- reklama -
Strona głównaEnergiaWzrosną opłaty w rachunku za...

Wzrosną opłaty w rachunku za prąd

W przy­szłym roku rachun­ki za prąd pój­dą w górę, to już prze­są­dzo­ne. Nie cho­dzi tyl­ko o same pod­wyż­ki cen sprze­da­ży i dys­try­bu­cji ener­gii, któ­re będą dwu­cy­fro­we, ale też o dodat­ko­we opła­ty. Należy do nich opła­ta koge­ne­ra­cyj­na i opła­ta moco­wa, któ­re doda­dzą 40 zł w prze­cięt­nym rachun­ku za ener­gię za 2022 rok. 

Nie ma dobrych wie­ści jeśli cho­dzi o infla­cję i ceny. Energia ma dalej dro­żeć, przy­naj­mniej jeśli cho­dzi o nasze rachun­ki. Wiadomo, że wzrost taryf będzie wyż­szy niż infla­cja. Urząd Regulacji Energetyki, któ­ry te tary­fy zatwier­dza, potwier­dził „dwu­cy­fro­we“ pod­wyż­ki. Nie wia­do­mo tyl­ko, czy skoń­czy się na kil­ku­na­stu pro­cen­tach czy też będzie to powy­żej 20 pro­cent. Ma to się wyja­śnić do 17 grud­nia. Wiadomo już nato­miast, ile wynio­są dwie dodat­ko­we opła­ty w rachunku. 

Opłata mocowa

Opłata moco­wa w przy­szłym roku pój­dzie górę o 27 pro­cent. Jest to koszt ponie­sie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go czy­li zapew­nie­nia mocy w sys­te­mie elek­tro­ener­ge­tycz­nym. To nowość na naszych rachun­kach, któ­ra poja­wia­ła się po raz pierw­szy w 2021 roku.

W przy­pad­ku gospo­darstw domo­wych co mie­siąc pła­ci­my sta­łą staw­kę, zależ­nie od tego, w jakiej gru­pie zuży­cia ener­gii jeste­śmy. Po pod­wyż­kach mie­sięcz­na opła­ta wynie­sie (bez VAT):

źró­dło: Urząd Regulacji Energetyki

Przeciętna rodzi­na w przy­szłym roku z tytu­łu opła­ty moco­wej zapła­ci 140 zł (już z VAT-​em) – o 30 zł wię­cej niż w tym roku. Ci, co mają wyż­sze zuży­cie, np. miesz­ka­ją w domach i zuży­wa­ją ponad 2,8 MWh ener­gii, zapła­cą 196 zł – o ponad 40 zł wię­cej niż w tym roku. 

Czytaj tak­że: Nowa opła­ta za prąd w rachunku

Zapłacą tak­że wię­cej przed­się­bior­cy, któ­rzy mają moc zamó­wio­ną powy­żej 16 kW. Wówczas mają nali­cza­ną staw­kę za każ­dą zuży­tą kWh ener­gii w dni robo­cze od godzi­ny 7:00 do 21:59. W tym roku to 0,0762 zł/​kWh, a w przy­szłym – 0,1026 zł/​kWh.

Opłata kogeneracyjna

Z kolei opła­ta koge­ne­ra­cyj­na nali­cza­na za każ­dą zuży­tą mega­wa­to­go­dzi­nę ma wynieść 4,06 zł. Do tego trze­ba doli­czyć poda­tek VAT 23 pro­cent, co daje w sumie pra­wie 5 zł. Teraz ta opła­ta wyno­si zero zło­tych. Będzie więc to widocz­na zmia­na w rachunkach. 

Rocznie prze­cięt­na pol­ska rodzi­na zuży­wa 2,2–3,3 MWh ener­gii elek­trycz­nej. To ozna­cza, że z tytu­łu opła­ty koge­ne­ra­cyj­nej rachun­ki wzro­sną o 11–16,5 zł.

Opłata koge­ne­ra­cyj­na ma wspie­rać pro­duk­cję ener­gii z wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji, czy­li wspól­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła. W ten spo­sób lepiej, efek­tyw­niej wyko­rzy­stu­je się surow­ce, u nas głów­nie węgiel, choć tak­że gaz i bio­ma­sę. Każdego roku wyso­kość opła­ty usta­la mini­ster wła­ści­wy do spraw ener­gii, obec­nie jest to Minister Klimatu i Środowiska. W 2020 roku staw­ka wynio­sła 1,39 zł/​MWh, co sta­no­wi­ło rocz­ne obcią­że­nie dla prze­cięt­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go na pozio­mie ok. 4,3 zł (już z VAT). W 2021 roku opła­ta koge­ne­ra­cyj­na zosta­ła zre­du­ko­wa­na do zera. To jed­nak nie star­czy­ło na długo.

Akcyza, Vat w dół

Rząd pra­cu­je nad sys­te­mem dopłat do rachun­ków. Miałyby to być doda­tek dla odbior­ców wraż­li­wych, ich też nie będzie moż­na odciąć od ener­gii w mie­sią­cach zimo­wych. Premier ogło­sił, że w mie­sią­cach styczeń-​marzec VAT na ener­gię spad­nie z 23 proc. do 8 proc. Akcyza na prąd ma wynieść 0 zło­tych, a teraz jest to 5 zł/​MWh.

Na razie naj­lep­szym ratun­kiem przed pod­wyż­ka­mi jest zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii, a naj­le­piej jej wła­sna pro­duk­cja. Kto może, ten inwe­stu­je w foto­wol­ta­ikę, któ­ra sta­nie się naj­po­pu­lar­niej­szym źró­dłem odna­wial­nej ener­gii w Polsce.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...