- reklama -
Strona głównaEnergiaZa 2000 kWh prądu rachunek...

Za 2000 kWh prądu rachunek będzie niższy

Zapowiedź zamro­że­nia w 2023 r. taryf dla gospo­darstw domo­wych będzie zachę­tą do oszczę­dza­nia ener­gii, ponie­waż niż­sze staw­ki doty­czą limi­tu zuży­cia 2000 kWh rocz­nie. Ile wyno­si sta­ty­stycz­ne zuży­cie prą­du w pol­skim gospo­dar­stwie domo­wym – sprawdzamy. 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapo­wie­dział pod­czas wystą­pie­nia w pod­war­szaw­skim Pruszkowie wpro­wa­dze­nie „zachę­ty“ do oszczę­dza­nia ener­gii elek­trycz­nej. Cena za prąd do 2000 kWh była­by niż­sza, a dopie­ro powy­żej tego limi­tu będą pod­wyż­ki. Jakie? Tego nie wia­do­mo, podob­nie jak nie­zna­ny jest nowy sys­tem wspar­cia odbior­ców ener­gii elektrycznej. 

Mechanizm ma doty­czyć odbior­ców indy­wi­du­al­nych. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski wyja­śnił na Twitterze, że cho­dzi o zamro­że­nie cen prą­du na 2023 r. Dla zuży­cia do 2000 kWh prąd był­by w tej samej cenie, co obec­nie. Dla dużych rodzin będzie to 2600 kWh. Natomiast oso­by ogrze­wa­ją­ce się ener­gią elek­trycz­ną dosta­ną dodatki. 

Nie bra­ku­je komen­ta­rzy, że limit 2000 kWh jest za mały. Postanowiłam więc spraw­dzić, co mówią o tym statystyki. 

Zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym, mieszkaniu…

Ze sta­ty­styk rze­czy­wi­ście wyni­ka, że pol­skie gospo­dar­stwa domo­we zuży­wa­ją ok. 2000 kWh ((2 MWh) prą­du w roku. W 2020 r. zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej na 1 odbior­cę (gospo­dar­stwo domo­we) w Polsce wynio­sło 1 996 kWh – poda­je GUS.

Podobnie Agencja Rynku Energii w rapor­cie za 2019 rok zuży­cie ener­gii na gospo­dar­stwo domo­we osza­co­wa­ła na tym samym pozio­mie ok. 2 MWh. Urząd Regulacji Energetyki ma też swo­je dane, z któ­rych wyni­ka że przy naj­po­pu­lar­niej­szej cało­do­bo­wej tary­fie G11 śred­nie zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej wyno­si tro­chę ponad 1,8 MWh, a przy tary­fie G12, czy­li tań­szej w nocy, jest to pra­wie 3,3 MWh. Według URE śred­nie zuży­cie w 2020 r. wszyst­kich odbior­ców grup tary­fo­wych G wynio­sło 2028 kWh rocznie.

Czytaj tak­że: Jak obni­żyć rachun­ki za ener­gię. Ecoraport tygodnia

Co waż­ne, w mia­stach śred­nie zuży­cie ener­gii na gospo­dar­stwo domo­we wynio­sło 1 752,5 kWh, a na obsza­rach wiej­skich 2 486,2 kWh. To wska­zu­je na pro­sty wnio­sek – w domu jed­no­ro­dzin­nym zuży­wa­my wię­cej ener­gii niż w miesz­ka­niu w blo­ku czy kamie­ni­cy. Liczy się też licz­ba osób.

2000 kWh = 2 + 0,5 osoby

Im wię­cej osób pod dachem – tym więk­sze zuży­cie prą­du. Według GUS zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej na oso­bę wyno­si ok. 822 kWh na rok, przy czym w mie­ście jest to bli­żej 804 kWh, a na wsi – pra­wie 850 kWh. 

Trzyosobowa rodzi­na rocz­nie zuży­je więc już oko­ło 2,5 MWh rocz­nie, a czte­ro­oso­bo­wa – 3,3 MWh. 

Tyle sta­ty­sty­ka, w prak­ty­ce każ­dy rachu­nek jest inny. W nie­wiel­kim stop­niu moż­na obni­żyć rachun­ki za ener­gię elek­trycz­ną. Warto spraw­dzić naj­bar­dziej ener­go­chłon­ne sprzę­ty i zasta­no­wić się nad ich wymia­ną w domu. Zmiana nawy­ków, jak wyłą­cza­nie kom­pu­te­ra, rzad­sze korzy­sta­nie z czaj­ni­ka elek­trycz­ne­go, czy spraw­dze­nie uszcze­lek w pie­kar­ni­ku i lodów­ce – to pro­ste i szyb­kie kroki. 

czy­taj tak­że: Wzrosną opła­ty w rachun­ku za prąd

Po dodat­ku węglo­wym i dopłat do innych paliw, oso­by, któ­re wyko­rzy­stu­ją ener­gię elek­trycz­ną do ogrze­wa­nia, tak­że powin­ny dostać wsparcie. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...
1 KOMENTARZ
  1. Bardzo cie­ka­we. U mnie 2000kwh zuży­wa­my w 45 mie­się­cy.. i tu nie ma żad­ne­go nad­zwy­czaj­ne­go uży­cia. Normalne codzien­ne użyt­ko­wa­nie. Grzanie wody użyt­ko­wej, zwy­kłe obej­rze­nie tv, goto­wa­nie obia­du na induk­cji (nie mia­łam moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z gazu) pra­nie czy susze­nie na pro­gra­mach eco.. przy czym suszar­kę uży­wam tyl­ko w okre­sie gdy ciu­chy nie chcą schnąć w domu. W zimę dodaj­my jesz­cze piec i pom­py. Ciekawa jestem skąd takie sta­ty­sty­ki. Totalna bzdura.

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...