- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo możesz zrobić w Dzień...

Co możesz zrobić w Dzień Ziemi

- reklama -

Światowy Dzień Ziemi obcho­dzi­my 22 kwiet­nia. W 2022 roku hasło prze­wod­nie brzmi “Zainwestuj w naszą pla­ne­tę”. Kilka rze­czy może­my zro­bić od razu i nie wyma­ga­ją one od nas wca­le dużych finan­so­wych nakładów. 

Dzień Ziemi obcho­dzi­my w 2022 roku już po raz 52. To mię­dzy­na­ro­do­we świę­to ma skło­nić nas do dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny natu­ry. Musimy dzia­łać teraz, ponie­waż potrze­bu­je­my przej­ścia na bar­dziej zrów­no­wa­żo­ną gospo­dar­kę. Jest wie­le kam­pa­nii zachę­ca­ją­cych do eko­lo­gicz­nych wybo­rów, więc praw­do­po­dob­nie każ­dy z nas zda­je sobie spra­wę z tego, co moż­na zro­bić, by żyć bar­dziej ekologicznie. 

Z tych wie­lu akcji por­tal EcoReporters posta­no­wił opi­sać ini­cja­ty­wę Narodów Zjednoczonych Act Now – Działaj teraz! To hasło naj­le­piej odda­je sytu­ację, w jakiej się znajdujemy. 

Energia i transport

Znaczna część naszej ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej pocho­dzi z węgla, ropy i gazu. Samoloty i samo­cho­dy rów­nież są napę­dza­ne głów­nie pali­wa­mi kopal­ny­mi. Aby zmniej­szyć emi­sję dwu­tlen­ku węgla:

  • Zużywaj mniej ener­gii w domu
  • Pomiń lot długodystansowy
  • Spaceruj, weź rower, auto­bus albo tram­waj – czy­li rezy­gnuj z samochodu.
  • Warto też zna­leźć dostaw­cę ener­gii z odna­wial­nych źródeł.

Czytaj tak­że: Zielona ener­gia w każ­dej godzinie

Zacznij od żywności

Produkcja, prze­twa­rza­nie, trans­port, kon­sump­cja i uty­li­za­cja żyw­no­ści przy­czy­nia­ją się do emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Aby zmniej­szyć swój wpływ na klimat:

  • Kupuj lokal­ną i sezo­no­wą żywność. 
  • Jedz wię­cej posił­ków roślinnych
  • Zużywaj to, co masz i kom­po­stuj resztki.

W Unii Europejskiej rocz­nie mar­nu­je się nawet 90 milio­nów ton żyw­no­ści, czy­li 180 kg na oso­bę. Wśród przy­czyn jest kupo­wa­nie zbyt wie­lu pro­duk­tów, bo na przy­kład były w pro­mo­cji “3 za 2”. Kupowanie nad­mia­ro­wej ilo­ści żyw­no­ści, bar­dzo czę­sto ozna­cza jej mar­no­traw­stwo. Szacuje się, że prze­cięt­na pol­ska rodzi­na każ­de­go roku wyrzu­ca jedze­nie war­te nawet 3 tys. zł.

Nie wyrzucaj, naprawiaj

Zamiast kupo­wać nową rzecz, napraw sta­rą. Przede wszyst­kim zasta­nów się, czy koniecz­nie musisz kupić kolej­ne ubra­nie, buty, urządzenie? 

  • Kupujmy rze­czy używane
  • Wymieniajmy
  • Nadawajmy przed­mio­tom dru­gie życie, zamiast wyda­wać pie­nią­dze na kolej­ne nowe. 

Kiedy już decy­du­je­my się na kup­no – wybie­raj­my pro­duk­ty z eko­lo­gicz­nym cer­ty­fi­ka­tem, np Fair Trade.

Czytaj tak­że: Prawdziwa cze­ko­la­da ma swo­ją gorz­ką cenę 

Mów o tym głośno

Działania na rzecz kli­ma­tu to zada­nie dla nas wszyst­kich. Konkretne kro­ki muszą zostać pod­ję­te przez wszyst­kie sek­to­ry spo­łe­czeń­stwa – przede wszyst­kim przez rzą­dy, przed­się­bior­stwa i przemysł. 

Namawiaj wła­dze osie­dla, mia­sta, bank i pra­co­daw­cę do pod­ję­cia pil­nych dzia­łań na rzecz zero­wej emi­sji netto.

Oceany wypeł­nia­ją się pla­sti­kiem i sta­ją się bar­dziej kwa­śne. Ekstremalne upa­ły, poża­ry i powo­dzie doty­ka­ją milio­ny ludzi, a rol­ni­cy – tak­że w Polsce – zma­ga­ją się z kon­se­kwen­cja­mi suszy. Dokonane przez czło­wie­ka zmia­ny w przy­ro­dzie, jak wyle­sia­nie, inten­sy­fi­ka­cja rol­nic­twa i pro­duk­cji zwie­rzę­cej, mogą przy­spie­szyć tem­po zmian kli­ma­tu. Im zdrow­sze są nasze eko­sys­te­my, tym zdrow­sza jest pla­ne­ta i jej miesz­kań­cy. Przywrócenie znisz­czo­nych eko­sys­te­mów pomo­że w wal­ce z ubó­stwem, prze­ciw­dzia­ła­niem zmia­nom kli­ma­tycz­nym i zapo­bie­ga­niem maso­we­mu wymie­ra­niu gatun­ków. Ale odnie­sie­my suk­ces tyl­ko wte­dy, gdy wszy­scy wezmą udział – przy­po­mi­na Organizacja Narodów Zjednoczonych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...