- reklama -
Strona głównaEnergiaRachunek za gaz zapłacisz za...

Rachunek za gaz zapłacisz za rok Orlenowi

PKN Orlen dostał zgo­dę od urzę­du anty­mo­no­po­lo­we­go na prze­je­cie PGNiG – naj­więk­sze­go dostaw­cy gazu do pol­skich domów. Do fina­li­za­cji połą­cze­nia może dojść pod koniec roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki trans­ak­cji, a klu­czo­we są tu pol­skie maga­zy­ny gazu. 

W Polsce sprze­daż gazu do odbior­ców koń­co­wych zdo­mi­no­wa­ła gru­pa kapi­ta­ło­wa PGNiG. Udział tych pod­mio­tów w sprze­da­ży wyno­sił oko­ło 86 proc. Rachunki za gaz pła­co­ne wła­śnie PGNiG będą w przy­szłym roku praw­do­po­dob­nie już z dodat­ko­wym logo PKN Orlen. Wszystko dla­te­go, że powsta­je pol­ski kon­cern multienergetyczny. 

PGNiG + PKN Orlen

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapo­wie­dział, że do połą­cze­nia PGNiG i PKN Orlen doj­dzie jesz­cze w tym roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki, jakie posta­wił tej fuzji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one maga­zy­no­wa­nia gazu. 

Na tę decy­zję nie cze­ka­li­śmy z zało­żo­ny­mi ręka­mi. Równolegle pro­wa­dzi­li­śmy pra­ce, aby przy­go­to­wać cały pro­ces od stro­ny organizacyjno-​technicznej. Dzięki temu PKN ORLEN połą­czy się z PGNiG do koń­ca 2022 r. 

Daniel Obajtek, pre­zes PKN Orlen.

Magazyny gazu

Spełnienie warun­ków posta­wio­nych przez UOKiK ozna­cza zby­cie na rzecz nie­za­leż­ne­go inwe­sto­ra kon­tro­li nad spół­ką zależ­ną Gas Storage Poland. To stra­te­gicz­na spół­ka, któ­ra jest ope­ra­to­rem maga­zy­nów gazu w Polsce. Nadzoruje ona 7 pod­ziem­nych maga­zy­nów gazu, współ­pra­cu­ją­cych z gazo­wym sys­te­mem prze­sy­ło­wym:

  • Mogilno
  • Husów
  • Kosakowo
  • Strachocina
  • Swarzów
  • Brzeźnica
  • Wierzchowice.

Dba o ich stan, dostęp­ność dla wszyst­kich firm han­dlu­ją­cych gazem, bez­piecz­ne funk­cjo­no­wa­nie i o współ­pra­cę z gazo­wy­mi ope­ra­to­ra­mi. W poło­wie mar­ca maga­zy­ny gazu GSP były zapeł­nio­ne w 62 procentach. 

Dzięki roz­dzie­le­niu wła­sno­ści maga­zy­nów od ich zarzą­dza­nia, zwięk­szy się dostęp­ność do tej infra­struk­tu­ry dla pod­mio­tów zewnętrz­nych tj. kon­ku­ren­tów PGNiG i Orlen. Istotą warun­ku jest tak­że to, że nabyw­ca spół­ki Gas Storage Poland nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści na ryn­kach obro­tu gazem ziemnym.

Tomasz Chróstny, pre­zes UOKiK

Po sprze­da­ży Gas Storage Poland nadal będzie – już pod nowym wła­ści­cie­lem – zarzą­dzał maga­zy­na­mi gazu w Polsce. Orlen ma obo­wią­zek zawar­cia takiej umo­wy na 10 lat.

Czytaj tak­że: Ceny gazu poszły w górę. Jak sko­rzy­stać z niż­szych taryf

W Polsce 79 przed­się­biorstw posia­da kon­ce­sję na obrót (sprze­daż) pali­wa­mi gazo­wy­mi, jed­nak tyl­ko 90 z nich aktyw­nie uczest­ni­czy w obro­cie tym paliwem. 

PGNiG zaj­mu­je się głów­nie wydo­by­ciem, impor­tem, maga­zy­no­wa­niem, dys­try­bu­cją i sprze­da­żą gazu ziem­ne­go. Jest naj­więk­szym sprze­daw­cą hur­to­wym i deta­licz­nym gazu w Polsce. PKN Orlen z kolei dzia­ła głów­nie w sek­to­rze rafi­ne­ryj­nym, petro­che­micz­nym, paliw płyn­nych. Po prze­ję­ciu fir­my Energa w gru­pie znaj­du­je się też sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej. Orlen jest naj­więk­szym w Polsce odbior­cą gazu ziem­ne­go oraz pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność w zakre­sie jego sprzedaży.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł