- reklama -
Strona głównaKlimatEdukacja klimatyczna w polskich szkołach

Edukacja klimatyczna w polskich szkołach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy­go­to­wa­ło mate­riał edu­ka­cyj­ny dla szkół pod­sta­wo­wych o zmia­nach kli­ma­tu. Wiedza przy­da się nie tyl­ko nauczy­cie­lom i dzie­ciom, ale powin­ny po nią się­gnąć tak­że te oso­by, któ­re powąt­pie­wa­ją w skut­ki zmian kli­ma­tycz­nych. Edukacja kli­ma­tycz­na nie jest obo­wiąz­ko­wa. Resort kli­ma­tu i Ministerstwo Edukacji i Nauki zachę­ca­ją jed­nak do korzy­sta­nia z materiałów. 

MEN zali­czy­ło w ubie­głym roku ogrom­ną wpad­kę przy naucza­niu o zmia­nach kli­ma­tu. Film, któ­ry opu­bli­ko­wa­no wio­sną, został nie­mal natych­miast zdję­ty. Zawierał spo­ro bzdur, a odpo­wie­dzial­ność za ich publi­ka­cję roz­my­ła się. 

Edukacja klimatyczna on-line

Tym razem mamy jasność, że za edu­ka­cją eko­lo­gicz­ną sto­ją eks­per­ci MEiN i zespo­łów two­rzą­cych pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Sam mate­riał „Przyjaciele kli­ma­tu” udo­stęp­nia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego celem jest przy­bli­że­nie w przy­stęp­ny spo­sób uczniom szko­ły pod­sta­wo­wej klu­czo­wych zagad­nień zwią­za­nych z ochro­ną kli­ma­tu oraz dzia­ła­nia­mi na rzecz adap­ta­cji do zacho­dzą­cych zmian kli­ma­tu – czy­ta­my na stronie. 

Materiały to sce­na­riu­sze lek­cji, kar­ty pomoc­ni­cze i pre­zen­ta­cje. Na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją bar­dzo atrak­cyj­nie. Uczniowie i nauczy­cie­le dowie­dzą się, czym róż­ni się pogo­da od kli­ma­tu. Dowiedzą się też o tym, jakie fatal­ne skut­ki powo­du­ją zmia­ny kli­ma­tu i jakie dzia­ła­nia mogą dzie­ci pod­jąć, by te zmia­ny ogra­ni­czyć. Z pew­no­ścią ten mate­riał nauczy eko­lo­gicz­nych postaw. Ale…

Zmiany klimatu w szkole

„Co jest przy­czy­ną zmian kli­ma­tu? Prowadzący łączy uczniów w czte­ro­oso­bo­we gru­py. Każdej z nich roz­da­je gra­fi­ki, poka­zu­ją­ce źró­dła emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Zadaniem każ­dej gru­py jest wska­za­nie tych źró­deł, na któ­re ma wpływ ich naj­bliż­sze oto­cze­nie.“ To frag­ment sce­na­riu­sza lek­cji klas I‑III. Trochę mar­twi mnie, czy moje dziec­ko będzie umia­ło wska­zać odpo­wied­nie źró­dła. We wska­za­nych kar­tach kro­wa jest obok elek­trow­ni, a wycin­ka lasów obok aut. Widzę tu dużą rolę nauczy­cie­li w edukacji. 

Scenariusze lek­cji opra­co­wa­no oddziel­nie dla klas młod­szych i star­szych. W sumie to czte­ry wer­sje (I‑III), IV, (V‑VI),(VII-VIII). W siód­mej i ósmej kla­sie ucznio­wie będą już roz­róż­nia­li adap­ta­cję od mity­ga­cji. Ale czy będą wie­dzie­li co i w jakim stop­niu wpły­wa na zmia­ny kli­ma­tu i jaki wpływ ma tu dzia­łal­ność czło­wie­ka? Warto było­by dać jasne prze­ka­zy i choć­by z grub­sza dane pro­cen­to­we. A to dla­te­go, że spa­la­nie węgla, ropy i gazu nie rów­na się wycin­ce drzew. I to waż­ne i to waż­ne, jed­nak kro­wa to nie to samo, co elektrownia. 

Elektrownia jądrowa w szkole

Polscy ucznio­wie dowie­dzą się, że do „źró­deł ener­gii przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska czy­li nie­emi­tu­ją­cych CO2“ nale­żą elek­trow­nie jądro­we i odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Tak mimo cho­dem do wąt­ku o kli­ma­cie wpla­ta­ny jest atom. Temat z pew­no­ścią wyma­ga wię­cej infor­ma­cji i nie powi­nien być trak­to­wa­ny po macoszemu. 

Ciekawa jestem, jak ten pro­gram oce­nią eko­lo­dzy i sama młodzież. 

Młodzież chce wiedzieć więcej

O lep­szą naukę o eko­lo­gii i kli­ma­cie sta­ra się prze­cież Młodzieżowa Rada Klimatyczna, któ­ra jest orga­nem dorad­czym i opi­nio­daw­czym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. W skład Rady wcho­dzi 32 mło­dych ludzi pocho­dzą­cych z całej Polski i repre­zen­tu­ją­cych róż­ne śro­do­wi­ska. W swo­im rapor­cie MRK wska­za­ła, że edu­ka­cja eko­lo­gicz­na jest potrzeb­na, ponie­waż teraz na lek­cjach jest za mało o eko­lo­gii, a nauczy­cie­le posia­da­ją czę­sto nie­ak­tu­al­ną i nie­ade­kwat­ną wie­dzę. Na przy­kład nie zna­ją rapor­tu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Czytaj: Topnienie lodu przyspiesza

Działalność MRK otwie­ra oczy na to, z czym w szko­łach i na uczel­niach mie­rzy się mło­de poko­le­nie. Oby to przy­nio­sło zmiany.

To dopiero wstęp

Warto też mieć na uwa­dze, że zapre­zen­to­wa­ne na stro­nie mini­ster­stwa tre­ści mają wymiar „bazo­wy“. Udostępniony mate­riał trak­tu­je­my jako punkt wyj­ścia do przy­go­to­wy­wa­nia kolej­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, wspie­ra­ją­cych edu­ka­cję for­mal­ną z zakre­su ochro­ny kli­ma­tu – poda­je resort. Słowem: to dopie­ro pierw­szy krok. Kolejne może będą bar­dziej konkretne.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...
A jeszcze lepsze jest to...