- reklama -
Strona głównaTechnologieW małe reaktory jądrowe w...

W małe reaktory jądrowe w Polsce inwestuje najbogatszy Polak

Orlen i Synthos mają zgo­dę na utwo­rze­nie spół­ki, któ­ra inwe­stu­je w Polsce w małe i mikro reak­to­ry jądro­we. Będzie roz­wi­jać pro­jek­ty reak­to­ra BWRX-​300. Jednocześnie KGHM roz­wi­ja pro­jekt małych reak­to­rów modu­ło­wych SMR. Kto pierw­szy dostar­czy w Polsce ener­gię z atomu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgo­dę na utwo­rze­nie nowej ato­mo­wej spół­ki Orlen Synthos Green Energy. Inwestują w nią pali­wo­wy gigant i naj­bo­gat­szy Polak – Michał Sołowow wła­ści­ciel gru­py Synthos. Spółka będzie odpo­wie­dzial­na za przy­go­to­wa­nie i komer­cja­li­za­cję tech­no­lo­gii małych reak­to­rów jądro­wych BWRX GE Hitachi Nuclear Energy.

Do zarzą­du nowej spół­ki Orlen reko­men­du­je Dawida Jackiewicza, byłe­go mini­stra skar­bu a obec­nie dorad­cę zarzą­du Unipetrol, cze­skiej spół­ki nale­żą­cej do Grupy Orlen.

Małe reaktory lepsze od gazu 

Stworzenie reak­to­ra BWRX-​300 zaj­mu­je jed­ną trze­cią cza­su potrzeb­ne­go na budo­wę tra­dy­cyj­nej dużej elek­trow­ni jądro­wej. Dodatkowo kosz­ty budo­wy są o ok. 30 proc. niż­sze za każ­dy MW mocy w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­ny­mi pro­jek­ta­mi ato­mo­wy­mi. Mały reak­tor jądro­wy o mocy ok. 300 MWe jest w sta­nie rocz­nie wytwo­rzyć ener­gię potrzeb­ną do zasi­la­nia ok. 150-​tysięcznego mia­sta, a więc wiel­ko­ści np. Zielonej Góry.

Jak poda­je Orlen, sza­co­wa­ny koszt pro­duk­cji 1 MWh ener­gii elek­trycz­nej będzie doce­lo­wo o oko­ło 30 proc. niż­szy niż w przy­pad­ku ener­gii z gazu. Co rów­nie waż­ne, poje­dyn­czy reak­tor modu­ło­wy o mocy oko­ło 300 MWe może zapo­biec emi­sji do od 0,3 do 2 mln ton dwu­tlen­ku węgla rocz­nie, w zależ­no­ści od rodza­ju zastę­po­wa­ne­go pali­wa (np. węgla kamien­ne­go lub brunatnego).

Zakres dzia­łal­no­ści spół­ki ma obej­mo­wać przy­go­to­wa­nia do budo­wy mikro i małych reak­to­rów jądro­wych, a w szcze­gól­no­ści reak­to­rów BWRX-​300 GE Hitachi Nuclear Energy. Do tego potrzeb­ne będzie stwo­rze­nie roz­wią­zań praw­nych. Spółka zaj­mie się bada­niem poten­cjal­nych loka­li­za­cji małych elek­trow­ni jądro­wych. Docelowo taki reak­tor jądro­wy mógł­by dostar­czać ener­gię i cie­pło na potrze­by prze­my­sło­we, komu­nal­ne i komercyjne.

Z Synthosem współ­pra­cu­je też ZE PAK, któ­ry zakła­da inwe­sty­cję w 4 do 6 małych reak­to­rów modu­ło­wych typu SMR o mocy 300 MW każdy.

Kiedy będzie pierwszy SMR?

Niedawno inna pol­ska spół­ka wydo­byw­cza KGHM pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie z ame­ry­kań­skim NuScale. Współpraca doty­czy 6 reak­to­rów modu­ło­wych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Pozwoli to unik­nąć Polsce rocz­nie ok. 8 mln ton emi­sji CO2. Czysta ener­gia zasi­li oddzia­ły pro­duk­cyj­ne mie­dzio­wej spół­ki. Jak poda­ła KGHM, pro­jekt jest modu­ło­wy, a to ozna­cza bez­pro­ble­mo­we zwięk­sza­nie ska­li przedsięwzięcia.

Czytaj tak­że: Elektrownia ato­mowa duża czy mała

Amerykański NuScale Power opra­co­wał model modu­ło­wej elek­trow­ni jądro­wej z ciśnie­nio­wym reak­to­rem lek­ko­wod­nym. Moduł NuScale ma moc 77 MW ener­gii. Skalowalna kon­struk­cja może pomie­ścić do 4, 6 lub 12 poje­dyn­czych modu­łów zasilania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...