- reklama -
Strona głównaKlimatZasadzimy trzy miliardy nowych drzew

Zasadzimy trzy miliardy nowych drzew

W cią­gu naj­bliż­szej deka­dy zasa­dzo­ne ma być w kra­jach unij­nych dodat­ko­wo co naj­mniej trzy miliar­dy drzew. To ozna­cza podwo­je­nie rocz­nej licz­by nasa­dzeń. Zalesianie tere­nów rol­nych, nie­użyt­ków i powięk­sza­nie par­ków w mia­stach oraz tere­nów leśnych zwięk­sza pochła­nia­nie dwu­tlen­ku węgla i pomo­że w osią­gnię­ciu neu­tral­no­ści klimatycznej. 

Lasy mają zasad­ni­cze zna­cze­nie w wal­ce ze zmia­ną kli­ma­tu i utra­tą bio­róż­no­rod­no­ści. Funkcjonują jako pochła­nia­cze dwu­tlen­ku węgla i poma­ga­ją w ogra­ni­cza­niu skut­ków zmia­ny kli­ma­tu, na przy­kład poprzez chło­dze­nie miast, ochro­nę przed poważ­ny­mi powo­dzia­mi i ogra­nie skut­ków suszy.

Do 2035 r. Unia Europejska będzie star­ła się osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną w użyt­ko­wa­niu grun­tów, leśnic­twie i rol­nic­twie. To doty­czy rów­nież emi­sji rol­ni­czych innych niż CO2, a więc pocho­dzą­cych ze sto­so­wa­nia nawo­zów i od zwie­rząt gospo­dar­skich. Mocno mają pomóc w tym natu­ral­ne pochła­nia­cze, takie jak drze­wa. To będzie wyma­ga­ło od państw człon­kow­skich dba­nia o natu­rę, zwłasz­cza o lasy i zwięk­sze­nia zale­sia­nia. Zasady doty­czą­ce sadze­nie drzew będą dosyć restrykcyjne. 

Dodatkowe trzy miliardy drzew 

Cel zasa­dze­nia trzech miliar­dów dodat­ko­wych drzew poja­wia się w stra­te­gii leśnej 2030, któ­ra opie­ra się na stra­te­gii bio­róż­no­rod­no­ści. Czy to dużo? Warto wie­dzieć, że teraz rocz­nie w UE sadzi się oko­ło 300 mln drzew, czy­li już przy obec­nej poli­ty­ce do 2030 roku posa­dzo­nych zosta­nie 3 mld drzew. Nowy cel ozna­cza podwo­je­nie tej ilości. 

Jeśli jed­nak porów­na­my wysił­ki UE do świa­to­we­go wyle­sia­nia, to dodat­ko­we 3 mld drzew odpo­wia­da za zale­d­wie 2 proc. tego, co zosta­nie wycięte. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają znaczenie

Komisja zapo­wia­da restryk­cyj­ną poli­ty­kę doty­czą­cą sadze­nia drzew, co ozna­cza zale­sia­nie w miej­scach do tego odpo­wied­nich, np. wyłą­czo­ne będą obsza­ry cen­ne jak mokra­dła czy tor­fo­wi­ska. Co wię­cej, mają to być odpo­wied­nie gatun­ki drzew liścia­stych albo też gatun­ki, któ­rych jest naj­mniej. I co naj­waż­niej­sze, nie będzie moż­na zali­czyć tu szyb­ko rosną­cych drzew (np. cho­inek), prze­zna­czo­nych do szyb­kie­go wyko­rzy­sta­nia w ener­ge­ty­ce czy przemyśle.

Ile CO2 pochłaniają lasy?

Każde drze­wo pochła­nia CO2, ale nie jest to jed­na­ko­wa ilość przez całe życie. Statystycznie doro­słe drze­wo pochła­nia 22 kg CO2.

Zakładając, że w cią­gu naj­bliż­szej deka­dy 3 miliar­dy drzew zosta­ną posa­dzo­ne na powierzch­ni oko­ło 2 milio­nów ha, mogły­by one poten­cjal­nie usu­nąć z atmos­fe­ry oko­ło 4 milio­nów ton CO2 w 2030 r. i 15 milio­nów ton CO2 w 2050 r.

Teraz lasy pochła­nia­ją rocz­nie w UE ok. 360 ton CO2, a dodat­ko­wo 40 ton Co2 „prze­cho­wu­ją“ pro­duk­ty z drew­na, co zosta­ło okre­ślo­ne mia­nem HWPS (Carbon sto­red within harve­sted wood pro­ducts). W sumie jest to ok. 10 proc. unij­nych emi­sji. Drzewa nie są w sta­nie pora­dzić sobie z cały­mi emi­sja­mi powsta­ły­mi w wyni­ku dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. Zalesianie nie zastą­pi więc innych dzia­łań, takich jak przej­ście na odna­wial­ną ener­gię. Natomiast pomo­że w sek­to­rach, któ­re trud­no zde­kar­bo­ni­zo­wać, jak rolnictwo.

Co to oznacza dla polskich lasów?

Propozycje zawar­te w nowej stra­te­gia leśnej i stra­te­gii bio­róż­no­rod­no­ści UE ogra­ni­czą tzw. gospo­dar­kę leśną. Polityka UE sta­wia na potrze­by śro­do­wi­sko­we, przy­rod­ni­cze i kli­ma­tycz­ne. To ozna­cza też ogra­ni­cze­nie w wyko­rzy­sty­wa­niu bio­ma­sy, co nie­po­koi pol­skie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lasy Państwowe od lat pod­kre­śla­ją, że pro­wa­dzą odpo­wied­nią gospo­dar­kę leśną – rów­no­wa­żą korzy­ści przy­rod­ni­cze i gospo­dar­cze. Problem w tym, że w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu ta poli­ty­ka LP nie­wie­le się zmie­ni­ła. Dowodem tego jest lesi­stość Polski, któ­ra utrzy­mu­je się poni­żej 30 proc. Nowa stra­te­gia UE będzie wyma­ga­ła od LP zmian i więk­sze­go wysił­ku na rzecz ochro­ny klimatu. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają znaczenie

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...