- reklama -
Strona głównaEnergiaRachunek za gaz zapłacisz za...

Rachunek za gaz zapłacisz za rok Orlenowi

PKN Orlen dostał zgo­dę od urzę­du anty­mo­no­po­lo­we­go na prze­je­cie PGNiG – naj­więk­sze­go dostaw­cy gazu do pol­skich domów. Do fina­li­za­cji połą­cze­nia może dojść pod koniec roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki trans­ak­cji, a klu­czo­we są tu pol­skie maga­zy­ny gazu. 

W Polsce sprze­daż gazu do odbior­ców koń­co­wych zdo­mi­no­wa­ła gru­pa kapi­ta­ło­wa PGNiG. Udział tych pod­mio­tów w sprze­da­ży wyno­sił oko­ło 86 proc. Rachunki za gaz pła­co­ne wła­śnie PGNiG będą w przy­szłym roku praw­do­po­dob­nie już z dodat­ko­wym logo PKN Orlen. Wszystko dla­te­go, że powsta­je pol­ski kon­cern multienergetyczny. 

PGNiG + PKN Orlen

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapo­wie­dział, że do połą­cze­nia PGNiG i PKN Orlen doj­dzie jesz­cze w tym roku. Najpierw jed­nak trze­ba będzie speł­nić warun­ki, jakie posta­wił tej fuzji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one maga­zy­no­wa­nia gazu. 

Na tę decy­zję nie cze­ka­li­śmy z zało­żo­ny­mi ręka­mi. Równolegle pro­wa­dzi­li­śmy pra­ce, aby przy­go­to­wać cały pro­ces od stro­ny organizacyjno-​technicznej. Dzięki temu PKN ORLEN połą­czy się z PGNiG do koń­ca 2022 r. 

Daniel Obajtek, pre­zes PKN Orlen.

Magazyny gazu

Spełnienie warun­ków posta­wio­nych przez UOKiK ozna­cza zby­cie na rzecz nie­za­leż­ne­go inwe­sto­ra kon­tro­li nad spół­ką zależ­ną Gas Storage Poland. To stra­te­gicz­na spół­ka, któ­ra jest ope­ra­to­rem maga­zy­nów gazu w Polsce. Nadzoruje ona 7 pod­ziem­nych maga­zy­nów gazu, współ­pra­cu­ją­cych z gazo­wym sys­te­mem prze­sy­ło­wym:

  • Mogilno
  • Husów
  • Kosakowo
  • Strachocina
  • Swarzów
  • Brzeźnica
  • Wierzchowice.

Dba o ich stan, dostęp­ność dla wszyst­kich firm han­dlu­ją­cych gazem, bez­piecz­ne funk­cjo­no­wa­nie i o współ­pra­cę z gazo­wy­mi ope­ra­to­ra­mi. W poło­wie mar­ca maga­zy­ny gazu GSP były zapeł­nio­ne w 62 procentach. 

Dzięki roz­dzie­le­niu wła­sno­ści maga­zy­nów od ich zarzą­dza­nia, zwięk­szy się dostęp­ność do tej infra­struk­tu­ry dla pod­mio­tów zewnętrz­nych tj. kon­ku­ren­tów PGNiG i Orlen. Istotą warun­ku jest tak­że to, że nabyw­ca spół­ki Gas Storage Poland nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści na ryn­kach obro­tu gazem ziemnym.

Tomasz Chróstny, pre­zes UOKiK

Po sprze­da­ży Gas Storage Poland nadal będzie – już pod nowym wła­ści­cie­lem – zarzą­dzał maga­zy­na­mi gazu w Polsce. Orlen ma obo­wią­zek zawar­cia takiej umo­wy na 10 lat.

Czytaj tak­że: Ceny gazu poszły w górę. Jak sko­rzy­stać z niż­szych taryf

W Polsce 79 przed­się­biorstw posia­da kon­ce­sję na obrót (sprze­daż) pali­wa­mi gazo­wy­mi, jed­nak tyl­ko 90 z nich aktyw­nie uczest­ni­czy w obro­cie tym paliwem. 

PGNiG zaj­mu­je się głów­nie wydo­by­ciem, impor­tem, maga­zy­no­wa­niem, dys­try­bu­cją i sprze­da­żą gazu ziem­ne­go. Jest naj­więk­szym sprze­daw­cą hur­to­wym i deta­licz­nym gazu w Polsce. PKN Orlen z kolei dzia­ła głów­nie w sek­to­rze rafi­ne­ryj­nym, petro­che­micz­nym, paliw płyn­nych. Po prze­ję­ciu fir­my Energa w gru­pie znaj­du­je się też sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej. Orlen jest naj­więk­szym w Polsce odbior­cą gazu ziem­ne­go oraz pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność w zakre­sie jego sprzedaży.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...