- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneOstatnie takie dofinansowanie do fotowoltaiki...

Ostatnie takie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku

O unij­ne dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki i przy­łą­cze­nie tych insta­la­cji do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej moż­na się sta­rać od 31 mar­ca do 28 maja 2021 r. Na wnio­ski firm i spół­dziel­ni cze­ka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wzię­cia jest 80 mln zł.

Inwestorzy pla­nu­ją­cy budo­wę elek­trow­ni sło­necz­nej mogą zło­żyć wnio­sek o pre­fe­ren­cyj­ną pożycz­kę. Takie pożycz­ki będą mogły potem zostać nawet w jed­nej pią­tej umorzone.

Unijny konkurs

To ostat­ni kon­kurs z unij­ne­go Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-​2020. Nabór doty­czy pod­dzia­ła­nia 1.1.1. “Wspieranie inwe­sty­cji doty­czą­cych wytwa­rza­nia ener­gii z odna­wial­nych źró­deł wraz z pod­łą­cze­niem tych źró­deł do sie­ci dystrybucyjnej/​przesyłowej”. W tego­rocz­nym nabo­rze będzie wspie­ra­na foto­wol­ta­ika. Dofinansowanie w 2021 roku obej­mie przed­się­bior­ców i spół­dziel­nie z całej Polski.

Mogą ubie­gać się o pożycz­ki na budo­wę lub prze­bu­do­wę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych o mocy powy­żej 2 MW. Elementami pro­jek­tów mogą być rów­nież przy­łą­cze­nia do sie­ci, nale­żą­cych do bene­fi­cjen­ta pro­jek­tu czy­li wytwór­cy energii.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w firmie

Maksymalny poziom dofi­nan­so­wa­nia zale­ży od zasad udzie­la­nia pomo­cy publicz­nej. Wynosi nie wię­cej niż 85 proc. kosz­tów pro­jek­tu i nie może prze­kro­czyć 15 mln euro dla jed­ne­go przed­się­bior­cy na jeden pro­jekt. W ogło­sze­niu wymie­nio­no tak­że kody for­my praw­nej przedsiębiorców: 

  • 115 – spół­ki partnerskie
  • 116 – spół­ki akcyjne
  • 117 – spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpowiedzialnością
  • 118 – spół­ki jawne
  • 019 – spół­ki cywilne
  • 120 – spół­ki komandytowe
  • 121 – spół­ki komandytowo-akcyjne
  • 023 – inne spółki
  • 124 – przed­się­bior­stwa państwowe
  • 140 – spółdzielnie

Czytaj wię­cej: Dotacje na foto­wol­ta­ikę i pom­pę cie­pła w bankach

Można rów­nież uzy­skać czę­ścio­we umo­rze­nie pożycz­ki. W przy­pad­ku firm, któ­re zamie­rza­ją sko­rzy­stać z sys­te­mu aukcyj­ne­go, umo­rze­nie wyno­si mak­sy­mal­nie 5 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. W przy­pad­ku pozo­sta­łych insta­la­cji jest to do 20 proc.

Co będzie premiowane?

Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych inwe­sty­cji jest w Polsce teraz foto­wol­ta­ika. Dofinansowanie w 2021 roku może cie­szyć się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Kto je dosta­nie? Premiowane będą pro­jek­ty o naj­więk­szym poten­cja­le reduk­cji emi­sji CO2 na jed­nost­kę dofi­nan­so­wa­nia. Ponadto liczy się naj­ko­rzyst­niej­sza rela­cja unij­nych środ­ków na uzy­ska­nie 1 MWh ener­gii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Na inwe­sty­cje w całej Polsce prze­zna­czo­no 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla woje­wódz­twa ślą­skie­go i 50 mln zł w pozo­sta­łych województwach.

Przybliżony ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su pla­no­wa­ny to paź­dzier­nik 2021 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...