- reklama -
Strona głównaPoradnikUbezpieczenie fotowoltaiki w domu i...

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu i na gruncie. Sprawdź różnice

Na awa­rie i uszko­dze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej wła­ści­cie­le naj­czę­ściej nie mają wpły­wu. Instalację war­to odpo­wied­nio ubez­pie­czyć, tak by dostać nie tyl­ko odszko­do­wa­nie za znisz­cze­nia, ale tak­że za utra­co­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży ener­gii. Trochę ina­czej może wyglą­dać ubez­pie­cze­nie foto­wol­ta­iki na domu, niż ubez­pie­cze­nie foto­wol­ta­iki na grun­cie. Na co zwró­cić uwa­gę w polisie?

W Polsce mamy już pra­wie 1,3 mln pro­su­men­tów, któ­rzy korzy­sta­ją z wła­snej ener­gii sło­necz­nej. Szybko przy­by­wa też elek­trow­ni sło­necz­nych i insta­la­cji na budyn­kach prze­my­sło­wych oraz na grun­cie. Moc foto­wol­ta­iki w Polsce prze­kro­czy­ła 13 GW.

Duża róż­no­rod­ność zasto­so­wań insta­la­cji PV powo­du­je, że nie ma jed­no­li­tych roz­wią­zań pro­duk­tów ubez­pie­cze­nio­wych dla tej tech­no­lo­gii – wska­zu­je Polska Izba Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu

Fotowoltaikę moż­na ubez­pie­czyć łącz­nie z budyn­kiem, na któ­rym jest zain­sta­lo­wa­na, jako ele­ment wypo­sa­że­nia, albo jako odręb­ny przed­miot ubez­pie­cze­nia. Zależy to od wybra­nej poli­sy. W pierw­szym przy­pad­ku w poli­sie będzie okre­ślo­na odręb­na suma ubez­pie­cze­nia, w dru­gim – war­tość insta­la­cji będzie uwzględ­nio­na w łącz­nej sumie dla budyn­ku lub wypo­sa­że­nia technicznego.

Ponad 23 mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich przy­łą­czo­nych jest do sie­ci dwóch ope­ra­to­rów: PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja.

Tauron, w ramach usłu­gi Ochrona foto­wol­ta­iki 24H, umoż­li­wił ubez­pie­cze­nie insta­la­cji sło­necz­nej obej­mu­ją­ce jej urzą­dze­nia oraz poten­cjal­ną utra­tę przy­cho­dów, wyni­ka­ją­cą z bra­ku pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Ubezpieczyciel pokry­wa szko­dy spo­wo­do­wa­ne przez uszko­dze­nie foto­wol­ta­iki w wyniku:

 • poża­ru,
 • prze­pię­cia,
 • opa­dów gra­du, śniegu, 
 • hura­ga­nu,
 • dewa­sta­cji,
 • stłu­cze­nia,
 • uszko­dze­nia przez zwierzęta, 
 • kra­dzie­ży z wła­ma­niem oraz innych zdarzeń.

Strata finan­so­wa wystę­pu­je przy niż­szej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej niż zakła­da­na teo­re­tycz­nie dla danej mikro­in­sta­la­cji w każ­dym rocz­nym okre­sie ubezpieczenia.

Dodatkowo usłu­ga ser­wi­san­ta foto­wol­ta­iki umoż­li­wia usu­nię­cie awa­rii wewnętrz­nej insta­la­cji elek­trycz­nej, insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub nawet uszko­dze­nia dachu – wska­zu­je Tauron.

Fotowoltaika na gruncie i elektrownie słoneczne

W przy­pad­ku dużych farm foto­wol­ta­icz­nych oce­nia­jąc ryzy­ko zakła­dy ubez­pie­czeń bio­rą pod uwa­gę m.in.:

 • loka­li­za­cję,
 • datę odda­nia far­my do użyt­ku (licz­ba lat eksploatacji), 
 • moc i powierzchnię
 • pro­du­cen­tów klu­czo­wych elementów. 

Istotne z punk­tu widze­nia ryzy­ka jest to, czy na far­mie były mon­to­wa­ne urzą­dze­nia fabrycz­nie nowe, czy były np. uży­wa­ne wcze­śniej w innej loka­li­za­cji. Ubezpieczyciel spraw­dzi rów­nież miej­sce posa­do­wie­nia insta­la­cji. Zwróci też uwa­gę na spo­sób mon­to­wa­nia pane­li (bez­po­śred­nio na pod­ło­żu, czy też zasto­so­wa­nie mają trackery).

Czytaj tak­że: Energetyczne oszczęd­no­ści dla domu ze wspar­ciem Taurona

Przy ubez­pie­cza­niu fazy eks­plo­ata­cyj­nej ubez­pie­czy­cie­le wery­fi­ku­ją umo­wy ser­wi­so­we. Dotyczy to utrzy­ma­nia elek­trow­ni sło­necz­nej we wła­ści­wym sta­nie tech­nicz­nym, zakre­su i czę­sto­tli­wo­ści ser­wi­su. Taka umo­wa jest nie­zbęd­na przez cały okres ubezpieczenia. 

Błędy w montażu fotowoltaiki

Z doświad­czeń ryn­ku nie­miec­kie­go wyni­ka, że ponad jed­na trze­cia awa­rii zda­rza się w pierw­szym roku użyt­ko­wa­nia elek­trow­ni sło­necz­nej, głów­nie przez błę­dy w montażu.

Wadliwe zain­sta­lo­wa­nie insta­la­cji na dachu budyn­ku, brak sto­so­wa­nia lub nie­pra­wi­dło­wy dobór zabez­pie­czeń prze­ciw­prze­pię­cio­wych w istot­ny spo­sób zwięk­sza ryzy­ko powsta­nia poża­ru. W razie powsta­nia poża­ru w budyn­kach, na któ­rych zain­sta­lo­wa­na jest insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na, czę­sto docho­dzi do szko­dy cał­ko­wi­tej – czy­ta­my w rapor­cie PIU.

Przykłady błę­dów w mon­ta­żu, któ­re mogą wpły­nąć na ogra­ni­cze­nie ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej, zazwy­czaj są wymie­nio­ne w ogól­nych warun­kach ubez­pie­cze­nia insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej dla fir­my. Saltus Ubezpieczenia przy­po­mi­na, że towa­rzy­stwo ubez­pie­czeń może odmó­wić wypła­ty za szko­dy, gdy wyni­ka­ją one np. z:

 1. nie­pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia połą­czeń ele­men­tów insta­la­cji – np. za pomo­cą szyb­ko­złą­czy róż­ne­go typu i dostar­czo­nych przez róż­nych pro­du­cen­tów w ramach jed­ne­go połączenia,
 2. nie­wła­ści­we­go pro­wa­dze­nia kabli i prze­wo­dów insta­la­cji – np. brak meta­lo­wych kana­łów kablo­wych (bez ostrych kra­wę­dzi) na dachach pła­skich czy uło­że­nie kabli bez­po­śred­nio na pokry­ciu dachu pokry­te­go mate­ria­łem pal­nym (powin­ny być popro­wa­dzo­ne nad poszyciem),
 3. złe­go umiej­sco­wie­nia, któ­re pro­wa­dzi do powsta­wa­nia tzw. hot spotów.

Ubezpieczyciel może nakła­dać dodat­ko­we obo­wiąz­ki w wytycz­nych. Brak zgod­no­ści z wszyst­ki­mi zale­ce­nia­mi naj­czę­ściej gro­zi obni­że­niem war­to­ści odszko­do­wa­nia w razie szkody.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...