- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDofinansowanie na otwarcie firmy w...

Dofinansowanie na otwarcie firmy w 2022 roku na wsi

Dofinansowanie na zało­że­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 2022 roku wyno­si w przy­pad­ku jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści 150 tys. zł. Turystyka, usłu­gi, a może ręko­dzie­ło, warsz­tat czy sklep na wsi? Lista do wybo­ru jest dłu­ga. Jest to już ostat­nia szan­sa na pre­mie na zało­że­nie dzia­łal­no­ści poza­rol­ni­czej z koń­czą­cych się fun­du­szy unijnych. 

Wnioski moż­na skła­dać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do koń­ca maja. Przede wszyst­kim, nie trze­ba być rol­ni­kiem, ale trze­ba być ubez­pie­czo­nym w KRUS co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku. O pre­mie mogą sta­rać się rol­ni­cy, ich mał­żon­ko­wie lub domow­ni­cy, któ­rzy chcą roz­po­cząć pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści poza­rol­ni­czej. Dotacje dosta­ną tak­że Ci, któ­rzy co naj­mniej 2 lata wcze­śniej zawie­si­li bądź zakoń­czy­li dzia­łal­ność rol­ni­czą, ale chcą ją wzno­wić. Na roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści dofi­nan­so­wa­nie tak­że przy­słu­gu­je, ale trze­ba stwo­rzyć nowe miej­sce pracy.

Czytaj tak­że: Rolnicy dosta­ną wyż­sze dota­cje do łąk i ochro­ny ptaków

Gospodarstwo ubie­ga­ją­ce­go się o wspar­cie musi być poło­żo­ne na tere­nie gmi­ny wiej­skiej, miejsko-​wiejskiej lub miej­skiej, ale wyłą­czo­ne są z tego mia­sta liczą­ce ponad 5 tys. mieszkańców.

Dotacje do działalności gospodarczej poza rolnictwem

Dofinansowanie na otwar­cie fir­my w 2022 roku wyno­si maksymalnie:

  • 150 tys. zł. przy utwo­rze­niu jed­ne­go miej­sca pra­cy, co obej­mu­je też samozatrudnienie
  • 200 tys. zł przy dwóch sta­no­wi­skach (np. samo­za­trud­nie­nie + 1 pra­cow­nik na etacie)
  • 250 tys. zł przy trzech miej­scach pracy. 

Dotacje są wypła­ca­ne w dwóch ratach. Najpierw dosta­je się 80 proc. kwo­ty, po speł­nie­niu warun­ków okre­ślo­nych w wyda­nej decy­zji o przy­zna­niu pomo­cy. Jest na to czas aż 9 mie­się­cy (liczo­ne od dnia dorę­cze­nia decy­zji). Pozostałe 20 proc. wpły­wa na kon­to bene­fi­cjen­ta po roz­li­cze­niu biz­ne­spla­nu, jed­nak nie póź­niej niż do 2 lat od wypła­ty pierw­szej raty pomo­cy i nie póź­niej niż do 31 sierp­nia 2025 r. 

Co naj­mniej 70 proc. dofi­nan­so­wa­nia trze­ba prze­zna­czyć na inwe­sty­cje w środ­ki trwa­łe, np. zakup nowych maszyn i urzą­dzeń czy środ­ków trans­por­tu. Co waż­ne, pla­no­wa­ne wydat­ki na zakup samo­cho­du oso­bo­we­go nie mogą sta­no­wić wię­cej niż 50 proc. kwo­ty pomo­cy. Pozostałe 30 proc. moż­na prze­zna­czyć na wydat­ki bie­żą­ce, np. pła­ce, ubezpieczenia. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...