- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneGrafen, perowskity, OZE na budynkach...

Grafen, perowskity, OZE na budynkach dostaną wsparcie

Ruszyło wspar­cie dla firm, któ­re wpro­wa­dza­ją na rynek tech­no­lo­gie plu­se­ner­ge­tycz­nych budyn­ków. Dofinansowanie do maga­zy­nów ener­gii, perow­ski­tów, solar­nych dachó­wek, OZE – to tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy inwe­sty­cji. Wnioski fir­my mogą skła­dać do poło­wy września.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roz­po­czął dru­gi nabór wnio­sków w ramach pro­gra­mu „Nowa Energia”. Na inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty cze­ka 250 mln zł. Chodzi o wyło­nie­nie inwe­sty­cji, w któ­rych po raz pierw­szy zosta­ną zasto­so­wa­ne tech­no­lo­gie wzno­sze­nia budyn­ków plu­se­ner­ge­tycz­nych. Dofinansowanie dosta­ną też inwe­sty­cje w pro­duk­cję inno­wa­cyj­nych wyro­bów na potrze­by budow­nic­twa plusenergetycznego.

W kon­kur­sie, któ­ry wystar­tu­je 1 czerw­ca, będzie­my szu­kać inno­wa­cji wdro­że­nio­wych – roz­wią­zań, któ­re pozwo­lą w prak­ty­ce zasto­so­wać i spraw­dzić nowe tech­no­lo­gie dla budownictwa- wice­pre­zes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Przedsiębiorcy mogą uzy­skać pożycz­kę do 85 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych pro­jek­tu. Do 20 proc. pożycz­ki umo­rzą w ramach pre­mii inno­wa­cyj­nej, jed­nak dopie­ro po uzy­ska­ni efek­tu i nie wię­cej niż 10 mln zł. Jeżeli na eta­pie reali­za­cji koniecz­ne będzie prze­pro­wa­dze­nie dodat­ko­wych prac B+R, bene­fi­cjent będzie mógł ubie­gać się o dodat­ko­wą dotację. 

Dotacje do pry­wat­nych lasów

Jakie technologie można zgłosić:

  • wytwa­rza­nie lub aku­mu­lo­wa­nie cie­pła i chłodu
  • ener­go­osz­częd­na eks­plo­ata­cja budyn­ków, np. inte­li­gent­ne sys­te­my zarządzania 
  • sło­necz­ne sys­te­my wytwa­rza­nia ener­gii zin­te­gro­wa­ne z budynkiem
  • ogni­wa perow­ski­to­we, prze­zro­czy­ste szkło foto­wol­ta­icz­ne, solar­ne dachów­ki oraz wdro­że­nie nanotechnologii
  • budo­wa budyn­ków plu­se­ner­ge­tycz­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych ener­gię z OZE, wraz z sys­te­mem optymalizującym
  • maga­zy­ny ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła i/​lub chłodu
  • urzą­dze­nia i sys­te­my mikrogeneracyjne
  • ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne wyko­rzy­stu­ją­ce grafen 
  • pro­duk­cja nowych mate­ria­łów w budow­nic­twie, np. wydruk w tech­no­lo­gii 3D.

Katalog przed­się­wzięć nie jest zamknię­ty. W dobo­rze pro­jek­tów do pro­gra­mu klu­czo­we będzie speł­nie­nie kry­te­rium inno­wa­cyj­no­ści oraz opła­cal­no­ści ekonomicznej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Nad morzem

Nad morzem jest...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...