- reklama -
Strona głównaEcoLifeButelkomaty w kolejnych sklepach w...

Butelkomaty w kolejnych sklepach w Polsce

W wybra­nych mar­ke­tach będzie moż­na sko­rzy­stać z butel­ko­ma­tów, czy­li auto­ma­tów przyj­mu­ją­cych kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py w Kauflandzie.

Kaufland zamiast Tesco

Kaufland wpro­wa­dza Strefy Świadomego Żywienia. Zakupy w odno­wio­nych pla­ców­kach mogą już robić miesz­kań­cy Pabianic, Sanoka oraz Nowej Soli. To nie koniec.

W naj­bliż­szym cza­sie moder­ni­za­cji zosta­nie pod­da­nych 14 mar­ke­tów Kaufland w wybra­nych mia­stach w Polsce: 7 z nich to skle­py, któ­re zosta­ły wybu­do­wa­ne przez sieć, nato­miast pozo­sta­łe 7 pla­có­wek to mar­ke­ty, któ­re nale­ża­ły wcze­śniej do Tesco (m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku). Zmiany zaj­dą w skle­pach w Bielsku Podlaskim, Brodnicy, Kościanie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pile i Wałczu.

Butelkomaty i więcej produktów wege

W zmo­der­ni­zo­wa­nych pla­ców­kach klien­ci zauwa­żą róż­ni­ce już na wej­ściu do skle­pów. W zależ­no­ści od loka­li­za­cji, odno­wio­na zosta­nie ele­wa­cja budyn­ku oraz teren par­kin­gu. Zmiany będą dostrze­gal­ne rów­nież wewnątrz. Pojawią się, w zależ­no­ści od loka­li­za­cji, Strefy Świadomego Żywienia. Klienci znaj­dą w nich pro­duk­ty wege, bez glu­te­nu czy z niską zawar­to­ścią cukru. Kolejną rzmia­ną są butel­ko­ma­ty czy­li auto­ma­ty przyj­mu­ją­ce kau­cjo­no­wa­ne butel­ki, za któ­re moż­na otrzy­mać bon na zaku­py. Będzie moż­na z nich sko­rzy­stać w wybra­nych skle­pach Kaufland. 

Standardem będzie ener­go­osz­częd­ne oświe­tle­nie LED. W zależ­no­ści od loka­li­za­cji zapla­no­wa­na jest tak­że wymia­na mebli chłod­ni­czych i insta­la­cji chłod­ni­czej. Ekologiczne roz­wią­za­nia wyko­rzy­sta­ją cie­pło odpa­do­we do ogrze­wa­nia skle­pów, co pozwa­la na reduk­cję emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...