- reklama -
Strona głównaWeekendPrawdziwa czekolada ma swoją gorzką...

Prawdziwa czekolada ma swoją gorzką cenę

Prawdziwa cze­ko­la­da w PRL-​u była rzad­ką odro­bi­ną przy­jem­no­ści. Polskie mar­ki prze­rwa­ły, ale moc­no się zmie­ni­ły. Nie zda­je­my sobie też spra­wy, jak powsta­je cze­ko­la­da, któ­rą teraz kupujemy. 

Europa jest naj­więk­szym eks­por­te­rem sło­dy­czy wytwa­rza­nych z kakao na świe­cie i odpo­wia­da za ponad 76% świa­to­wej sprze­da­ży tego pro­duk­tu. W tym zesta­wie­niu Polska zaj­mu­je czwar­te miej­sce. Wielu kon­su­men­tów nie zda­je sobie jed­nak spra­wy z tego, że praw­dzi­wa cze­ko­la­da, jaką zna­my, ma przed sobą nie­pew­ną przy­szłość i w naj­bliż­szym cza­sie może stać się rzad­kim luk­su­so­wym towa­rem (Fairtrade Foundation, 2021 r.). 

Przemysł czekoladowy jest słodko-gorzki

Według danych Fundacji Fairtrade Polska aż 60 proc. zia­ren kakao na świa­to­wym ryn­ku pocho­dzi z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Uprawy kon­cen­tru­ją się na małym pasie w pro­mie­niu 10 stop­ni od rów­ni­ka, ponie­waż jest tam wystar­cza­ją­co gorą­co i wil­got­no, by ziar­na mogły się rozwijać. 

Uprawa kakao to źró­dło utrzy­ma­nia dla 5,5 milio­na rol­ni­ków i oko­ło 40 milio­nów zatrud­nio­nych na plan­ta­cjach pra­cow­ni­ków najemnych. 

Fairtrade Foundation

Praca ta jest nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca – kaka­ow­ce są deli­kat­ne i wraż­li­we na zmia­ny kli­ma­tycz­ne. Rolnicy muszą przez to chro­nić drze­wa przed zbyt sil­nym dzia­ła­niem wia­tru i pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi, jak rów­nież przed szkod­ni­ka­mi i chorobami.

Niestety prze­cięt­ny rol­nik, zaj­mu­ją­cy się upra­wą kakao, zara­bia mniej niż 1 dola­ra dzien­nie. Takie docho­dy nie pozwa­la­ją kupo­wać nowe­go sprzę­tu czy brać udzia­łu w szko­le­niach na temat nowych metod upraw, któ­re pomo­gły­by zwięk­szyć przy­cho­dy. Dodatkowo śred­ni wiek rol­ni­ków upra­wia­ją­cych kakao wyno­si obec­nie ponad 50 lat, ponie­waż młod­sze poko­le­nie nie jest zain­te­re­so­wa­ne tym zaję­ciem z powo­du niskich docho­dów (Fairtrade Foundation, 2020 r.). Oprócz tego w sek­to­rze kaka­owym codzien­no­ścią są nie­rów­ne trak­to­wa­nie płci czy pra­ca dzie­ci. Jak temu przeciwdziałać?

Otwartość na sprawiedliwe wybory

Trudna sytu­acja rol­ni­ków z glo­bal­ne­go Południa zmu­sza do podej­mo­wa­nia kon­kret­nych dzia­łań. Fairtrade to sys­tem cer­ty­fi­ka­cji, któ­ry dzia­ła w rejo­nach, gdzie upra­wia się m.in. kakao. Powstał po to, by wspie­rać lokal­ną przed­się­bior­czość. Oznacza to zapew­nie­nie rol­ni­kom środ­ków utrzy­ma­nia, uczci­wych cen i sta­bil­nych warun­ków eks­por­tu towa­rów, a tak­że po to, by dbać o śro­do­wi­sko. Jak to dzia­ła? Rolnicy zrze­sze­ni w spół­dziel­niach z cer­ty­fi­ka­tem Fairtrade otrzy­mu­ją za swo­je plo­ny usta­lo­ną cenę mini­mal­ną, któ­ra pokry­wa kosz­ty m.in. zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji kakao. Ponadto, otrzy­mu­ją pre­mię. Mają więc pie­nią­dze na inwe­sto­wa­nie w pod­no­sze­nie jako­ści i wydaj­no­ści upraw. Ponadto pre­mia czę­ścio­wo idzie na pro­jek­ty roz­wo­jo­we, z któ­rych korzy­sta­ją całe społeczności.

