- reklama -
Strona głównaPoradnikJak złożyć wniosek o dodatek...

Jak złożyć wniosek o dodatek do ogrzewania prądem

- reklama -

To ostat­ni wpro­wa­dzo­ny przez rząd w związ­ku z kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym w 2022 r. doda­tek do ogrze­wa­nia. Wniosek może­my zło­żyć bez­po­śred­nio w urzę­dzie gmi­ny albo przez inter­net. Dodatek elek­trycz­ny nie ma już bez­po­śred­nią zakład­kę na stro­nie gov​.pl. Można też wysłać pismo ogól­ne do urzę­du przez skrzyn­kę ePUAP.

Wniosek o doda­tek do ogrze­wa­nia prą­dem, a więc pom­pą cie­pła, bojlerem/​ogrzewaniem elek­trycz­nym, moż­na skła­dać od 1 grud­nia 2022 r. do 1 lute­go 2023 r. Po tym ter­mi­nie zło­żo­ne wnio­ski pozo­sta­ną bez roz­pa­trze­nia. Natomiast wypła­ty będą doko­ny­wa­ne do 31 mar­ca 2023 r. 

Komu przysługuje dodatek do ogrzewania prądem

Podstawowym warun­kiem jest wpis ogrze­wa­nia elek­trycz­ne­go w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierp­nia 2022 r. Po tej dacie moż­na zgła­szać już tyl­ko nowe źró­dła ogrze­wa­nia, czy­li uru­cho­mio­ne po raz pierw­szy, np. przy wymia­nie pie­ca albo w nowym budynku.

Co waż­ne, doda­tek elek­trycz­ny nie przy­słu­gu­je pro­su­men­tom, a więc oso­bom, któ­re mają wła­sną mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. W ten spo­sób pokaź­ne gro­no Polaków, któ­rzy połą­czy­li foto­wol­ta­ikę z pom­pa­mi cie­pła, nie sko­rzy­sta z dodat­ku do ogrze­wa­nia prą­dem. Wniosek moż­na zło­żyć tyl­ko jeden na jeden adres zamiesz­ka­nia, nawet jeśli tam miesz­ka kil­ka rodzin. Liczy się kolej­ność zgłoszeń. 

Nie dosta­nie dopła­ty do ogrze­wa­nia prą­dem gospo­dar­stwo domo­we, któ­re wcze­śniej zło­ży­ło pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny wnio­sek o inny doda­tek, np. węglo­wy, do ogrze­wa­nia drew­nem pel­le­tem czy gazem LPG, albo kupi­ło węgiel na pre­fe­ren­cyj­nych zasadach. 

Czytaj tak­że: Dopłaty do drew­na w 2022 r. zale­żą od dekla­ra­cji w CEEB

Wniosek przez gov​.pl, ePUAP albo w gminie

Wysokość dodat­ku dla gospo­dar­stwa domo­we­go ogrze­wa­ją­ce­go się prą­dem co do zasa­dy wyno­si 1 tys. zł. Natomiast, przy rocz­nym zuży­ciu ponad niż 5 MWh dopła­ta wyno­si już 1500 zł. 

Aby uzy­skać doda­tek elek­trycz­ny w pod­wyż­szo­nej kwo­cie, do wnio­sku nale­ży dołą­czyć roz­li­cze­nie rocz­ne z przed­się­bior­stwem ener­ge­tycz­nym potwier­dza­ją­ce zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej w 2021 r. prze­kra­cza­ją­ce 5MWh.

O doda­tek elek­trycz­ny moż­na ubie­gać się w gmi­nie wła­ści­wej według miej­sca zamiesz­ka­nia. Najprościej jest więc wydru­ko­wać wnio­sek, wypeł­nić go i zanieść do gminy.

Ale moż­na też zło­żyć wnio­sek o doda­tek do ogrze­wa­nia on-​line: bez­po­śred­ni link: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​g​o​v​/​z​l​o​z​-​w​n​i​o​s​e​k​-​o​-​d​o​d​a​t​e​k​-​e​l​e​k​t​r​y​c​z​n​y​-​d​l​a​-​g​o​s​p​o​d​a​r​s​t​w​-​d​o​m​o​w​y​ch2. Możliwe jest rów­nież zło­że­nie go za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, np. jako załącz­nik do pisma ogól­ne­go ePuap – w tym przy­pad­ku wnio­sek w for­mie pli­ku elek­tro­nicz­ne­go powi­nien być opa­trzo­ny kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym lub pod­pi­sem zaufa­nym albo pod­pi­sem osobistym. 

Przez ePuap, wybie­ra­my opcję „wyślij pismo ogólne“. 

Co poda­je­my we wnio­sku? Według wzo­ru wnio­sku będzie­my musie­li podać swo­je dane oso­bo­we, adres zamiesz­ka­nia, zazna­czyć ile osób miesz­ka pod tym adre­sem i podać ich dane. Trzeba też zazna­czyć, czy ogrze­wa­my pom­pą cie­pła czy też bojlerem/​ogrzewaniem elektrycznym.

Urząd ma czas na wypła­tę dodat­ku elek­trycz­ne­go do 31 mar­ca 2023 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...