- reklama -
Strona głównaPoradnikJak złożyć wniosek o dodatek...

Jak złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania prądem

To ostat­ni wpro­wa­dzo­ny przez rząd w związ­ku z kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym w 2022 r. doda­tek do ogrze­wa­nia. Wniosek może­my zło­żyć bez­po­śred­nio w urzę­dzie gmi­ny albo przez inter­net. Dodatek elek­trycz­ny nie ma już bez­po­śred­nią zakład­kę na stro­nie gov​.pl. Można też wysłać pismo ogól­ne do urzę­du przez skrzyn­kę ePUAP.

Wniosek o doda­tek do ogrze­wa­nia prą­dem, a więc pom­pą cie­pła, bojlerem/​ogrzewaniem elek­trycz­nym, moż­na skła­dać od 1 grud­nia 2022 r. do 1 lute­go 2023 r. Po tym ter­mi­nie zło­żo­ne wnio­ski pozo­sta­ną bez roz­pa­trze­nia. Natomiast wypła­ty będą doko­ny­wa­ne do 31 mar­ca 2023 r. 

Komu przysługuje dodatek do ogrzewania prądem

Podstawowym warun­kiem jest wpis ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierp­nia 2022 r. Po tej dacie moż­na zgła­szać już tyl­ko nowe źró­dła ogrze­wa­nia, czy­li uru­cho­mio­ne po raz pierw­szy, np. przy wymia­nie pie­ca albo w nowym budynku.

Co waż­ne, doda­tek elek­trycz­ny nie przy­słu­gu­je pro­su­men­tom, a więc oso­bom, któ­re mają wła­sną mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. W ten spo­sób pokaź­ne gro­no Polaków, któ­rzy połą­czy­li foto­wol­ta­ikę z pom­pa­mi cie­pła, nie sko­rzy­sta z dodat­ku do ogrze­wa­nia prą­dem. Wniosek moż­na zło­żyć tyl­ko jeden na jeden adres zamiesz­ka­nia, nawet jeśli tam miesz­ka kil­ka rodzin. Liczy się kolej­ność zgłoszeń. 

Nie dosta­nie dopła­ty do ogrze­wa­nia prą­dem gospo­dar­stwo domo­we, któ­re wcze­śniej zło­ży­ło pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny wnio­sek o inny doda­tek, np. węglo­wy, do ogrze­wa­nia drew­nem pel­le­tem czy gazem LPG, albo kupi­ło węgiel na pre­fe­ren­cyj­nych zasadach. 

Czytaj tak­że: Dopłaty do drew­na w 2022 r. zale­żą od dekla­ra­cji w CEEB

Wniosek przez gov​.pl, ePUAP albo w gminie

Wysokość dodat­ku dla gospo­dar­stwa domo­we­go ogrze­wa­ją­ce­go się prą­dem co do zasa­dy wyno­si 1 tys. zł. Natomiast, przy rocz­nym zuży­ciu ponad niż 5 MWh dopła­ta wyno­si już 1500 zł. 

Aby uzy­skać doda­tek elek­trycz­ny w pod­wyż­szo­nej kwo­cie, do wnio­sku nale­ży dołą­czyć roz­li­cze­nie rocz­ne z przed­się­bior­stwem ener­ge­tycz­nym potwier­dza­ją­ce zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej w 2021 r. prze­kra­cza­ją­ce 5MWh.

O doda­tek elek­trycz­ny moż­na ubie­gać się w gmi­nie wła­ści­wej według miej­sca zamiesz­ka­nia. Najprościej jest więc wydru­ko­wać wnio­sek, wypeł­nić go i zanieść do gminy.

Ale moż­na też zło­żyć wnio­sek o doda­tek do ogrze­wa­nia on-​line: bez­po­śred­ni link: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​g​o​v​/​z​l​o​z​-​w​n​i​o​s​e​k​-​o​-​d​o​d​a​t​e​k​-​e​l​e​k​t​r​y​c​z​n​y​-​d​l​a​-​g​o​s​p​o​d​a​r​s​t​w​-​d​o​m​o​w​y​ch2. Możliwe jest rów­nież zło­że­nie go za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, np. jako załącz­nik do pisma ogól­ne­go ePuap – w tym przy­pad­ku wnio­sek w for­mie pli­ku elek­tro­nicz­ne­go powi­nien być opa­trzo­ny kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym lub pod­pi­sem zaufa­nym albo pod­pi­sem osobistym. 

Przez ePuap, wybie­ra­my opcję „wyślij pismo ogólne“. 

Co poda­je­my we wnio­sku? Według wzo­ru wnio­sku będzie­my musie­li podać swo­je dane oso­bo­we, adres zamiesz­ka­nia, zazna­czyć ile osób miesz­ka pod tym adre­sem i podać ich dane. Trzeba też zazna­czyć, czy ogrze­wa­my pom­pą cie­pła czy też bojlerem/​ogrzewaniem elektrycznym.

Urząd ma czas na wypła­tę dodat­ku elek­trycz­ne­go do 31 mar­ca 2023 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
A jeszcze lepsze jest to...