- reklama -
Strona głównaEcoRaportJak obniżyć rachunki za energię....

Jak obniżyć rachunki za energię. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Przed Europą trud­na zima, ponie­waż ceny ener­gii elek­trycz­nej, gazu i węgla biją rekor­dy. Staje się jasne że ener­gię trze­ba zacząć oszczę­dzać na serio. 

Forum Energii wraz z zespo­łem dorad­ców ener­ge­tycz­nych przy­go­to­wa­ło raport „Jak obni­żyć rachun­ki za ener­gię przed naj­bliż­szą zimą?” – któ­ry jest zbio­rem ponad 30 pro­stych pod­po­wie­dzi, co moż­na szyb­ko zro­bić, aby obni­żyć rachun­ki za ogrze­wa­nie w naj­bliż­szych mie­sią­cach. To rady, któ­re znaj­dą wszę­dzie zasto­so­wa­nie, np. racjo­nal­ne korzy­sta­nie z try­bu czu­wa­nia urzą­dzeń czy izo­la­cja miejsc, któ­re ogrze­wa­nia nie wyma­ga­ją (roz­ło­że­nie rol­ki weł­ny mine­ral­nej na pod­da­szu). Kompleksowa ter­mo­mo­der­ni­za­cja jest roz­wią­za­niem opty­mal­nym, ale nie da się jej prze­pro­wa­dzić szyb­ko, jesz­cze przed nad­cho­dzą­cą zimą.

Długofalowo jedy­nie ocie­pla­nie budyn­ków i elek­try­fi­ka­cja wraz z roz­wo­jem źró­deł odna­wial­nych będą sku­tecz­ną bro­nią na woj­nie ener­ge­tycz­nej – bo pozwo­lą ogra­ni­czyć zuży­cie ener­gii oraz pozwo­lą zmniej­szyć uza­leż­nie­nie od paliw kopalnych

Forum Energii

W rapor­cie zapro­po­no­wa­no dzia­ła­nia doty­czą­ce głów­nie zmia­ny nawy­ków oraz drob­nych inwe­sty­cji. Chodzi o regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach, uspraw­nie­nie insta­la­cji grzew­czej, oszczęd­no­ści cie­płej wody użyt­ko­wej i samej ener­gii elek­trycz­nej. Zaproponowano inwe­sty­cje ter­mo­izla­cyj­ne, któ­rych koszt na ogół mie­ści się w kil­ku­set złotych.

Raporty ESG

Bank Ochrony Środowiska opu­bli­ko­wał raport ESG za 2021 rok. W 2021 roku BOŚ zawarł 2622 pro­eko­lo­gicz­ne trans­ak­cje w łącz­nej kwo­cie 1,67 mld zł (+24% r/​r). Klienci ban­ku zakoń­czy­li ponad 2,6 tys. eko­in­we­sty­cji o łącz­nej war­to­ści kosz­to­ry­so­wej 2,86 mld zł (+291% r/​r). Rozwój spe­cja­li­stycz­nej ofer­ty pro­duk­tów finan­so­wych znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w rosną­cym udzia­le zie­lo­nych akty­wów w port­fe­lu kre­dy­to­wym ban­ku. Na koniec 2021 roku wyniósł on bli­sko 37 proc., zaś celem do 2023 roku jest jego wzrost do 50 proc. 

BOŚ w ubie­głym roku został człon­kiem United Nations Global Compact i dołą­czył do pro­gra­mu Climate Positive. Bank przy­stą­pił też do ini­cja­ty­wy Science Based Targets, któ­ra jest mię­dzy­na­ro­do­wym part­ner­stwem pomię­dzy Carbon Disclosure Project (CDP), pro­gra­mem ONZ „Global Compact” (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF).

Schneider Electric podał, że po II kwar­ta­le 2022 roku jego wskaź­nik Schneider Sustainability Impact (SSI) wyniósł 4,17 punk­tu na 10 moż­li­wych, w sto­sun­ku do celu 4,70 na koniec roku. SSI mie­rzy wyni­ki fir­my w dzie­dzi­nach śro­do­wi­ska, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści i ładu kor­po­ra­cyj­ne­go (ESG). W dru­gim kwar­ta­le 2022 roku Schneider Electric zapew­nił dostęp do eko­lo­gicz­nej ener­gii elek­trycz­nej 1,1 mln osób. Firma uru­cho­mi­ła Szkołę Zrównoważonego Rozwoju, aby edu­ko­wać pracowników.

Rozwiązania EcoStruxure pomo­gły klien­tom i dostaw­com zmniej­szy­ły emi­sję CO2 o 381 mln ton od 2018 roku. Cel na rok 2025 to 800 mln ton zaosz­czę­dzo­nej emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

Nic się nie marnuje

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach kam­pa­nii „Nasz kli­mat”, zapro­si­ło Koła Gospodyń Wiejskich do kon­kur­su „W moim domu nic się nie mar­nu­je”. Swoimi prak­ty­ka­mi podzie­li­ło się 230 Kół. 

Pierwsze miej­sce zaję­ło KGW Frydman za pro­jekt „Frydmańsko Wyciyracka”: znisz­czo­ne koszu­le i inne mate­ria­ły człon­ki­nie KGW tną na paski i „heklu­ją” wymyśl­ne wzo­ry „wyciy­ra­cek“. Gotowe chod­ni­ki ukła­da­ją przed izbą do wycie­ra­nia butów. Co ład­niej­sze zaś tra­fia­ją do pomiesz­czeń mieszkalnych.

„Domowy Poradnik Ekonawyków” jako e‑book ma zostać opu­bli­ko­wa­ny m.in. na stro­nie kam­pa­nii „Nasz Klimat”: www​.naszkli​mat​.gov​.pl.

Zielony cement

Lafrge Polska roz­po­czął 1 wrze­śnia wyco­fa­nie z pro­duk­cji cemen­tu CEM I 42,5 Special w wor­ku. W zamian wpro­wa­dza nowe pro­duk­ty o niskim śla­dzie węglo­wym, jak cement ECOPlanet. Pozwalają one na reduk­cję śla­du węglo­we­go mię­dzy 40 a 70 proc,. m.in. dzię­ki zasto­so­wa­niu mate­ria­łów z recyklingu.

fot. Lafarge

Energią Wrocławia napędzamy Europę

W 2016 roku w pod­wro­cław­skich Biskupicach Podgórnych roz­po­czę­ła się budo­wa pierw­szej w Europie fabry­ki bate­rii do samo­cho­dów elek­trycz­nych. Dziś LG Energy Solution Wrocław to naj­więk­szy na świe­cie zakład pro­du­ku­ją­cy takie bate­rie. W dodat­ku odpo­wia­da za 2 proc. war­to­ści pol­skie­go eksportu.

Jedną z nowych ini­cja­tyw LG Energy Solution Wrocław jest lokal­na kam­pa­nia „Energią Wrocławia napę­dza­my Europę”, któ­ra ma pomóc Wrocławianom lepiej poznać fabry­kę. Celem kam­pa­nii jest pod­kre­śle­nie, że to wła­śnie w ser­cu Dolnego Śląska powsta­ją inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, któ­re kształ­tu­ją przy­szłość bran­ży motoryzacyjnej.

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...