- reklama -
Strona głównaEcoRaportJak obniżyć rachunki za energię....

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Przed Europą trud­na zima, ponie­waż ceny ener­gii elek­trycz­nej, gazu i węgla biją rekor­dy. Staje się jasne że ener­gię trze­ba zacząć oszczę­dzać na serio. 

Forum Energii wraz z zespo­łem dorad­ców ener­ge­tycz­nych przy­go­to­wa­ło raport „Jak obni­żyć rachun­ki za ener­gię przed naj­bliż­szą zimą?” – któ­ry jest zbio­rem ponad 30 pro­stych pod­po­wie­dzi, co moż­na szyb­ko zro­bić, aby obni­żyć rachun­ki za ogrze­wa­nie w naj­bliż­szych mie­sią­cach. To rady, któ­re znaj­dą wszę­dzie zasto­so­wa­nie, np. racjo­nal­ne korzy­sta­nie z try­bu czu­wa­nia urzą­dzeń czy izo­la­cja miejsc, któ­re ogrze­wa­nia nie wyma­ga­ją (roz­ło­że­nie rol­ki weł­ny mine­ral­nej na pod­da­szu). Kompleksowa ter­mo­mo­der­ni­za­cja jest roz­wią­za­niem opty­mal­nym, ale nie da się jej prze­pro­wa­dzić szyb­ko, jesz­cze przed nad­cho­dzą­cą zimą.

Długofalowo jedy­nie ocie­pla­nie budyn­ków i elek­try­fi­ka­cja wraz z roz­wo­jem źró­deł odna­wial­nych będą sku­tecz­ną bro­nią na woj­nie ener­ge­tycz­nej – bo pozwo­lą ogra­ni­czyć zuży­cie ener­gii oraz pozwo­lą zmniej­szyć uza­leż­nie­nie od paliw kopalnych

Forum Energii

W rapor­cie zapro­po­no­wa­no dzia­ła­nia doty­czą­ce głów­nie zmia­ny nawy­ków oraz drob­nych inwe­sty­cji. Chodzi o regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach, uspraw­nie­nie insta­la­cji grzew­czej, oszczęd­no­ści cie­płej wody użyt­ko­wej i samej ener­gii elek­trycz­nej. Zaproponowano inwe­sty­cje ter­mo­izla­cyj­ne, któ­rych koszt na ogół mie­ści się w kil­ku­set złotych.

Raporty ESG

Bank Ochrony Środowiska opu­bli­ko­wał raport ESG za 2021 rok. W 2021 roku BOŚ zawarł 2622 pro­eko­lo­gicz­ne trans­ak­cje w łącz­nej kwo­cie 1,67 mld zł (+24% r/​r). Klienci ban­ku zakoń­czy­li ponad 2,6 tys. eko­in­we­sty­cji o łącz­nej war­to­ści kosz­to­ry­so­wej 2,86 mld zł (+291% r/​r). Rozwój spe­cja­li­stycz­nej ofer­ty pro­duk­tów finan­so­wych znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w rosną­cym udzia­le zie­lo­nych akty­wów w port­fe­lu kre­dy­to­wym ban­ku. Na koniec 2021 roku wyniósł on bli­sko 37 proc., zaś celem do 2023 roku jest jego wzrost do 50 proc. 

BOŚ w ubie­głym roku został człon­kiem United Nations Global Compact i dołą­czył do pro­gra­mu Climate Positive. Bank przy­stą­pił też do ini­cja­ty­wy Science Based Targets, któ­ra jest mię­dzy­na­ro­do­wym part­ner­stwem pomię­dzy Carbon Disclosure Project (CDP), pro­gra­mem ONZ „Global Compact” (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF).

Schneider Electric podał, że po II kwar­ta­le 2022 roku jego wskaź­nik Schneider Sustainability Impact (SSI) wyniósł 4,17 punk­tu na 10 moż­li­wych, w sto­sun­ku do celu 4,70 na koniec roku. SSI mie­rzy wyni­ki fir­my w dzie­dzi­nach śro­do­wi­ska, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści i ładu kor­po­ra­cyj­ne­go (ESG). W dru­gim kwar­ta­le 2022 roku Schneider Electric zapew­nił dostęp do eko­lo­gicz­nej ener­gii elek­trycz­nej 1,1 mln osób. Firma uru­cho­mi­ła Szkołę Zrównoważonego Rozwoju, aby edu­ko­wać pracowników.

Rozwiązania EcoStruxure pomo­gły klien­tom i dostaw­com zmniej­szy­ły emi­sję CO2 o 381 mln ton od 2018 roku. Cel na rok 2025 to 800 mln ton zaosz­czę­dzo­nej emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

Nic się nie marnuje

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach kam­pa­nii „Nasz kli­mat”, zapro­si­ło Koła Gospodyń Wiejskich do kon­kur­su „W moim domu nic się nie mar­nu­je”. Swoimi prak­ty­ka­mi podzie­li­ło się 230 Kół. 

Pierwsze miej­sce zaję­ło KGW Frydman za pro­jekt „Frydmańsko Wyciyracka”: znisz­czo­ne koszu­le i inne mate­ria­ły człon­ki­nie KGW tną na paski i „heklu­ją” wymyśl­ne wzo­ry „wyciy­ra­cek“. Gotowe chod­ni­ki ukła­da­ją przed izbą do wycie­ra­nia butów. Co ład­niej­sze zaś tra­fia­ją do pomiesz­czeń mieszkalnych.

„Domowy Poradnik Ekonawyków” jako e‑book ma zostać opu­bli­ko­wa­ny m.in. na stro­nie kam­pa­nii „Nasz Klimat”: www​.naszkli​mat​.gov​.pl.

Zielony cement

Lafrge Polska roz­po­czął 1 wrze­śnia wyco­fa­nie z pro­duk­cji cemen­tu CEM I 42,5 Special w wor­ku. W zamian wpro­wa­dza nowe pro­duk­ty o niskim śla­dzie węglo­wym, jak cement ECOPlanet. Pozwalają one na reduk­cję śla­du węglo­we­go mię­dzy 40 a 70 proc,. m.in. dzię­ki zasto­so­wa­niu mate­ria­łów z recyklingu.

fot. Lafarge

Energią Wrocławia napędzamy Europę

W 2016 roku w pod­wro­cław­skich Biskupicach Podgórnych roz­po­czę­ła się budo­wa pierw­szej w Europie fabry­ki bate­rii do samo­cho­dów elek­trycz­nych. Dziś LG Energy Solution Wrocław to naj­więk­szy na świe­cie zakład pro­du­ku­ją­cy takie bate­rie. W dodat­ku odpo­wia­da za 2 proc. war­to­ści pol­skie­go eksportu.

Jedną z nowych ini­cja­tyw LG Energy Solution Wrocław jest lokal­na kam­pa­nia „Energią Wrocławia napę­dza­my Europę”, któ­ra ma pomóc Wrocławianom lepiej poznać fabry­kę. Celem kam­pa­nii jest pod­kre­śle­nie, że to wła­śnie w ser­cu Dolnego Śląska powsta­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re kształ­tu­ją przy­szłość bran­ży motoryzacyjnej.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...