- reklama -
Strona głównaEnergiaWzrosną opłaty w rachunku za...

Wzrosną opłaty w rachunku za prąd

W przy­szłym roku rachun­ki za prąd pój­dą w górę, to już prze­są­dzo­ne. Nie cho­dzi tyl­ko o same pod­wyż­ki cen sprze­da­ży i dys­try­bu­cji ener­gii, któ­re będą dwu­cy­fro­we, ale też o dodat­ko­we opła­ty. Należy do nich opła­ta koge­ne­ra­cyj­na i opła­ta moco­wa, któ­re doda­dzą 40 zł w prze­cięt­nym rachun­ku za ener­gię za 2022 rok. 

Nie ma dobrych wie­ści jeśli cho­dzi o infla­cję i ceny. Energia ma dalej dro­żeć, przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o nasze rachun­ki. Wiadomo, że wzrost taryf będzie wyż­szy niż infla­cja. Urząd Regulacji Energetyki, któ­ry te tary­fy zatwier­dza, potwier­dził “dwu­cy­fro­we” pod­wyż­ki. Nie wia­do­mo tyl­ko, czy skoń­czy się na kil­ku­na­stu pro­cen­tach czy też będzie to powy­żej 20 pro­cent. Ma to się wyja­śnić do 17 grud­nia. Wiadomo już nato­miast, ile wynio­są dwie dodat­ko­we opła­ty w rachunku. 

Opłata mocowa

Opłata moco­wa w przy­szłym roku pój­dzie górę o 27 pro­cent. Jest to koszt ponie­sie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go czy­li zapew­nie­nia mocy w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym. To nowość na naszych rachun­kach, któ­ra poja­wia­ła się po raz pierw­szy w 2021 roku.

W przy­pad­ku gospo­darstw domo­wych co mie­siąc pła­ci­my sta­łą staw­kę, zależ­nie od tego, w jakiej gru­pie zuży­cia ener­gii jeste­śmy. Po pod­wyż­kach mie­sięcz­na opła­ta wynie­sie (bez VAT):

źró­dło: Urząd Regulacji Energetyki

Przeciętna rodzi­na w przy­szłym roku z tytu­łu opła­ty moco­wej zapła­ci 140 zł (już z VAT-​em) – o 30 zł wię­cej niż w tym roku. Ci, co mają wyż­sze zuży­cie, np. miesz­ka­ją w domach i zuży­wa­ją ponad 2,8 MWh ener­gii, zapła­cą 196 zł – o ponad 40 zł wię­cej niż w tym roku. 

Czytaj tak­że: Nowa opła­ta za prąd w rachunku

Zapłacą tak­że wię­cej przed­się­bior­cy, któ­rzy mają moc zamó­wio­ną powy­żej 16 kW. Wówczas mają nali­cza­ną staw­kę za każ­dą zuży­tą kWh ener­gii w dni robo­cze od godzi­ny 7:00 do 21:59. W tym roku to 0,0762 zł/​kWh, a w przy­szłym – 0,1026 zł/​kWh.

Opłata kogeneracyjna

Z kolei opła­ta koge­ne­ra­cyj­na nali­cza­na za każ­dą zuży­tą mega­wa­to­go­dzi­nę ma wynieść 4,06 zł. Do tego trze­ba doli­czyć poda­tek VAT 23 pro­cent, co daje w sumie pra­wie 5 zł. Teraz ta opła­ta wyno­si zero zło­tych. Będzie więc to widocz­na zmia­na w rachunkach. 

Rocznie prze­cięt­na pol­ska rodzi­na zuży­wa 2,2-3,3 MWh ener­gii elek­trycz­nej. To ozna­cza, że z tytu­łu opła­ty koge­ne­ra­cyj­nej rachun­ki wzro­sną o 11-16,5 zł.

Opłata koge­ne­ra­cyj­na ma wspie­rać pro­duk­cję ener­gii z wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji, czy­li wspól­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła. W ten spo­sób lepiej, efek­tyw­niej wyko­rzy­stu­je się surow­ce, u nas głów­nie węgiel, choć tak­że gaz i bio­ma­sę. Każdego roku wyso­kość opła­ty usta­la mini­ster wła­ści­wy do spraw ener­gii, obec­nie jest to Minister Klimatu i Środowiska. W 2020 roku staw­ka wynio­sła 1,39 zł/​MWh, co sta­no­wi­ło rocz­ne obcią­że­nie dla prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go na pozio­mie ok. 4,3 zł (już z VAT). W 2021 roku opła­ta koge­ne­ra­cyj­na zosta­ła zre­du­ko­wa­na do zera. To jed­nak nie star­czy­ło na długo.

Akcyza, Vat w dół

Rząd pra­cu­je nad sys­te­mem dopłat do rachun­ków. Miałyby to być doda­tek dla odbior­ców wraż­li­wych, ich też nie będzie moż­na odciąć od ener­gii w mie­sią­cach zimo­wych. Premier ogło­sił, że w mie­sią­cach styczeń-​marzec VAT na ener­gię spad­nie z 23 proc. do 8 proc. Akcyza na prąd ma wynieść 0 zło­tych, a teraz jest to 5 zł/​MWh.

Na razie naj­lep­szym ratun­kiem przed pod­wyż­ka­mi jest zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii, a naj­le­piej jej wła­sna pro­duk­cja. Kto może, ten inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę, któ­ra sta­nie się naj­po­pu­lar­niej­szym źró­dłem odna­wial­nej ener­gii w Polsce.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...