- reklama -
Strona głównaPoradnikNajtańszy sprzedawca prądu w 2022...

Najtańszy sprzedawca prądu w 2022 r. poszukiwany. Na co zwrócić uwagę?

Wraz z rosną­cy­mi staw­ka­mi za ener­gię elek­trycz­ną coraz wię­cej osób i firm szu­ka naj­tań­szych ofert. Niestety rośnie też licz­ba nie­uczci­wych prak­tyk. W efek­cie może się oka­zać, że naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du może potem wysta­wić wyso­ki rachu­nek. Urząd Regulacji Energetyki uczu­la na kil­ka waż­nych kwe­stii, zanim pod­pi­sze­my umowę. 

Na zmia­nę sprze­daw­cy ener­gii elek­trycz­nej zde­cy­do­wa­ło się do tej pory 957 tys. klien­tów – poda­je URE. Jednocześnie w dużej gru­pie licz­bą sprze­daw­ców nie bra­ku­je nie­uczci­wych ofert, z któ­rych potem, już po pod­pi­sa­niu umo­wy, trud­no zrezygnować.

Ceny net­to (bez VAT) w naj­po­pu­lar­niej­szej cało­do­bo­wej tary­fie G11 za ener­gię elek­trycz­ną w sierp­niu 2022 roku wyno­szą, w zależ­no­ści od sprze­daw­cy, od mniej niż 40 gr za kWh do 2,5 zł za kWh. Mamy więc ogrom­ny roz­strzał sta­wek. Nie war­to jed­nak zwra­cać uwa­gi tyl­ko na same tary­fy za prąd, ale przede wszyst­kim na dodat­ko­we opła­ty i na to, jak z takiej umo­wy może­my potem zrezygnować. 

W promocji jest najtańszy prąd…

Już kie­dy sprze­daw­ca nama­wia do szyb­kie­go pod­pi­sa­nia umo­wy, np. pod pre­tek­stem pro­mo­cji, powin­na zapa­lić się nam czer­wo­na lamp­ka. URE radzi, by zwró­cić uwa­gę na wyso­kość opłat sta­łych w umo­wach. Ponadto nale­ży uwa­żać na to, czy oprócz ener­gii elek­trycz­nej ofer­ta zawie­ra dodat­ko­we usłu­gi i zwią­za­ne z tym opła­ty. Kolejna rzecz doty­czy dłu­go­ści okre­sy umo­wy i jej wypo­wie­dze­nia. Kontrakt nie powi­nien być auto­ma­tycz­nie prze­dłu­ża­ny. Może się nato­miast oka­zać, że sprze­daw­ca pobie­rze opła­ty za wcze­śniej­sze wypo­wie­dze­nie umo­wy. W umo­wie powin­ny zostać tez okre­ślo­ne zasa­dy, na jakich będzie odby­wać się roz­li­cze­nie po upły­wie okre­su jej obowiązywania.

Co war­to wie­dzieć, czę­sto sprze­daw­cy prą­du ofe­ru­ją dodat­ko­we płat­ne usłu­gi, np. ubez­pie­cze­nie, usłu­gi fachow­ca. W ten spo­sób nie­rzad­ko naj­tań­szy sprze­daw­ca prą­du zre­kom­pen­su­je sobie niskie tary­fy dodat­ko­wy­mi opłatami. 

…ale potem nie wiemy, jak odstąpić od umowy

Skala oszustw w sprze­da­ży prą­du i gazu gospo­dar­stwom domo­wym była tak duża, że 3 lip­ca 2021 r. wpro­wa­dzo­no zakaz sprze­da­ży „door-​to-​door” czy­li przez domokrążców. 

Czytaj tak­że: Zakaz sprze­da­wa­nia prą­du przez domokrążców

Nadal moż­na zawie­rać umo­wy na odle­głość, np. przez inter­net, tele­fo­nicz­nie. w przy­pad­ku zawie­ra­nia umo­wy na odle­głość sprze­daw­ca prą­du powi­nien na piśmie poin­for­mo­wać kon­su­men­ta o pra­wie odstą­pie­nia od umo­wy i prze­ka­zać wzór tego oświadczenia.

W cią­gu 14 dni od zawar­cia umo­wy na odle­głość moż­na od niej odstą­pić, bez poda­wa­nia przy­czyn i bez pono­sze­nia żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. Jak to zro­bić? Można:

  • wysłać list pole­co­ny z oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od umowy,
  • zło­żyć pisem­ne oświad­cze­nie oso­bi­ście w loka­lu sprze­daw­cy (nie­ste­ty czę­sto to jest niemożliwe)
  • wysłać for­mu­larz na stro­nie inter­ne­to­wej sprze­daw­cy, jeśli taka moż­li­wość istnieje.

Upewnij się, że na przed­sta­wio­nych doku­men­tach, ofer­tach lub umo­wach wid­nie­ją wszyst­kie dane sprze­daw­cy. Inaczej może potem być trud­no do fir­my dotrzeć. 

Który dostawca ma najtańszy prąd?

Stawki za ener­gię elek­trycz­ną są w więk­szo­ści regu­lo­wa­ne, ale i tak spo­ra gru­pa Polaków wybie­ra tary­fy komer­cyj­ne. To efekt sze­ro­kiej ofer­ty i wie­lu pro­mo­cji. Wszystkich klien­tów w gospo­dar­stwach domo­wych, któ­rzy korzy­sta­ją z ofert wol­no­ryn­ko­wych, czy­li nie­pod­le­ga­ją­cych zatwier­dze­niu przez Prezesa URE, jest już ponad 8,7 mln. Oznacza to, że już ponad 39 proc. odbior­ców korzy­sta z cen­ni­ka komer­cyj­ne­go, a nie taryfy.

Aktualne staw­ki za ener­gię elek­trycz­ną dla gospo­darstw domo­wych i ich okres obo­wią­zy­wa­nia moż­na spraw­dzić na stro­nie masz​wy​bor​.ure​.gov​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...