Czytaj tak­że: Czekolada nam się kończy 

Wbrew pozo­rom pro­du­cen­ci kakao i my, kupu­ją­cy wyro­by cze­ko­la­do­we, mamy wie­le wspól­ne­go. Rolnicy z kra­jów glo­bal­ne­go Południa tak­że chcą otrzy­my­wać god­ne wyna­gro­dze­nie za swo­ją pra­cę, inwe­sto­wać w roz­wój swo­ich gospo­darstw oraz móc zapew­nić przy­szłość swo­im dzie­ciom. Na pierw­szy rzut oka każ­da cze­ko­la­da na pół­kach skle­po­wych wyglą­da tak samo. Obecnie kon­su­men­ci czę­sto porów­nu­ją je pod kątem skła­du. Warto jed­nak rów­nież zwró­cić uwa­gę na to, czy kakao, będą­ce jed­nym ze skła­do­wych pro­duk­tu, zosta­ło pozy­ska­ne na zasa­dach Fairtrade. To wia­do­mość dla nas-​konsumentów, że plan­ta­to­rzy, któ­rzy upra­wia­li kakao, otrzy­ma­li bar­dziej spra­wie­dli­wą cenę za swo­ją pracę.

Prawdziwa czekolada to nie tylko kakao

Wśród coraz więk­szej licz­by kon­su­men­tów, w tym rów­nież Polski, zna­czą­co wzra­sta prze­ko­na­nie o wpły­wie świa­do­mych decy­zji zaku­po­wych na zacho­wa­nia firm. Według ostat­nich badań, od przed­się­biorstw coraz bar­dziej wyma­ga się spra­wie­dli­we­go wyna­gra­dza­nia i uczci­we­go trak­to­wa­nia pra­cow­ni­ków. Dodatkowo 57 proc. bada­nych twier­dzi, że jest goto­wych zapła­cić wię­cej za pro­duk­ty i mar­ki, któ­re dzia­ła­ją na rzecz popra­wy sytu­acji śro­do­wi­sko­wej i spo­łecz­nej (bada­nie Globe Scan na zle­ce­nie Fairtrade International, 2021 r.).

Warto zazna­czyć, że choć w ostat­nich mie­sią­cach w kra­ju wzro­sły ceny wie­lu pro­duk­tów, to nie znie­chę­ca to kon­su­men­tów do kupo­wa­nia praw­dzi­wej cze­ko­la­dy. Za cze­ko­la­dę wytwa­rza­ną na zasa­dach fair trze­ba zapła­cić wię­cej niż za podob­ne sło­dy­cze bez certyfikatu.

Wyższa cena pro­duk­tów jest do pew­ne­go stop­nia pochod­ną pła­ce­nia wyż­szej ceny za kakao w sku­pie. Dodatkowo rol­ni­cy otrzy­mu­ją tzw. pre­mię Fairtrade, któ­rą prze­zna­cza­ją m.in. na opie­kę medycz­ną czy szkolenia.

Zbigniew Szalbot, czło­nek zarzą­du Fairtrade Polska

Świadomość kon­su­men­tów prze­kła­da się na ryn­ko­we wyni­ki. W 2020 roku sprze­daż hur­to­wa net­to pro­duk­tów z kakao z cer­ty­fi­ka­tem Fairtrade osią­gnę­ła w Polsce war­tość 424 mln złotych.


- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł