- reklama -
Strona głównaEnergiaTrzy razy Paryż, taka gigantyczna...

Trzy razy Paryż, taka gigantyczna kopalnia

W Wielkopolsce pro­jekt nowej kopal­ni dostał wła­śnie odmow­ną decy­zję śro­do­wi­sko­wą. Ale elek­trow­nie potrze­bu­ją pali­wa. Czy Polska spro­wa­dzi węgiel, np. aż Australii? Tam powsta­nie jed­na z naj­więk­szych kopal­ni węgla bru­nat­ne­go na świe­cie, któ­ra na gigan­tycz­ną ska­lę może wpły­nąć na nasze środowisko.

Węgiel bru­nat­ny to naj­tań­szy ale też naj­brud­niej­szy rodzaj tego opa­łu. Ma naj­mniej­szą war­tość ener­ge­tycz­ną i naj­więk­sze emi­sje zanie­czysz­czeń. Także meto­da jego wydo­by­cia powo­du­je ogrom­ne szko­dy dla natu­ry, upraw rol­ni­czych i ludzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wyda­ła wła­śnie nega­tyw­ną decy­zję w spra­wie budo­wy nowej kopal­ni odkryw­ko­wej na zło­żu „Ościsłowo“. W świe­tle zgro­ma­dzo­nych dowo­dów stwier­dzo­no, że ist­nie­je wyso­kie praw­do­po­do­bień­stwo zna­czą­co nega­tyw­ne­go wpły­wu przed­się­wzię­cia na Jezioro Wilczyńskie, będą­ce przed­mio­tem ochro­ny obsza­ru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie – czy­ta­my w komunikacie.

Kopalnie odkryw­ko­we to wiel­kie dziu­ry w zie­mi, któ­re „wysy­sa­ją” wodę z rzek, jezior i stud­ni w pro­mie­nie­niu wie­lu kilo­me­trów. Niszczą w ten spo­sób przy­ro­dę i życie ludzi – oce­nił Piotr Trzaskowski, dyrek­tor Akcji Demokracji.

Decyzja nie jest osta­tecz­na i inwe­stor – PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin będzie się odwo­łać. Spóła stwier­dzi­ła, że zagro­żo­nych jest „kil­ka tysię­cy miejsc pra­cy“.  A decy­zja orga­nów pil­nu­ją­cych bez­pie­czeń­stwa śro­do­wi­ska jest

sprzecz­na z dekla­ra­cja­mi orga­nów pań­stwa w kwe­stii wspie­ra­nia dzia­łań zmie­rza­ją­cych do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go kra­ju. Rozmija się tak­że z dekla­ra­cja­mi skła­da­ny­mi w pro­ce­sie pry­wa­ty­za­cji PAK KWB Konin – napi­sa­no w komunikacie

Czy takie argu­men­ty poskutkują?

Ekolodzy punk­tu­ją, że w samej kopal­ni pra­cę mia­ło zna­leźć 850 osób, za to ponad pół tysią­ca trze­ba by prze­sie­dlić. Pod ape­lem zatrzy­ma­nia inwe­sty­cji pod­pi­sa­ło się pięć tysię­cy jej przeciwników.

Nie tyl­ko zresz­tą oni pro­te­stu­ją. Takie bata­lie toczą miesz­kań­cy w Polsce i na świe­cie, tyl­ko że nie zawsze wygrywają.

Monstrualna kopalnia

W Australii zbu­do­wa­na ma być jed­na z naj­więk­szych kopal­ni węgla bru­nat­ne­go na świe­cie. Nasza naj­więk­sza kopal­nia tego węgla, kolos na ska­lę euro­pej­ską, znaj­du­je się w Bełchatowie, ma powierzch­nię ok. 36 km² i rocz­ne mak­sy­mal­ne wydo­by­cie na pozio­mie 38 mln ton.  W Australii powstać ma gigan­tycz­na kopal­nia, któ­ra mogła­by pomie­ścić trzy mia­sta takie jak Paryż. BBC nazy­wa ten pro­jekt „mon­stru­al­nym“. Inwestorem jest indyj­ski kon­cern Adani.

Kopalnia Carmichael o powierzch­ni 45 km² pla­no­wa­na jest na północnym-​wschodzie sta­nu Queensland, w niec­ce Galilee Basin, zagłę­biu węgla bru­nat­ne­go. Jeśli pro­jekt doj­dzie do skut­ku, to wydo­by­wa­ne będzie co roku ok. 60 mln ton węgla. To spra­wi, że ta kopal­nia odpo­wie­dzial­na będzie za rocz­ne emi­sje dwu­tlen­ku węgla więk­sze niż nie­je­den kraj, np. Kuwejt czy Chile.

Australijskie lokal­ne wła­dze popie­ra­ją inwe­sty­cję, bo ma stwo­rzyć „ok. 10 tys. miejsc pra­cy“, nową linię kole­jo­wą i da sowi­te podat­ko­we wpły­wy. Ale sprze­ciw spo­rej czę­ści spo­łe­czeń­stwa jest ogrom­ny, eko­lo­gom uda­ło się opóź­nić zgo­dę na inwe­sty­cję o sześć lat i wska­zu­ją, że sama kopal­nia to tyl­ko 1,5 tys. miejsc pra­cy a kon­se­kwen­cje dla śro­do­wi­ska będą opła­ka­ne. Większy ruch w por­cie przez trans­port węgla przy­czy­ni się do nisz­cze­nia Wielkiej Rafy Koralowej, któ­ra już teraz jest moc­no zagro­żo­na przez zmia­ny klimatu.

Budowa kopal­ni ma ruszyć już w tym roku.  Czy austra­lij­ski węgiel dotrze do Polski? To wca­le nie jest takie głu­pie pyta­nie. Australia jest obec­nie naj­więk­szym na świe­cie eks­por­te­rem węgla do celów ener­ge­tycz­nych  i aktyw­nie zachę­ca do budo­wy kopal­ni węglo­wych w Azji. Nie cho­dzi tu o Indie, któ­re za dzie­sięć lat mają już mieć 57 proc. ener­gii z odna­wial­nych źró­deł, tyl­ko o mniej­sze kra­je takie jak Bangladesz czy Wietnam. Polskę, zda­je się, do budo­wy takich elek­trow­ni nie trze­ba przekonywać.

Zobacz wycieczkę wirtualną – „Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego“

Wycieczka do naj­więk­sze­go w Polsce zagłę­bia węgla bru­nat­ne­go. Zobacz wię­cej pano­ram wirtualnych

Autorzy pano­ra­my:
ORE, Krzysztof Skłodowski, Katarzyna Mickiewicz
Licencja:CC BY SA 3.0

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...