- reklama -
Strona głównaEnergiaURE cofa koncesję sprzedawcy prądu

URE cofa koncesję sprzedawcy prądu

Takiego komu­ni­ka­tu nie było daw­no. Urząd Regulacji Energetyki cof­nął kon­ce­sję na obrót ener­gią fir­mie za to, że nie przed­sta­wi­ła ona odpo­wied­nich środ­ków finan­so­wych. Decyzja nie jest pra­wo­moc­na. Warto przy­po­mnieć, że odbior­cy ener­gii nie mają żad­nych przerw w dosta­wach prą­du, gdy sprze­daw­ca prze­sta­je świad­czyć usłu­gi, ponie­waż zabez­pie­cza ich sprze­daż rezer­wo­wa energii.

URE uznał, że spół­ka Konerg Energia nie dys­po­nu­je środ­ka­mi finan­so­wy­mi w wiel­ko­ści gwa­ran­tu­ją­cej pra­wi­dło­we wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści. Firma nie udo­ku­men­to­wa­ła moż­li­wo­ści pozy­ska­nia tych środ­ków. Decyzja pocho­dzi z 15 wrze­śnia 20201 roku, ale opu­bli­ko­wa­no ją 22 wrze­śnia 2021 r. 

Klienci dobrze poinformowani

URE przy­po­mi­na, że zgod­nie z pra­wem ener­ge­tycz­nym, sprze­daw­ca powi­nien poin­for­mo­wać klien­tów o dacie zaprze­sta­nie świad­cze­nia usług.

Odbiorcy, z któ­ry­mi spół­ka zawar­ła umo­wy na sprze­daż ener­gii elek­trycz­nej, muszą zostać poin­for­mo­wa­ni o ter­mi­nie, w któ­rym usłu­ga sprze­da­ży prze­sta­nie być świad­czo­na (jeśli data ta jest zna­na lub moż­li­wa do usta­le­nia) – URE.

Kiedy jest sprzedaż rezerwowa energii?

Odbiorcy, któ­rych sprze­daw­ca prą­du zaprze­stał świad­cze­nia usług, w dal­szym cią­gu mają ener­gię elek­trycz­ną. Mieliśmy trzy lata temu falę wypa­da­nia z ryn­ku sprze­daw­ców ener­gii, któ­rzy nie wytrzy­ma­li wyso­kich hur­to­wych cen. Tak było po upa­du kil­ku firm w latach 2017-​18. Na przy­kład oko­ło 100 tys. klien­tów Centrum Energetycznego wpa­dło w wyż­sze opła­ty za ener­gię, co wymu­sza­ła sprze­daż rezer­wo­wa. Taryfa za ener­gię była wte­dy dwu-, a cza­sa­mi nawet trzy­krot­nie wyż­sza, a okre­sy wypo­wie­dze­nia umo­wy – nie­rzad­ko dłu­gie. Przy czym, przed­się­bior­cy pła­ci­li wię­cej niż gospo­dar­stwa domo­we. Przekonali się o tym zwłasz­cza klien­ci upa­dłej Energii dla Firm. 

Czytaj tak­że: Zakaz sprze­da­ży ener­gii przez domokrążców

Konsument zawie­ra­jąc umo­wę o świad­cze­nie usług dys­try­bu­cji lub umo­wę kom­plek­so­wą okre­śla jed­no­cze­śnie sprze­daw­cę rezer­wo­we­go. To fir­ma, któ­ra ma zawar­tą umo­wę o świad­cze­nie usług dystrybucji. 

W umo­wie o świad­cze­nie usług dys­try­bu­cji kon­su­ment powi­nien wyra­zić zgo­dę (udzie­lić peł­no­moc­nic­twa) na zawar­cie przez dys­try­bu­to­ra umo­wy sprze­da­ży ze sprze­daw­cą rezer­wo­wym w imie­niu i na rzecz kon­su­men­ta – URE.


Lista sprze­daw­ców rezer­wo­wych zamiesz­czo­na jest na stro­nie inter­ne­to­wej dystrybutora.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł