- reklama -
Strona głównaTechnologieW małe reaktory jądrowe w...

W małe reaktory jądrowe w Polsce inwestuje najbogatszy Polak

Orlen i Synthos mają zgo­dę na utwo­rze­nie spół­ki, któ­ra inwe­stu­je w Polsce w małe i mikro reak­to­ry jądro­we. Będzie roz­wi­jać pro­jek­ty reak­to­ra BWRX-​300. Jednocześnie KGHM roz­wi­ja pro­jekt małych reak­to­rów modu­ło­wych SMR. Kto pierw­szy dostar­czy w Polsce ener­gię z atomu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgo­dę na utwo­rze­nie nowej ato­mo­wej spół­ki Orlen Synthos Green Energy. Inwestują w nią pali­wo­wy gigant i naj­bo­gat­szy Polak – Michał Sołowow wła­ści­ciel gru­py Synthos. Spółka będzie odpo­wie­dzial­na za przy­go­to­wa­nie i komer­cja­li­za­cję tech­no­lo­gii małych reak­to­rów jądro­wych BWRX GE Hitachi Nuclear Energy.

Do zarzą­du nowej spół­ki Orlen reko­men­du­je Dawida Jackiewicza, byłe­go mini­stra skar­bu a obec­nie dorad­cę zarzą­du Unipetrol, cze­skiej spół­ki nale­żą­cej do Grupy Orlen.

Małe reaktory lepsze od gazu 

Stworzenie reak­to­ra BWRX-​300 zaj­mu­je jed­ną trze­cią cza­su potrzeb­ne­go na budo­wę tra­dy­cyj­nej dużej elek­trow­ni jądro­wej. Dodatkowo kosz­ty budo­wy są o ok. 30 proc. niż­sze za każ­dy MW mocy w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­ny­mi pro­jek­ta­mi ato­mo­wy­mi. Mały reak­tor jądro­wy o mocy ok. 300 MWe jest w sta­nie rocz­nie wytwo­rzyć ener­gię potrzeb­ną do zasi­la­nia ok. 150-​tysięcznego mia­sta, a więc wiel­ko­ści np. Zielonej Góry.

Jak poda­je Orlen, sza­co­wa­ny koszt pro­duk­cji 1 MWh ener­gii elek­trycz­nej będzie doce­lo­wo o oko­ło 30 proc. niż­szy niż w przy­pad­ku ener­gii z gazu. Co rów­nie waż­ne, poje­dyn­czy reak­tor modu­ło­wy o mocy oko­ło 300 MWe może zapo­biec emi­sji do od 0,3 do 2 mln ton dwu­tlen­ku węgla rocz­nie, w zależ­no­ści od rodza­ju zastę­po­wa­ne­go pali­wa (np. węgla kamien­ne­go lub brunatnego).

Zakres dzia­łal­no­ści spół­ki ma obej­mo­wać przy­go­to­wa­nia do budo­wy mikro i małych reak­to­rów jądro­wych, a w szcze­gól­no­ści reak­to­rów BWRX-​300 GE Hitachi Nuclear Energy. Do tego potrzeb­ne będzie stwo­rze­nie roz­wią­zań praw­nych. Spółka zaj­mie się bada­niem poten­cjal­nych loka­li­za­cji małych elek­trow­ni jądro­wych. Docelowo taki reak­tor jądro­wy mógł­by dostar­czać ener­gię i cie­pło na potrze­by prze­my­sło­we, komu­nal­ne i komercyjne.

Z Synthosem współ­pra­cu­je też ZE PAK, któ­ry zakła­da inwe­sty­cję w 4 do 6 małych reak­to­rów modu­ło­wych typu SMR o mocy 300 MW każdy.

Kiedy będzie pierwszy SMR?

Niedawno inna pol­ska spół­ka wydo­byw­cza KGHM pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie z ame­ry­kań­skim NuScale. Współpraca doty­czy 6 reak­to­rów modu­ło­wych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Pozwoli to unik­nąć Polsce rocz­nie ok. 8 mln ton emi­sji CO2. Czysta ener­gia zasi­li oddzia­ły pro­duk­cyj­ne mie­dzio­wej spół­ki. Jak poda­ła KGHM, pro­jekt jest modu­ło­wy, a to ozna­cza bez­pro­ble­mo­we zwięk­sza­nie ska­li przedsięwzięcia.

Czytaj tak­że: Elektrownia ato­mowa duża czy mała

Amerykański NuScale Power opra­co­wał model modu­ło­wej elek­trow­ni jądro­wej z ciśnie­nio­wym reak­to­rem lek­ko­wod­nym. Moduł NuScale ma moc 77 MW ener­gii. Skalowalna kon­struk­cja może pomie­ścić do 4, 6 lub 12 poje­dyn­czych modu­łów zasilania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
A jeszcze lepsze jest to...