- reklama -

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubie­głym roku pro­gram Moje Ciepło przy­zna­je dota­cje na insta­la­cje pom­py cie­pła w nowym domu. Wnioski skła­da­ne w 2023 roku obo­wią­zu­ją już wyż­sze stan­dar­dy doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ku. Warto przy­po­mnieć, że nie wszy­scy, któ­rzy mają nowy dom, mogą korzy­stać z pro­gra­mu Moje Ciepło. Warunki przy­zna­wa­nia wspar­cia wyklu­cza­ją wła­ści­cie­li budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych, któ­rzy naby­li je od deweloperów.

Program Moje Ciepło wspie­ra mon­taż pomp cie­pła w nowych domach o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie ener­ge­tycz­nym. Dotacja wyno­si do 21 tys. zł w przy­pad­ku grun­to­wej pom­py cie­pła i do 7 tys. zł w przy­pad­ku pozo­sta­łych pomp cie­pła. Wnioski przyj­mu­je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe warunki Moje Ciepło od 2023 r. dotyczące efektywności

Jako nowy budy­nek trak­to­wa­ny jest dom, w przy­pad­ku którego:

  • nie zło­żo­no zawia­do­mie­nia o zakoń­cze­niu budo­wy budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go lub nie zło­żo­no wnio­sku o wyda­nie decy­zji o pozwo­le­niu na użytkowanie
  • albo zło­żo­no zawia­do­mie­nie o zakoń­cze­niu budo­wy nie wcze­śniej niż 01.01.2021 r. lub zło­żo­no wnio­sek o wyda­nie decy­zji o pozwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie nie wcze­śniej niż 01.01.2021 r.

Dom musi speł­niać odpo­wied­ni stan­dard ener­ge­tycz­ny. A to ozna­cza, że war­tość wskaź­ni­ka rocz­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną (EP) nie może prze­kra­czać 55 kWh/​m2 x rok - czy­ta­my w pro­gra­mie Moje Ciepło. Warunki doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej są więc od 2023 roku bar­dziej wyma­ga­ją­ce, ponie­waż jesz­cze w 2022 roku próg ten wyno­sił 63 kWh/​m2 x rok. 

Program Moje Ciepło wyklucza dom od dewelopera 

Zasady pro­gra­mu Moje Ciepło jasno wyma­ga­ją, aby wnio­sek skła­da­ła oso­ba, na któ­rą jest wysta­wio­ne pozwo­le­nie na budo­wę lub zgło­sze­niu budo­wy domu. Tym wnio­sko­daw­cą musi być oso­ba fizycz­na – wła­ści­ciel czy współ­wła­ści­ciel domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Wyklucza to więc moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie, gdy wła­ści­ciel kupił dom, a w pozwo­le­niu na budo­wę wpi­sa­ny jest deweloper. 

Czytaj tak­że: Moje Ciepło 2022. Dofinansowanie do pom­py cie­pła w nowych domach

NFOŚiGW jed­na­ko­wo trak­tu­je wszyst­kich wnio­sko­daw­ców. Nie może przy­znać odstępstw od zasad wska­za­nych w doku­men­tach programowych.

Jest mało praw­do­po­dob­ne, aby uda­ło się zmie­nić Moje Ciepło. Warunki pro­gra­mu prze­szły dłu­gie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne oraz zatwier­dził je osta­tecz­nie Europejski Bank Inwestycyjny. Program Moje Ciepło ma budżet 600 mln zł, któ­re pocho­dzi z unij­ne­go Funduszu Modernizacyjnego. Zasady wyda­wa­nia tych pie­nię­dzy okre­śla unij­ne roz­po­rzą­dze­nie. Według pla­nów, pro­gram ma trwać do koń­ca 2026 roku. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...
A jeszcze lepsze jest to...