- reklama -
Strona głównaKlimatDomowe emisje CO2 mają znaczenie....

Domowe emisje CO2 mają znaczenie. Będzie za nie opłata?

Komisja Europejska zapre­zen­to­wa­ła pakiet “Fit for 55”, któ­ry obej­mu­je wie­le dzia­łań na rzecz zmniej­sze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Wśród fla­go­wych roz­wią­zań jest mię­dzy inny­mi obję­cie od 2025 roku budyn­ków oraz trans­por­tu sys­te­mem limi­tów i han­dlu pra­wa­mi do emi­sji CO2. To pierw­szy tak wyraź­ny krok do wyco­fy­wa­nia paliw kopal­nych z sek­to­rów innych niż ener­ge­ty­ka i prze­mysł. Od 2035 roku wszyst­kie nowo zare­je­stro­wa­ne samo­cho­dy mają być zeroemisyjne.

Limity emisji CO2 i handel uprawnieniami

System han­dlu pra­wa­mi do emi­sji CO2 (EUETS) cał­kiem nie­źle spraw­dza się w Unii Europejskiej. W cią­gu ostat­nich 16 lat uda­ło się obni­żyć emi­sje pocho­dzą­ce z pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i ener­go­chłon­nych gałę­zi prze­my­słu o 42,8 proc. Zasada jest pro­sta: są limi­ty, w któ­rych nale­ży się zmie­ścić i któ­re zmniej­sza­ją się co roku. Uprawnienia kupu­je się na aukcjach, a ich obec­na cena – ponad 50 euro za tonę CO2, moc­no ude­rza po kie­sze­ni naj­więk­szych pro­du­cen­tów ener­gii w Polsce. Teraz Komisja zapro­po­no­wa­ła jesz­cze więk­sze rocz­ne tem­po reduk­cji i odej­ście od dar­mo­wych upraw­nień, w tym dla lotnictwa.

Problem jest taki, że EUETS obej­mu­je oko­ło poło­wy emi­sji gazów cie­plar­nia­nych UE. Druga poło­wa była dotąd zanie­dba­na, ale pakiet “Fit for 55” to zmienia. 

Droższe ogrzewanie domów

Sam sek­tor budow­la­ny odpo­wia­da bez­po­śred­nio i pośred­nio za 36 proc. emi­sji gazów cie­plar­nia­nych zwią­za­nych z ener­gią w UE. Wiele domów jest nadal ogrze­wa­nych prze­sta­rza­ły­mi sys­te­ma­mi, któ­re wyko­rzy­stu­ją zanie­czysz­cza­ją­ce pali­wa kopal­ne, takie jak węgiel i ropa naf­to­wa – zauwa­ża Komisja Europejska.

Część miesz­kań­ców, ci któ­rzy korzy­sta­ją z cie­pła sie­cio­we­go w Polsce, już odczu­wa dodat­ko­we kosz­ty CO2 w swo­ich rachun­kach za cie­pło. Podobnie koszt zaku­pu praw do emi­sji CO2 wpły­wa na ceny ener­gii elek­trycz­nej w Polsce. Jednak EU ETS pokry­wa teraz tyl­ko 30 proc. bez­po­śred­nich i pośred­nich emi­sji z budyn­ków, a powi­nien całość.

Kijek i marchewka

Komisja pro­po­nu­je oddziel­ny, rów­no­le­gły sys­tem limi­tów i han­dlu CO2 dla budyn­ków i trans­por­tu dro­go­we­go. Obejmie sprze­daw­ców cie­pła i paliw, wyko­rzy­sty­wa­nych w budyn­kach i trans­por­cie. Do 2030 roku emi­sje z tych sek­to­rów mają spaść o 43 proc. w porów­na­niu z 2005 rokiem. Nie będzie dar­mo­wych upraw­nień, wszyst­kie trze­ba będzie kupo­wać na aukcjach.

Czytaj: Domy mogą być eko­lo­gicz­ne i tanie

Oczywiście doło­że­nie opłat za CO2 do węgla, ropy i gazu, spo­wo­du­je wzrost cen tan­ko­wa­nia, ogrze­wa­nia, goto­wa­nia. Ale Bruksela pro­po­nu­je “na osło­dę” spo­łecz­ny fun­dusz kli­ma­tycz­ny, w celu sfi­nan­so­wa­nia dopłat dla uboż­szych gospo­darstw domo­wych, mikro­przed­się­biorstw i użyt­kow­ni­ków trans­por­tu. Czy to prze­ko­na do nowych rozwiązań?

Na pew­no będzie to jed­na z naj­bar­dziej wraż­li­wych kwe­stii pod­czas dys­ku­sji nad pakie­tem “FIT for 55”. Jak wska­zu­ją eks­per­ci, Unia Europejska prze­cie­ra szla­ki innym pań­stwom, któ­re zade­kla­ro­wa­ły osią­gnie­cie neu­tral­no­ści w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych dzie­się­cio­le­ci. Trudno wiec wyro­ko­wać, czy to są dobre kroki. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

2022

Bądź zmianą, którą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł