ków akro­ba­tycz­nych jest zamknię­ta, z powo­du prze­kro­cze­nia zanie­czysz­czeń powie­trza i wody, huta stali. 

Skocznia Big Air Shougang to stan nasze­go kli­ma­tu. Ideały na tle pogorzelisk.

Przeczytaj, dla­cze­go nasze dzie­ci nie będą wie­dzia­ły jak sma­ku­je woło­wi­na

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem