- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneOstatnie takie dofinansowanie do fotowoltaiki...

Ostatnie takie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku

O unij­ne dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki i przy­łą­cze­nie tych insta­la­cji do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej moż­na się sta­rać od 31 mar­ca do 28 maja 2021 r. Na wnio­ski firm i spół­dziel­ni cze­ka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wzię­cia jest 80 mln zł.

Inwestorzy pla­nu­ją­cy budo­wę elek­trow­ni sło­necz­nej mogą zło­żyć wnio­sek o pre­fe­ren­cyj­ną pożycz­kę. Takie pożycz­ki będą mogły potem zostać nawet w jed­nej pią­tej umorzone.

Unijny konkurs

To ostat­ni kon­kurs z unij­ne­go Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Nabór doty­czy pod­dzia­ła­nia 1.1.1. „Wspieranie inwe­sty­cji doty­czą­cych wytwa­rza­nia ener­gii z odna­wial­nych źró­deł wraz z pod­łą­cze­niem tych źró­deł do sie­ci dystrybucyjnej/​przesyłowej“. W tego­rocz­nym nabo­rze będzie wspie­ra­na foto­wol­ta­ika. Dofinansowanie w 2021 roku obej­mie przed­się­bior­ców i spół­dziel­nie z całej Polski.

Mogą ubie­gać się o pożycz­ki na budo­wę lub prze­bu­do­wę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych o mocy powy­żej 2 MW. Elementami pro­jek­tów mogą być rów­nież przy­łą­cze­nia do sie­ci, nale­żą­cych do bene­fi­cjen­ta pro­jek­tu czy­li wytwór­cy energii.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w firmie

Maksymalny poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od zasad udzie­la­nia pomo­cy publicz­nej. Wynosi nie wię­cej niż 85 proc. kosz­tów pro­jek­tu i nie może prze­kro­czyć 15 mln euro dla jed­ne­go przed­się­bior­cy na jeden pro­jekt. W ogło­sze­niu wymie­nio­no tak­że kody for­my praw­nej przedsiębiorców: 

  • 115 – spół­ki partnerskie
  • 116 – spół­ki akcyjne
  • 117 – spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością
  • 118 – spół­ki jawne
  • 019 – spół­ki cywilne
  • 120 – spół­ki komandytowe
  • 121 – spół­ki komandytowo-akcyjne
  • 023 – inne spółki
  • 124 – przed­się­bior­stwa państwowe
  • 140 – spółdzielnie

Czytaj wię­cej: Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­pę cie­pła w bankach

Można rów­nież uzy­skać czę­ścio­we umo­rze­nie pożycz­ki. W przy­pad­ku firm, któ­re zamie­rza­ją sko­rzy­stać z sys­te­mu aukcyj­ne­go, umo­rze­nie wyno­si mak­sy­mal­nie 5 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. W przy­pad­ku pozo­sta­łych insta­la­cji jest to do 20 proc.

Co będzie premiowane?

Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych inwe­sty­cji jest w Polsce teraz foto­wol­ta­ika. Dofinansowanie w 2021 roku może cie­szyć się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Kto je dosta­nie? Premiowane będą pro­jek­ty o naj­więk­szym poten­cja­le reduk­cji emi­sji CO2 na jed­nost­kę dofi­nan­so­wa­nia. Ponadto liczy się naj­ko­rzyst­niej­sza rela­cja unij­nych środ­ków na uzy­ska­nie 1 MWh ener­gii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Na inwe­sty­cje w całej Polsce prze­zna­czo­no 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla woje­wódz­twa ślą­skie­go i 50 mln zł w pozo­sta­łych województwach.

Przybliżony ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su pla­no­wa­ny to paź­dzier­nik 2021 r.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...