- reklama -
Strona głównaPoradnikNajtańszy sprzedawca prądu w 2022...

Najtańszy sprzedawca prądu w 2022 r. poszukiwany. Na co zwrócić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert. Niestety rośnie też licz­ba nie­uczci­wych prak­tyk. W efek­cie może się oka­zać, że naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du może potem wysta­wić wyso­ki rachu­nek. Urząd Regulacji Energetyki uczu­la na kil­ka waż­nych kwe­stii, zanim pod­pi­sze­my umowę. 

Na zmia­nę sprze­daw­cy ener­gii elek­trycz­nej zde­cy­do­wa­ło się do tej pory 957 tys. klien­tów – poda­je URE. Jednocześnie w dużej gru­pie licz­bą sprze­daw­ców nie bra­ku­je nie­uczci­wych ofert, z któ­rych potem, już po pod­pi­sa­niu umo­wy, trud­no zrezygnować.

Ceny net­to (bez VAT) w naj­po­pu­lar­niej­szej cało­do­bo­wej tary­fie G11 za ener­gię elek­trycz­ną w sierp­niu 2022 roku wyno­szą, w zależ­no­ści od sprze­daw­cy, od mniej niż 40 gr za kWh do 2,5 zł za kWh. Mamy więc ogrom­ny roz­strzał sta­wek. Nie war­to jed­nak zwra­cać uwa­gi tyl­ko na same tary­fy za prąd, ale przede wszyst­kim na dodat­ko­we opła­ty i na to, jak z takiej umo­wy może­my potem zrezygnować. 

W promocji jest najtańszy prąd…

Już kie­dy sprze­daw­ca nama­wia do szyb­kie­go pod­pi­sa­nia umo­wy, np. pod pre­tek­stem pro­mo­cji, powin­na zapa­lić się nam czer­wo­na lamp­ka. URE radzi, by zwró­cić uwa­gę na wyso­kość opłat sta­łych w umo­wach. Ponadto nale­ży uwa­żać na to, czy oprócz ener­gii elek­trycz­nej ofer­ta zawie­ra dodat­ko­we usłu­gi i zwią­za­ne z tym opła­ty. Kolejna rzecz doty­czy dłu­go­ści okre­sy umo­wy i jej wypo­wie­dze­nia. Kontrakt nie powi­nien być auto­ma­tycz­nie prze­dłu­ża­ny. Może się nato­miast oka­zać, że sprze­daw­ca pobie­rze opła­ty za wcze­śniej­sze wypo­wie­dze­nie umo­wy. W umo­wie powin­ny zostać tez okre­ślo­ne zasa­dy, na jakich będzie odby­wać się roz­li­cze­nie po upły­wie okre­su jej obowiązywania.

Co war­to wie­dzieć, czę­sto sprze­daw­cy prą­du ofe­ru­ją dodat­ko­we płat­ne usłu­gi, np. ubez­pie­cze­nie, usłu­gi fachow­ca. W ten spo­sób nie­rzad­ko naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du zre­kom­pen­su­je sobie niskie tary­fy dodat­ko­wy­mi opłatami. 

…ale potem nie wiemy, jak odstąpić od umowy

Skala oszustw w sprze­da­ży prą­du i gazu gospo­dar­stwom domo­wym była tak duża, że 3 lip­ca 2021 r. wpro­wa­dzo­no zakaz sprze­da­ży „door-​to-​door” czy­li przez domokrążców. 

Czytaj tak­że: Zakaz sprze­da­wa­nia prą­du przez domokrążców

Nadal moż­na zawie­rać umo­wy na odle­głość, np. przez inter­net, tele­fo­nicz­nie. w przy­pad­ku zawie­ra­nia umo­wy na odle­głość sprze­daw­ca prą­du powi­nien na piśmie poin­for­mo­wać kon­su­men­ta o pra­wie odstą­pie­nia od umo­wy i prze­ka­zać wzór tego oświadczenia.

W cią­gu 14 dni od zawar­cia umo­wy na odle­głość moż­na od niej odstą­pić, bez poda­wa­nia przy­czyn i bez pono­sze­nia żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. Jak to zro­bić? Można:

  • wysłać list pole­co­ny z oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od umowy,
  • zło­żyć pisem­ne oświad­cze­nie oso­bi­ście w loka­lu sprze­daw­cy (nie­ste­ty czę­sto to jest niemożliwe)
  • wysłać for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej sprze­daw­cy, jeśli taka moż­li­wość istnieje.

Upewnij się, że na przed­sta­wio­nych doku­men­tach, ofer­tach lub umo­wach wid­nie­ją wszyst­kie dane sprze­daw­cy. Inaczej może potem być trud­no do fir­my dotrzeć. 

Który dostawca ma najtańszy prąd?

Stawki za ener­gię elek­trycz­ną są w więk­szo­ści regu­lo­wa­ne, ale i tak spo­ra gru­pa Polaków wybie­ra tary­fy komer­cyj­ne. To efekt sze­ro­kiej ofer­ty i wie­lu pro­mo­cji. Wszystkich klien­tów w gospo­dar­stwach domo­wych, któ­rzy korzy­sta­ją z ofert wol­no­ryn­ko­wych, czy­li nie­pod­le­ga­ją­cych zatwier­dze­niu przez Prezesa URE, jest już ponad 8,7 mln. Oznacza to, że już ponad 39 proc. odbior­ców korzy­sta z cen­ni­ka komer­cyj­ne­go, a nie taryfy.

Aktualne staw­ki za ener­gię elek­trycz­ną dla gospo­darstw domo­wych i ich okres obo­wią­zy­wa­nia moż­na spraw­dzić na stro­nie masz​wy​bor​.ure​.gov​.pl.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł