- reklama -
Strona głównaEnergiaURE cofa koncesję sprzedawcy prądu

URE cofa koncesję sprzedawcy prądu

Takiego komu­ni­ka­tu nie było daw­no. Urząd Regulacji Energetyki cof­nął kon­ce­sję na obrót ener­gią fir­mie za to, że nie przed­sta­wi­ła ona odpo­wied­nich środ­ków finan­so­wych. Decyzja nie jest pra­wo­moc­na. Warto przy­po­mnieć, że odbior­cy ener­gii nie mają żad­nych przerw w dosta­wach prą­du, gdy sprze­daw­ca prze­sta­je świad­czyć usłu­gi, ponie­waż zabez­pie­cza ich sprze­daż rezer­wo­wa energii.

URE uznał, że spół­ka Konerg Energia nie dys­po­nu­je środ­ka­mi finan­so­wy­mi w wiel­ko­ści gwa­ran­tu­ją­cej pra­wi­dło­we wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści. Firma nie udo­ku­men­to­wa­ła moż­li­wo­ści pozy­ska­nia tych środ­ków. Decyzja pocho­dzi z 15 wrze­śnia 20201 roku, ale opu­bli­ko­wa­no ją 22 wrze­śnia 2021 r. 

Klienci dobrze poinformowani

URE przy­po­mi­na, że zgod­nie z pra­wem ener­ge­tycz­nym, sprze­daw­ca powi­nien poin­for­mo­wać klien­tów o dacie zaprze­sta­nie świad­cze­nia usług.

Odbiorcy, z któ­ry­mi spół­ka zawar­ła umo­wy na sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej, muszą zostać poin­for­mo­wa­ni o ter­mi­nie, w któ­rym usłu­ga sprze­da­ży prze­sta­nie być świad­czo­na (jeśli data ta jest zna­na lub moż­li­wa do usta­le­nia) – URE.

Kiedy jest sprzedaż rezerwowa energii?

Odbiorcy, któ­rych sprze­daw­ca prą­du zaprze­stał świad­cze­nia usług, w dal­szym cią­gu mają ener­gię elek­trycz­ną. Mieliśmy trzy lata temu falę wypa­da­nia z ryn­ku sprze­daw­ców ener­gii, któ­rzy nie wytrzy­ma­li wyso­kich hur­to­wych cen. Tak było po upa­du kil­ku firm w latach 2017–18. Na przy­kład oko­ło 100 tys. klien­tów Centrum Energetycznego wpa­dło w wyż­sze opła­ty za ener­gię, co wymu­sza­ła sprze­daż rezer­wo­wa. Taryfa za ener­gię była wte­dy dwu‑, a cza­sa­mi nawet trzy­krot­nie wyż­sza, a okre­sy wypo­wie­dze­nia umo­wy – nie­rzad­ko dłu­gie. Przy czym, przed­się­bior­cy pła­ci­li wię­cej niż gospo­dar­stwa domo­we. Przekonali się o tym zwłasz­cza klien­ci upa­dłej Energii dla Firm. 

Czytaj tak­że: Zakaz sprze­da­ży ener­gii przez domokrążców

Konsument zawie­ra­jąc umo­wę o świad­cze­nie usług dys­try­bu­cji lub umo­wę kom­plek­so­wą okre­śla jed­no­cze­śnie sprze­daw­cę rezer­wo­we­go. To fir­ma, któ­ra ma zawar­tą umo­wę o świad­cze­nie usług dystrybucji. 

W umo­wie o świad­cze­nie usług dys­try­bu­cji kon­su­ment powi­nien wyra­zić zgo­dę (udzie­lić peł­no­moc­nic­twa) na zawar­cie przez dys­try­bu­to­ra umo­wy sprze­da­ży ze sprze­daw­cą rezer­wo­wym w imie­niu i na rzecz kon­su­men­ta – URE.


Lista sprze­daw­ców rezer­wo­wych zamiesz­czo­na jest na stro­nie inter­ne­to­wej dystrybutora.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...