- reklama -
Strona głównaFotowoltaika dotacje unijne i krajoweOkna, drzwi, panele słoneczne odlicz...

Okna, drzwi, panele słoneczne odlicz w PIT

Źródło:PAP Mediaroom

Okres roz­li­czeń PIT za rok 2020. roz­po­czy­na się 15 lute­go. Podatek moż­na obni­żyć przez korzy­sta­nie z ulg. Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych jest ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Można w ramach niej odpi­sać 53 tys. zł od docho­du. Jest kil­ka warunków.

Rozliczenie podatkowe

Krajowa Administracja Skarbowa przy­go­to­wa­ła dla podat­ni­ków roz­li­cze­nia rocz­ne w usłu­dze Twój e-​PIT. KAS uwzględ­ni­ła w nich infor­ma­cje, jakie posia­da, ale oczy­wi­ście nie wszyst­kie. Uwzględnia więc ulgę na dzie­ci czy zwol­nie­nie z podat­ku dla osób do 26. roku życia. 

Przygotowane zezna­nie moż­na same­mu uzu­peł­nić i dodać w nim odli­cze­nia, np. daro­wi­zny, ulgę reha­bi­li­ta­cyj­ną, ulgę na inter­net, wpła­ty na indy­wi­du­al­ne kon­to zabez­pie­cze­nia eme­ry­tal­ne­go (IKZE), ulgę termomodernizacyjną.

Dostępne jest rów­nież oświad­cze­nie o prze­ka­za­niu 1 proc. podat­ku orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej sko­rzy­sta­ło w ubie­głym roku ponad 207 tys. osób. Odpisano od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia kosz­ty na ponad 3 mld zł. Zgłasza się ją na for­mu­la­rzu PIT-O. 

Ulga przy­słu­gu­je tyl­ko wła­ści­cie­lom lub współ­wła­ści­cie­lom domów jed­no­ro­dzin­nych. Obejmuje przed­się­wzię­cia ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­ne czy­li takie, któ­re zmniej­sza­ją zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię. W roz­po­rzą­dze­niu są wymie­nio­ne mate­ria­ły, urzą­dze­nia i usłu­gi. To m.in. sto­lar­ka okien­na i drzwio­wa, mate­ria­ły budow­la­ne, ogrze­wa­nie (np. pom­pa cie­pła, kocioł gazo­wy), pane­le foto­wol­ta­icz­ne i kolek­to­ry sło­necz­ne. Odliczyć moż­na też koszt ich montażu.

Ważna jest fak­tu­ra z odpo­wied­nią datą. Faktur nie trze­ba jed­nak załą­czać, trze­ba nato­miast je mieć na wypa­dek kon­tro­li skarbówki. 

Przez internet

Twój e-​PIT to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych e-​usług pol­skiej admi­ni­stra­cji. Najczęściej są w niej wypeł­nia­ne zezna­nia rocz­ne, czy­li PIT-​37 i PIT-38.

Dzięki Twój e-​PIT podat­ni­cy mają moż­li­wość roz­li­cze­nia podat­ku w dogod­nym miej­scu i cza­sie, bez koniecz­no­ści wizy­ty w urzę­dzie skar­bo­wym – mini­ster finan­sów Tadeusz Kościński.

Przedsiębiorcy nie mają jed­nak wypeł­nio­nych dekla­ra­cji przez KAS. Mogą nato­miast wysłać roz­li­cze­nie rocz­ne podat­ku poprzez sys­tem e-Deklaracje.

Ważne terminy

Do 30 kwiet­nia 2021 r. podat­ni­cy mogą zwe­ry­fi­ko­wać i zmo­dy­fi­ko­wać lub zatwier­dzić swo­je roz­li­cze­nia. Potem KAS auto­ma­tycz­nie zaak­cep­tu­je zezna­nia PIT-​37 i PIT-​38, któ­re przy­go­to­wa­ła na pod­sta­wie pod­sia­da­nych danych. 

Podatnicy, któ­rym wynik­nie poda­tek do zapła­ty, mają wska­za­ny swój mikro­ra­chu­nek podat­ko­wy. Gdy zezna­nie zosta­nie zaak­cep­to­wa­ne auto­ma­tycz­nie, urząd skar­bo­wy do 31 maja 2021 r. wyśle infor­ma­cje o kwo­cie do zapłaty.

Wszyscy, któ­rzy zło­żą rocz­ne zezna­nie podat­ko­we elek­tro­nicz­nie otrzy­ma­ją zwrot podat­ku w cza­sie 45 dni.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tania energia w firmie z fotowoltaiki

Przedsiębiorcy, małe, mikro i duże firmy, szukają sposobów na obniżenie kosztów i zagwarantowanie sobie taniej energii. Coraz odważniej sięgają po instalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika dynamicznie rozwija...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się kojarzy z jakimś bardzo trudnym okresem, przez który trzeba przejść, coś z nim trzeba zrobić. Natomiast ja bym wrócił do oryginału....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...