- reklama -
Strona głównaKlimatZasadzimy trzy miliardy nowych drzew

Zasadzimy trzy miliardy nowych drzew

W cią­gu naj­bliż­szej deka­dy zasa­dzo­ne ma być w kra­jach unij­nych dodat­ko­wo co naj­mniej trzy miliar­dy drzew. To ozna­cza podwo­je­nie rocz­nej licz­by nasa­dzeń. Zalesianie tere­nów rol­nych, nie­użyt­ków i powięk­sza­nie par­ków w mia­stach oraz tere­nów leśnych zwięk­sza pochła­nia­nie dwu­tlen­ku węgla i pomo­że w osią­gnię­ciu neu­tral­no­ści klimatycznej. 

Lasy mają zasad­ni­cze zna­cze­nie w wal­ce ze zmia­ną kli­ma­tu i utra­tą bio­róż­no­rod­no­ści. Funkcjonują jako pochła­nia­cze dwu­tlen­ku węgla i poma­ga­ją w ogra­ni­cza­niu skut­ków zmia­ny kli­ma­tu, na przy­kład poprzez chło­dze­nie miast, ochro­nę przed poważ­ny­mi powo­dzia­mi i ogra­nie skut­ków suszy.

Do 2035 r. Unia Europejska będzie star­ła się osią­gnąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną w użyt­ko­wa­niu grun­tów, leśnic­twie i rol­nic­twie. To doty­czy rów­nież emi­sji rol­ni­czych innych niż CO2, a więc pocho­dzą­cych ze sto­so­wa­nia nawo­zów i od zwie­rząt gospo­dar­skich. Mocno mają pomóc w tym natu­ral­ne pochła­nia­cze, takie jak drze­wa. To będzie wyma­ga­ło od państw człon­kow­skich dba­nia o natu­rę, zwłasz­cza o lasy i zwięk­sze­nia zale­sia­nia. Zasady doty­czą­ce sadze­nie drzew będą dosyć restrykcyjne. 

Dodatkowe trzy miliardy drzew 

Cel zasa­dze­nia trzech miliar­dów dodat­ko­wych drzew poja­wia się w stra­te­gii leśnej 2030, któ­ra opie­ra się na stra­te­gii bio­róż­no­rod­no­ści. Czy to dużo? Warto wie­dzieć, że teraz rocz­nie w UE sadzi się oko­ło 300 mln drzew, czy­li już przy obec­nej poli­ty­ce do 2030 roku posa­dzo­nych zosta­nie 3 mld drzew. Nowy cel ozna­cza podwo­je­nie tej ilości. 

Jeśli jed­nak porów­na­my wysił­ki UE do świa­to­we­go wyle­sia­nia, to dodat­ko­we 3 mld drzew odpo­wia­da za zale­d­wie 2 proc. tego, co zosta­nie wycięte. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają znaczenie

Komisja zapo­wia­da restryk­cyj­ną poli­ty­kę doty­czą­cą sadze­nia drzew, co ozna­cza zale­sia­nie w miej­scach do tego odpo­wied­nich, np. wyłą­czo­ne będą obsza­ry cen­ne jak mokra­dła czy tor­fo­wi­ska. Co wię­cej, mają to być odpo­wied­nie gatun­ki drzew liścia­stych albo też gatun­ki, któ­rych jest naj­mniej. I co naj­waż­niej­sze, nie będzie moż­na zali­czyć tu szyb­ko rosną­cych drzew (np. cho­inek), prze­zna­czo­nych do szyb­kie­go wyko­rzy­sta­nia w ener­ge­ty­ce czy przemyśle.

Ile CO2 pochłaniają lasy?

Każde drze­wo pochła­nia CO2, ale nie jest to jed­na­ko­wa ilość przez całe życie. Statystycznie doro­słe drze­wo pochła­nia 22 kg CO2.

Zakładając, że w cią­gu naj­bliż­szej deka­dy 3 miliar­dy drzew zosta­ną posa­dzo­ne na powierzch­ni oko­ło 2 milio­nów ha, mogły­by one poten­cjal­nie usu­nąć z atmos­fe­ry oko­ło 4 milio­nów ton CO2 w 2030 r. i 15 milio­nów ton CO2 w 2050 r.

Teraz lasy pochła­nia­ją rocz­nie w UE ok. 360 ton CO2, a dodat­ko­wo 40 ton Co2 „prze­cho­wu­ją“ pro­duk­ty z drew­na, co zosta­ło okre­ślo­ne mia­nem HWPS (Carbon sto­red within harve­sted wood pro­ducts). W sumie jest to ok. 10 proc. unij­nych emi­sji. Drzewa nie są w sta­nie pora­dzić sobie z cały­mi emi­sja­mi powsta­ły­mi w wyni­ku dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. Zalesianie nie zastą­pi więc innych dzia­łań, takich jak przej­ście na odna­wial­ną ener­gię. Natomiast pomo­że w sek­to­rach, któ­re trud­no zde­kar­bo­ni­zo­wać, jak rolnictwo.

Co to oznacza dla polskich lasów?

Propozycje zawar­te w nowej stra­te­gia leśnej i stra­te­gii bio­róż­no­rod­no­ści UE ogra­ni­czą tzw. gospo­dar­kę leśną. Polityka UE sta­wia na potrze­by śro­do­wi­sko­we, przy­rod­ni­cze i kli­ma­tycz­ne. To ozna­cza też ogra­ni­cze­nie w wyko­rzy­sty­wa­niu bio­ma­sy, co nie­po­koi pol­skie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lasy Państwowe od lat pod­kre­śla­ją, że pro­wa­dzą odpo­wied­nią gospo­dar­kę leśną – rów­no­wa­żą korzy­ści przy­rod­ni­cze i gospo­dar­cze. Problem w tym, że w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu ta poli­ty­ka LP nie­wie­le się zmie­ni­ła. Dowodem tego jest lesi­stość Polski, któ­ra utrzy­mu­je się poni­żej 30 proc. Nowa stra­te­gia UE będzie wyma­ga­ła od LP zmian i więk­sze­go wysił­ku na rzecz ochro­ny klimatu. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają znaczenie

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...