- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo możesz zrobić w Dzień...

Co możesz zrobić w Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obcho­dzi­my 22 kwiet­nia. W 2022 roku hasło prze­wod­nie brzmi „Zainwestuj w naszą pla­ne­tę“. Kilka rze­czy może­my zro­bić od razu i nie wyma­ga­ją one od nas wca­le dużych finan­so­wych nakładów. 

Dzień Ziemi obcho­dzi­my w 2022 roku już po raz 52. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to ma skło­nić nas do dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny natu­ry. Musimy dzia­łać teraz, ponie­waż potrze­bu­je­my przej­ścia na bar­dziej zrów­no­wa­żo­ną gospo­dar­kę. Jest wie­le kam­pa­nii zachę­ca­ją­cych do eko­lo­gicz­nych wybo­rów, więc praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas zda­je sobie spra­wę z tego, co moż­na zro­bić, by żyć bar­dziej ekologicznie. 

Z tych wie­lu akcji por­tal EcoReporters posta­no­wił opi­sać ini­cja­ty­wę Narodów Zjednoczonych Act Now – Działaj teraz! To hasło naj­le­piej odda­je sytu­ację, w jakiej się znajdujemy. 

Energia i transport

Znaczna część naszej ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej pocho­dzi z węgla, ropy i gazu. Samoloty i samo­cho­dy rów­nież są napę­dza­ne głów­nie pali­wa­mi kopal­ny­mi. Aby zmniej­szyć emi­sję dwu­tlen­ku węgla:

  • Zużywaj mniej ener­gii w domu
  • Pomiń lot długodystansowy
  • Spaceruj, weź rower, auto­bus albo tram­waj – czy­li rezy­gnuj z samochodu.
  • Warto też zna­leźć dostaw­cę ener­gii z odna­wial­nych źródeł.

Czytaj tak­że: Zielona ener­gia w każ­dej godzinie

Zacznij od żywności

Produkcja, prze­twa­rza­nie, trans­port, kon­sump­cja i uty­li­za­cja żyw­no­ści przy­czy­nia­ją się do emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Aby zmniej­szyć swój wpływ na klimat:

  • Kupuj lokal­ną i sezo­no­wą żywność. 
  • Jedz wię­cej posił­ków roślinnych
  • Zużywaj to, co masz i kom­po­stuj resztki.

W Unii Europejskiej rocz­nie mar­nu­je się nawet 90 milio­nów ton żyw­no­ści, czy­li 180 kg na oso­bę. Wśród przy­czyn jest kupo­wa­nie zbyt wie­lu pro­duk­tów, bo na przy­kład były w pro­mo­cji „3 za 2“. Kupowanie nad­mia­ro­wej ilo­ści żyw­no­ści, bar­dzo czę­sto ozna­cza jej mar­no­traw­stwo. Szacuje się, że prze­cięt­na pol­ska rodzi­na każ­de­go roku wyrzu­ca jedze­nie war­te nawet 3 tys. zł.

Nie wyrzucaj, naprawiaj

Zamiast kupo­wać nową rzecz, napraw sta­rą. Przede wszyst­kim zasta­nów się, czy koniecz­nie musisz kupić kolej­ne ubra­nie, buty, urządzenie? 

  • Kupujmy rze­czy używane
  • Wymieniajmy
  • Nadawajmy przed­mio­tom dru­gie życie, zamiast wyda­wać pie­nią­dze na kolej­ne nowe. 

Kiedy już decy­du­je­my się na kup­no – wybie­raj­my pro­duk­ty z eko­lo­gicz­nym cer­ty­fi­ka­tem, np Fair Trade.

Czytaj tak­że: Prawdziwa cze­ko­la­da ma swo­ją gorz­ką cenę 

Mów o tym głośno

Działania na rzecz kli­ma­tu to zada­nie dla nas wszyst­kich. Konkretne kro­ki muszą zostać pod­ję­te przez wszyst­kie sek­to­ry spo­łe­czeń­stwa – przede wszyst­kim przez rzą­dy, przed­się­bior­stwa i przemysł. 

Namawiaj wła­dze osie­dla, mia­sta, bank i pra­co­daw­cę do pod­ję­cia pil­nych dzia­łań na rzecz zero­wej emi­sji netto.

Oceany wypeł­nia­ją się pla­sti­kiem i sta­ją się bar­dziej kwa­śne. Ekstremalne upa­ły, poża­ry i powo­dzie doty­ka­ją milio­ny ludzi, a rol­ni­cy – tak­że w Polsce – zma­ga­ją się z kon­se­kwen­cja­mi suszy. Dokonane przez czło­wie­ka zmia­ny w przy­ro­dzie, jak wyle­sia­nie, inten­sy­fi­ka­cja rol­nic­twa i pro­duk­cji zwie­rzę­cej, mogą przy­spie­szyć tem­po zmian kli­ma­tu. Im zdrow­sze są nasze eko­sys­te­my, tym zdrow­sza jest pla­ne­ta i jej miesz­kań­cy. Przywrócenie znisz­czo­nych eko­sys­te­mów pomo­że w wal­ce z ubó­stwem, prze­ciw­dzia­ła­niem zmia­nom kli­ma­tycz­nym i zapo­bie­ga­niem maso­we­mu wymie­ra­niu gatun­ków. Ale odnie­sie­my suk­ces tyl­ko wte­dy, gdy wszy­scy wezmą udział – przy­po­mi­na Organizacja Narodów Zjednoczonych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...