- reklama -
Strona głównaKlimatEdukacja klimatyczna w polskich szkołach

Edukacja klimatyczna w polskich szkołach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy­go­to­wa­ło mate­riał edu­ka­cyj­ny dla szkół pod­sta­wo­wych o zmia­nach kli­ma­tu. Wiedza przy­da się nie tyl­ko nauczy­cie­lom i dzie­ciom, ale powin­ny po nią się­gnąć tak­że te oso­by, któ­re powąt­pie­wa­ją w skut­ki zmian kli­ma­tycz­nych. Edukacja kli­ma­tycz­na nie jest obo­wiąz­ko­wa. Resort kli­ma­tu i Ministerstwo Edukacji i Nauki zachę­ca­ją jed­nak do korzy­sta­nia z materiałów. 

MEN zali­czy­ło w ubie­głym roku ogrom­ną wpad­kę przy naucza­niu o zmia­nach kli­ma­tu. Film, któ­ry opu­bli­ko­wa­no wio­sną, został nie­mal natych­miast zdję­ty. Zawierał spo­ro bzdur, a odpo­wie­dzial­ność za ich publi­ka­cję roz­my­ła się. 

Edukacja klimatyczna on-line

Tym razem mamy jasność, że za edu­ka­cją eko­lo­gicz­ną sto­ją eks­per­ci MEiN i zespo­łów two­rzą­cych pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Sam mate­riał „Przyjaciele kli­ma­tu” udo­stęp­nia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego celem jest przy­bli­że­nie w przy­stęp­ny spo­sób uczniom szko­ły pod­sta­wo­wej klu­czo­wych zagad­nień zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu oraz dzia­ła­nia­mi na rzecz adap­ta­cji do zacho­dzą­cych zmian kli­ma­tu – czy­ta­my na stronie. 

Materiały to sce­na­riu­sze lek­cji, kar­ty pomoc­ni­cze i pre­zen­ta­cje. Na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją bar­dzo atrak­cyj­nie. Uczniowie i nauczy­cie­le dowie­dzą się, czym róż­ni się pogo­da od kli­ma­tu. Dowiedzą się też o tym, jakie fatal­ne skut­ki powo­du­ją zmia­ny kli­ma­tu i jakie dzia­ła­nia mogą dzie­ci pod­jąć, by te zmia­ny ogra­ni­czyć. Z pew­no­ścią ten mate­riał nauczy eko­lo­gicz­nych postaw. Ale…

Zmiany klimatu w szkole

“Co jest przy­czy­ną zmian kli­ma­tu? Prowadzący łączy uczniów w czte­ro­oso­bo­we gru­py. Każdej z nich roz­da­je gra­fi­ki, poka­zu­ją­ce źró­dła emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Zadaniem każ­dej gru­py jest wska­za­nie tych źró­deł, na któ­re ma wpływ ich naj­bliż­sze oto­cze­nie.” To frag­ment sce­na­riu­sza lek­cji klas I-​III. Trochę mar­twi mnie, czy moje dziec­ko będzie umia­ło wska­zać odpo­wied­nie źró­dła. We wska­za­nych kar­tach kro­wa jest obok elek­trow­ni, a wycin­ka lasów obok aut. Widzę tu dużą rolę nauczy­cie­li w edukacji. 

Scenariusze lek­cji opra­co­wa­no oddziel­nie dla klas młod­szych i star­szych. W sumie to czte­ry wer­sje (I-​III), IV, (V-VI),(VII-VIII). W siód­mej i ósmej kla­sie ucznio­wie będą już roz­róż­nia­li adap­ta­cję od mity­ga­cji. Ale czy będą wie­dzie­li co i w jakim stop­niu wpły­wa na zmia­ny kli­ma­tu i jaki wpływ ma tu dzia­łal­ność czło­wie­ka? Warto było­by dać jasne prze­ka­zy i choć­by z grub­sza dane pro­cen­to­we. A to dla­te­go, że spa­la­nie węgla, ropy i gazu nie rów­na się wycin­ce drzew. I to waż­ne i to waż­ne, jed­nak kro­wa to nie to samo, co elektrownia. 

Elektrownia jądrowa w szkole

Polscy ucznio­wie dowie­dzą się, że do “źró­deł ener­gii przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska czy­li nie­emi­tu­ją­cych CO2” nale­żą elek­trow­nie jądro­we i odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Tak mimo cho­dem do wąt­ku o kli­ma­cie wpla­ta­ny jest atom. Temat z pew­no­ścią wyma­ga wię­cej infor­ma­cji i nie powi­nien być trak­to­wa­ny po macoszemu. 

Ciekawa jestem, jak ten pro­gram oce­nią eko­lo­dzy i sama młodzież. 

Młodzież chce wiedzieć więcej

O lep­szą naukę o eko­lo­gii i kli­ma­cie sta­ra się prze­cież Młodzieżowa Rada Klimatyczna, któ­ra jest orga­nem dorad­czym i opi­nio­daw­czym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. W skład Rady wcho­dzi 32 mło­dych ludzi pocho­dzą­cych z całej Polski i repre­zen­tu­ją­cych róż­ne śro­do­wi­ska. W swo­im rapor­cie MRK wska­za­ła, że edu­ka­cja eko­lo­gicz­na jest potrzeb­na, ponie­waż teraz na lek­cjach jest za mało o eko­lo­gii, a nauczy­cie­le posia­da­ją czę­sto nie­ak­tu­al­ną i nie­ade­kwat­ną wie­dzę. Na przy­kład nie zna­ją rapor­tu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Czytaj: Topnienie lodu przyspiesza

Działalność MRK otwie­ra oczy na to, z czym w szko­łach i na uczel­niach mie­rzy się mło­de poko­le­nie. Oby to przy­nio­sło zmiany.

To dopiero wstęp

Warto też mieć na uwa­dze, że zapre­zen­to­wa­ne na stro­nie mini­ster­stwa tre­ści mają wymiar “bazo­wy”. Udostępniony mate­riał trak­tu­je­my jako punkt wyj­ścia do przy­go­to­wy­wa­nia kolej­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, wspie­ra­ją­cych edu­ka­cję for­mal­ną z zakre­su ochro­ny kli­ma­tu – poda­je resort. Słowem: to dopie­ro pierw­szy krok. Kolejne może będą bar­dziej konkretne.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł