- reklama -
Strona głównaEcoLifeButelkomaty w kolejnych sklepach w...

Butelkomaty w kolejnych sklepach w Polsce

W wybra­nych mar­ke­tach będzie moż­na sko­rzy­stać z butel­ko­ma­tów, czy­li auto­ma­tów przyj­mu­ją­cych kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py w Kauflandzie.

Kaufland zamiast Tesco

Kaufland wpro­wa­dza Strefy Świadomego Żywienia. Zakupy w odno­wio­nych pla­ców­kach mogą już robić miesz­kań­cy Pabianic, Sanoka oraz Nowej Soli. To nie koniec.

W naj­bliż­szym cza­sie moder­ni­za­cji zosta­nie pod­da­nych 14 mar­ke­tów Kaufland w wybra­nych mia­stach w Polsce: 7 z nich to skle­py, któ­re zosta­ły wybu­do­wa­ne przez sieć, nato­miast pozo­sta­łe 7 pla­có­wek to mar­ke­ty, któ­re nale­ża­ły wcze­śniej do Tesco (m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku). Zmiany zaj­dą w skle­pach w Bielsku Podlaskim, Brodnicy, Kościanie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pile i Wałczu.

Butelkomaty i więcej produktów wege

W zmo­der­ni­zo­wa­nych pla­ców­kach klien­ci zauwa­żą róż­ni­ce już na wej­ściu do skle­pów. W zależ­no­ści od loka­li­za­cji, odno­wio­na zosta­nie ele­wa­cja budyn­ku oraz teren par­kin­gu. Zmiany będą dostrze­gal­ne rów­nież wewnątrz. Pojawią się, w zależ­no­ści od loka­li­za­cji, Strefy Świadomego Żywienia. Klienci znaj­dą w nich pro­duk­ty wege, bez glu­te­nu czy z niską zawar­to­ścią cukru. Kolejną rzmia­ną są butel­ko­ma­ty czy­li auto­ma­ty przyj­mu­ją­ce kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py. Będzie moż­na z nich sko­rzy­stać w wybra­nych skle­pach Kaufland. 

Standardem będzie ener­go­osz­częd­ne oświe­tle­nie LED. W zależ­no­ści od loka­li­za­cji zapla­no­wa­na jest tak­że wymia­na mebli chłod­ni­czych i insta­la­cji chłod­ni­czej. Ekologiczne roz­wią­za­nia wyko­rzy­sta­ją cie­pło odpa­do­we do ogrze­wa­nia skle­pów, co pozwa­la na reduk­cję emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...