- reklama -
Strona głównaPoradnikNajtańszy sprzedawca prądu w 2022...

Najtańszy sprzedawca prądu w 2022 r. poszukiwany. Na co zwrócić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert. Niestety rośnie też licz­ba nie­uczci­wych prak­tyk. W efek­cie może się oka­zać, że naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du może potem wysta­wić wyso­ki rachu­nek. Urząd Regulacji Energetyki uczu­la na kil­ka waż­nych kwe­stii, zanim pod­pi­sze­my umowę. 

Na zmia­nę sprze­daw­cy ener­gii elek­trycz­nej zde­cy­do­wa­ło się do tej pory 957 tys. klien­tów – poda­je URE. Jednocześnie w dużej gru­pie licz­bą sprze­daw­ców nie bra­ku­je nie­uczci­wych ofert, z któ­rych potem, już po pod­pi­sa­niu umo­wy, trud­no zrezygnować.

Ceny net­to (bez VAT) w naj­po­pu­lar­niej­szej cało­do­bo­wej tary­fie G11 za ener­gię elek­trycz­ną w sierp­niu 2022 roku wyno­szą, w zależ­no­ści od sprze­daw­cy, od mniej niż 40 gr za kWh do 2,5 zł za kWh. Mamy więc ogrom­ny roz­strzał sta­wek. Nie war­to jed­nak zwra­cać uwa­gi tyl­ko na same tary­fy za prąd, ale przede wszyst­kim na dodat­ko­we opła­ty i na to, jak z takiej umo­wy może­my potem zrezygnować. 

W promocji jest najtańszy prąd…

Już kie­dy sprze­daw­ca nama­wia do szyb­kie­go pod­pi­sa­nia umo­wy, np. pod pre­tek­stem pro­mo­cji, powin­na zapa­lić się nam czer­wo­na lamp­ka. URE radzi, by zwró­cić uwa­gę na wyso­kość opłat sta­łych w umo­wach. Ponadto nale­ży uwa­żać na to, czy oprócz ener­gii elek­trycz­nej ofer­ta zawie­ra dodat­ko­we usłu­gi i zwią­za­ne z tym opła­ty. Kolejna rzecz doty­czy dłu­go­ści okre­sy umo­wy i jej wypo­wie­dze­nia. Kontrakt nie powi­nien być auto­ma­tycz­nie prze­dłu­ża­ny. Może się nato­miast oka­zać, że sprze­daw­ca pobie­rze opła­ty za wcze­śniej­sze wypo­wie­dze­nie umo­wy. W umo­wie powin­ny zostać tez okre­ślo­ne zasa­dy, na jakich będzie odby­wać się roz­li­cze­nie po upły­wie okre­su jej obowiązywania.

Co war­to wie­dzieć, czę­sto sprze­daw­cy prą­du ofe­ru­ją dodat­ko­we płat­ne usłu­gi, np. ubez­pie­cze­nie, usłu­gi fachow­ca. W ten spo­sób nie­rzad­ko naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du zre­kom­pen­su­je sobie niskie tary­fy dodat­ko­wy­mi opłatami. 

…ale potem nie wiemy, jak odstąpić od umowy

Skala oszustw w sprze­da­ży prą­du i gazu gospo­dar­stwom domo­wym była tak duża, że 3 lip­ca 2021 r. wpro­wa­dzo­no zakaz sprze­da­ży „door-​to-​door” czy­li przez domokrążców. 

Czytaj tak­że: Zakaz sprze­da­wa­nia prą­du przez domokrążców

Nadal moż­na zawie­rać umo­wy na odle­głość, np. przez inter­net, tele­fo­nicz­nie. w przy­pad­ku zawie­ra­nia umo­wy na odle­głość sprze­daw­ca prą­du powi­nien na piśmie poin­for­mo­wać kon­su­men­ta o pra­wie odstą­pie­nia od umo­wy i prze­ka­zać wzór tego oświadczenia.

W cią­gu 14 dni od zawar­cia umo­wy na odle­głość moż­na od niej odstą­pić, bez poda­wa­nia przy­czyn i bez pono­sze­nia żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. Jak to zro­bić? Można:

  • wysłać list pole­co­ny z oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od umowy,
  • zło­żyć pisem­ne oświad­cze­nie oso­bi­ście w loka­lu sprze­daw­cy (nie­ste­ty czę­sto to jest niemożliwe)
  • wysłać for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej sprze­daw­cy, jeśli taka moż­li­wość istnieje.

Upewnij się, że na przed­sta­wio­nych doku­men­tach, ofer­tach lub umo­wach wid­nie­ją wszyst­kie dane sprze­daw­cy. Inaczej może potem być trud­no do fir­my dotrzeć. 

Który dostawca ma najtańszy prąd?

Stawki za ener­gię elek­trycz­ną są w więk­szo­ści regu­lo­wa­ne, ale i tak spo­ra gru­pa Polaków wybie­ra tary­fy komer­cyj­ne. To efekt sze­ro­kiej ofer­ty i wie­lu pro­mo­cji. Wszystkich klien­tów w gospo­dar­stwach domo­wych, któ­rzy korzy­sta­ją z ofert wol­no­ryn­ko­wych, czy­li nie­pod­le­ga­ją­cych zatwier­dze­niu przez Prezesa URE, jest już ponad 8,7 mln. Oznacza to, że już ponad 39 proc. odbior­ców korzy­sta z cen­ni­ka komer­cyj­ne­go, a nie taryfy.

Aktualne staw­ki za ener­gię elek­trycz­ną dla gospo­darstw domo­wych i ich okres obo­wią­zy­wa­nia moż­na spraw­dzić na stro­nie masz​wy​bor​.ure​.gov​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Wspólna przestrzeń do zmiany

Raport „Miasta stworzone na nowo przez Lynk & Co” opiera się na międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez Ipsos. W badaniu wzięło udział 8003 osób w...

Ceny prądu ograniczone. Złóż oświadczenie dla swojej firmy

Do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...