- reklama -
Strona głównaEnergiaTrzy razy Paryż, taka gigantyczna...

Trzy razy Paryż, taka gigantyczna kopalnia

W Wielkopolsce pro­jekt nowej kopal­ni dostał wła­śnie odmow­ną decy­zję śro­do­wi­sko­wą. Ale elek­trow­nie potrze­bu­ją pali­wa. Czy Polska spro­wa­dzi węgiel, np. aż Australii? Tam powsta­nie jed­na z naj­więk­szych kopal­ni węgla bru­nat­ne­go na świe­cie, któ­ra na gigan­tycz­ną ska­lę może wpły­nąć na nasze środowisko.

Węgiel bru­nat­ny to naj­tań­szy ale też naj­brud­niej­szy rodzaj tego opa­łu. Ma naj­mniej­szą war­tość ener­ge­tycz­ną i naj­więk­sze emi­sje zanie­czysz­czeń. Także meto­da jego wydo­by­cia powo­du­je ogrom­ne szko­dy dla natu­ry, upraw rol­ni­czych i ludzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wyda­ła wła­śnie nega­tyw­ną decy­zję w spra­wie budo­wy nowej kopal­ni odkryw­ko­wej na zło­żu „Ościsłowo“. W świe­tle zgro­ma­dzo­nych dowo­dów stwier­dzo­no, że ist­nie­je wyso­kie praw­do­po­do­bień­stwo zna­czą­co nega­tyw­ne­go wpły­wu przed­się­wzię­cia na Jezioro Wilczyńskie, będą­ce przed­mio­tem ochro­ny obsza­ru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie – czy­ta­my w komunikacie.

Kopalnie odkryw­ko­we to wiel­kie dziu­ry w zie­mi, któ­re „wysy­sa­ją” wodę z rzek, jezior i stud­ni w pro­mie­nie­niu wie­lu kilo­me­trów. Niszczą w ten spo­sób przy­ro­dę i życie ludzi – oce­nił Piotr Trzaskowski, dyrek­tor Akcji Demokracji.

Decyzja nie jest osta­tecz­na i inwe­stor – PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin będzie się odwo­łać. Spóła stwier­dzi­ła, że zagro­żo­nych jest „kil­ka tysię­cy miejsc pra­cy“.  A decy­zja orga­nów pil­nu­ją­cych bez­pie­czeń­stwa śro­do­wi­ska jest

sprzecz­na z dekla­ra­cja­mi orga­nów pań­stwa w kwe­stii wspie­ra­nia dzia­łań zmie­rza­ją­cych do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go kra­ju. Rozmija się tak­że z dekla­ra­cja­mi skła­da­ny­mi w pro­ce­sie pry­wa­ty­za­cji PAK KWB Konin – napi­sa­no w komunikacie

Czy takie argu­men­ty poskutkują?

Ekolodzy punk­tu­ją, że w samej kopal­ni pra­cę mia­ło zna­leźć 850 osób, za to ponad pół tysią­ca trze­ba by prze­sie­dlić. Pod ape­lem zatrzy­ma­nia inwe­sty­cji pod­pi­sa­ło się pięć tysię­cy jej przeciwników.

Nie tyl­ko zresz­tą oni pro­te­stu­ją. Takie bata­lie toczą miesz­kań­cy w Polsce i na świe­cie, tyl­ko że nie zawsze wygrywają.

Monstrualna kopalnia

W Australii zbu­do­wa­na ma być jed­na z naj­więk­szych kopal­ni węgla bru­nat­ne­go na świe­cie. Nasza naj­więk­sza kopal­nia tego węgla, kolos na ska­lę euro­pej­ską, znaj­du­je się w Bełchatowie, ma powierzch­nię ok. 36 km² i rocz­ne mak­sy­mal­ne wydo­by­cie na pozio­mie 38 mln ton.  W Australii powstać ma gigan­tycz­na kopal­nia, któ­ra mogła­by pomie­ścić trzy mia­sta takie jak Paryż. BBC nazy­wa ten pro­jekt „mon­stru­al­nym“. Inwestorem jest indyj­ski kon­cern Adani.

Kopalnia Carmichael o powierzch­ni 45 km² pla­no­wa­na jest na północnym-​wschodzie sta­nu Queensland, w niec­ce Galilee Basin, zagłę­biu węgla bru­nat­ne­go. Jeśli pro­jekt doj­dzie do skut­ku, to wydo­by­wa­ne będzie co roku ok. 60 mln ton węgla. To spra­wi, że ta kopal­nia odpo­wie­dzial­na będzie za rocz­ne emi­sje dwu­tlen­ku węgla więk­sze niż nie­je­den kraj, np. Kuwejt czy Chile.

Australijskie lokal­ne wła­dze popie­ra­ją inwe­sty­cję, bo ma stwo­rzyć „ok. 10 tys. miejsc pra­cy“, nową linię kole­jo­wą i da sowi­te podat­ko­we wpły­wy. Ale sprze­ciw spo­rej czę­ści spo­łe­czeń­stwa jest ogrom­ny, eko­lo­gom uda­ło się opóź­nić zgo­dę na inwe­sty­cję o sześć lat i wska­zu­ją, że sama kopal­nia to tyl­ko 1,5 tys. miejsc pra­cy a kon­se­kwen­cje dla śro­do­wi­ska będą opła­ka­ne. Większy ruch w por­cie przez trans­port węgla przy­czy­ni się do nisz­cze­nia Wielkiej Rafy Koralowej, któ­ra już teraz jest moc­no zagro­żo­na przez zmia­ny klimatu.

Budowa kopal­ni ma ruszyć już w tym roku.  Czy austra­lij­ski węgiel dotrze do Polski? To wca­le nie jest takie głu­pie pyta­nie. Australia jest obec­nie naj­więk­szym na świe­cie eks­por­te­rem węgla do celów ener­ge­tycz­nych  i aktyw­nie zachę­ca do budo­wy kopal­ni węglo­wych w Azji. Nie cho­dzi tu o Indie, któ­re za dzie­sięć lat mają już mieć 57 proc. ener­gii z odna­wial­nych źró­deł, tyl­ko o mniej­sze kra­je takie jak Bangladesz czy Wietnam. Polskę, zda­je się, do budo­wy takich elek­trow­ni nie trze­ba przekonywać.

Zobacz wycieczkę wirtualną – „Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego“

Wycieczka do naj­więk­sze­go w Polsce zagłę­bia węgla bru­nat­ne­go. Zobacz wię­cej pano­ram wirtualnych

Autorzy pano­ra­my:
ORE, Krzysztof Skłodowski, Katarzyna Mickiewicz
Licencja:CC BY SA 3.0

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...