- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneIle zaoszczędzimy na wymianie oświetlenia

Ile zaoszczędzimy na wymianie oświetlenia

Po tym, jak Unia Europejska zabro­ni­ła opraw żaro­wych, gospo­dar­stwa domo­we w dużym stop­niu wyko­rzy­stu­ją oświe­tla­nie ledo­we. Wymiana żarów­ki w domu jest łatwa, ale jesz­cze wie­le jest do zro­bie­nia w innych sek­to­rach. Prosta wymia­na prze­sta­rza­łe­go oświe­tle­nia może pomóc zaosz­czę­dzić w budże­tach publicz­nych w Polsce ponad miliard zło­tych – oce­nia fir­ma Signify.

Przejście na oświe­tle­nie dio­do­we LED jest jed­ną z naj­ła­twiej­szych reno­wa­cji, ponie­waż nie wyma­ga dużych nakła­dów kapi­ta­ło­wych. Do tego ma szyb­ki czas reali­za­cji i zwro­tu z inwe­sty­cji, dzię­ki znacz­nej reduk­cji zuży­cia ener­gii i obni­że­niu kosz­tów utrzymania.

Ponad miliard złotych oszczędności

Całkowite przej­ście na LEDy w trzech obsza­rach: oświe­tle­niu dro­go­wym i ulicz­nym, służ­bie zdro­wia i edu­ka­cji – pomo­gło­by Polsce osią­gnąć rocz­ne oszczęd­no­ści ener­gii elek­trycz­nej w wyso­ko­ści 1 168 milio­nów zł.

Zużycie ener­gii elek­trycz­nej zmniej­szy­ło­by się o ponad 3 TWh rocz­nie, co odpo­wia­da unik­nię­tym emi­sjom ponad 2 mln ton CO2. To rów­no­war­tość, jaką sto milio­nów w peł­ni wyro­śnię­tych drzew może pochło­nąć w cią­gu roku lub rocz­na emi­sja ponad 770 tysię­cy samo­cho­dów z sil­ni­kiem spalinowym. 

Renowacja budyn­ków i infra­struk­tu­ry ulicz­nej poprzez oświe­tle­nie jest łatwa, szyb­ka i wydaj­na – Bogdan Rogala, dyrek­tor gene­ral­ny Signify na Europe Wschodnią. 

Wymiana żarówki w szkole i na drodze

W dzie­dzi­nie oświe­tle­nia dro­go­we­go i ulicz­ne­go na 4 mln opraw w Polsce tyl­ko oko­ło jed­na pią­ta jest w tech­no­lo­gii LED. 

Jeszcze słab­sze wyni­ki doty­czą szkół i uczel­ni, ponie­waż z pra­wie 15 milio­nów opraw oświe­tle­nio­wych LEDy sta­no­wią tyl­ko 8 proc.

W seg­men­cie opie­ki zdro­wot­nej w Polsce zain­sta­lo­wa­no ponad 1,2 milio­na kon­wen­cjo­nal­nych opraw oświe­tle­nio­wych, któ­re wyma­ga­ją wymiany. 

Zielona ener­gia potrzeb­na pil­nie w miastach

W 2006 roku oświe­tle­nie opar­te na tech­no­lo­giach kon­wen­cjo­nal­nych odpo­wia­da­ło za 19 proc. świa­to­we­go zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej. Do 2018 roku spadł on do 13 proc. ze wzglę­du na pro­ces prze­cho­dze­nia na oświe­tle­nie LED. Szacuje się, że do 2030 r. dzię­ki pro­ce­so­wi „LEDyfikacji” i wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii Internetu Rzeczy udział oświe­tle­nia ma spaść do 8 proc.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł