- reklama -
Strona głównaEnergiaRachunek za gaz zapłacisz za...

Rachunek za gaz zapłacisz za rok Orlenowi

PKN Orlen dostał zgo­dę od urzę­du anty­mo­no­po­lo­we­go na prze­je­cie PGNiG – naj­więk­sze­go dostaw­cy gazu do pol­skich domów. Do fina­li­za­cji połą­cze­nia może dojść pod koniec roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki trans­ak­cji, a klu­czo­we są tu pol­skie maga­zy­ny gazu. 

W Polsce sprze­daż gazu do odbior­ców koń­co­wych zdo­mi­no­wa­ła gru­pa kapi­ta­ło­wa PGNiG. Udział tych pod­mio­tów w sprze­da­ży wyno­sił oko­ło 86 proc. Rachunki za gaz pła­co­ne wła­śnie PGNiG będą w przy­szłym roku praw­do­po­dob­nie już z dodat­ko­wym logo PKN Orlen. Wszystko dla­te­go, że powsta­je pol­ski kon­cern multienergetyczny. 

PGNiG + PKN Orlen

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapo­wie­dział, że do połą­cze­nia PGNiG i PKN Orlen doj­dzie jesz­cze w tym roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki, jakie posta­wił tej fuzji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one maga­zy­no­wa­nia gazu. 

Na tę decy­zję nie cze­ka­li­śmy z zało­żo­ny­mi ręka­mi. Równolegle pro­wa­dzi­li­śmy pra­ce, aby przy­go­to­wać cały pro­ces od stro­ny organizacyjno-​technicznej. Dzięki temu PKN ORLEN połą­czy się z PGNiG do koń­ca 2022 r. 

Daniel Obajtek, pre­zes PKN Orlen.

Magazyny gazu

Spełnienie warun­ków posta­wio­nych przez UOKiK ozna­cza zby­cie na rzecz nie­za­leż­ne­go inwe­sto­ra kon­tro­li nad spół­ką zależ­ną Gas Storage Poland. To stra­te­gicz­na spół­ka, któ­ra jest ope­ra­to­rem maga­zy­nów gazu w Polsce. Nadzoruje ona 7 pod­ziem­nych maga­zy­nów gazu, współ­pra­cu­ją­cych z gazo­wym sys­te­mem prze­sy­ło­wym:

  • Mogilno
  • Husów
  • Kosakowo
  • Strachocina
  • Swarzów
  • Brzeźnica
  • Wierzchowice.

Dba o ich stan, dostęp­ność dla wszyst­kich firm han­dlu­ją­cych gazem, bez­piecz­ne funk­cjo­no­wa­nie i o współ­pra­cę z gazo­wy­mi ope­ra­to­ra­mi. W poło­wie mar­ca maga­zy­ny gazu GSP były zapeł­nio­ne w 62 procentach. 

Dzięki roz­dzie­le­niu wła­sno­ści maga­zy­nów od ich zarzą­dza­nia, zwięk­szy się dostęp­ność do tej infra­struk­tu­ry dla pod­mio­tów zewnętrz­nych tj. kon­ku­ren­tów PGNiG i Orlen. Istotą warun­ku jest tak­że to, że nabyw­ca spół­ki Gas Storage Poland nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści na ryn­kach obro­tu gazem ziemnym.

Tomasz Chróstny, pre­zes UOKiK

Po sprze­da­ży Gas Storage Poland nadal będzie – już pod nowym wła­ści­cie­lem – zarzą­dzał maga­zy­na­mi gazu w Polsce. Orlen ma obo­wią­zek zawar­cia takiej umo­wy na 10 lat.

Czytaj tak­że: Ceny gazu poszły w górę. Jak sko­rzy­stać z niż­szych taryf

W Polsce 79 przed­się­biorstw posia­da kon­ce­sję na obrót (sprze­daż) pali­wa­mi gazo­wy­mi, jed­nak tyl­ko 90 z nich aktyw­nie uczest­ni­czy w obro­cie tym paliwem. 

PGNiG zaj­mu­je się głów­nie wydo­by­ciem, impor­tem, maga­zy­no­wa­niem, dys­try­bu­cją i sprze­da­żą gazu ziem­ne­go. Jest naj­więk­szym sprze­daw­cą hur­to­wym i deta­licz­nym gazu w Polsce. PKN Orlen z kolei dzia­ła głów­nie w sek­to­rze rafi­ne­ryj­nym, petro­che­micz­nym, paliw płyn­nych. Po prze­ję­ciu fir­my Energa w gru­pie znaj­du­je się też sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej. Orlen jest naj­więk­szym w Polsce odbior­cą gazu ziem­ne­go oraz pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność w zakre­sie jego sprzedaży.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...