- reklama -
Strona głównaEnergiaFabryki IKEA w Polsce zasilane...

Fabryki IKEA w Polsce zasilane panelami fotowoltaicznymi

Panele sło­necz­ne o łącz­nej mocy 19 MW sta­ną na tere­nie zakła­dów IKEA Industry w Babimoście i Zbąszynku. Dwie Fabryki IKEA w Polsce będą więc zasi­la­ne zie­lo­ną ener­gią, a to nie koniec szwedz­kich inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Polsce. 

Budowa jed­nej z naj­więk­szych farm foto­wol­ta­icz­nych przy zakła­dach pro­duk­cyj­nych roz­po­czy­na się na gra­ni­cy woje­wództw wiel­ko­pol­skie­go i lubu­skie­go. Dwie fabry­ki IKEA w Polsce w Babimoście i Zbąszynku dosta­ną w sumie 37 tys. pane­li sło­necz­nych o łącz­nej mocy 19 MW. Zajmą powierzch­nię odpo­wia­da­ją­cą wiel­ko­ści 6 skle­pów IKEA. 

Po bli­sko dwóch latach od ogło­sze­nia pla­nu, po uzy­ska­niu wszyst­kich for­mal­nych zezwo­leń, 20 maja 2022 r. roz­po­czę­li­śmy pro­ces budo­wy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w Babimoście. Mamy nadzie­ję, że ana­lo­gicz­ne pra­ce będą mogły się roz­po­cząć już wkrót­ce w Zbąszynku i innych fabry­kach IKEA w Polsce, ale tem­po tych inwe­sty­cji jest zależ­ne od pro­ce­dur i cza­su ocze­ki­wa­nia
na  zezwo­le­nia.

Małgorzata Dobies-​Turulska, Prezeska IKEA Industry Poland

Co war­to wie­dzieć, W Polsce dzia­ła 18 zakła­dów IKEA Industry w 8 lokalizacjach:

  • Goleniów
  • Lubawa
  • Orla
  • Resco
  • Stalowa Wola
  • Stępnica
  • Wielbark
  • Zbąszynek (5 zakładów).

Zielona energia zasila nie tylko fabryki IKEA w Polsce 

Polska jest dru­gim co do wiel­ko­ści kra­jem pro­duk­cyj­nym dla szwedz­kiej sie­ci. Rocznie pra­wie 20 proc. świa­to­wej pro­duk­cji dla IKEA pocho­dzi z Polski. Natomiast w przy­pad­ku mebli drew­nia­nych pro­du­ko­wa­nych przez IKEA Industry jest to aż połowa.

Czytaj tak­że: IKEA poka­zu­je instruk­cje, jak roze­brać popu­lar­ne meble

W latach 2011-​2016 IKEA zain­we­sto­wa­ła w Polsce bli­sko miliar­da zło­tych. W ten spo­sób pol­ski rynek jest dru­gim co do wiel­ko­ści pod wzglę­dem port­fe­la OZE w IKEA na świe­cie, zaraz po ryn­ku ame­ry­kań­skim. Łączna zain­sta­lo­wa­na moc wia­tra­ków IKEA w Polsce to pra­wie 178 MW.

Na 6 far­mach wia­tro­wych IKEA Retail Polska 80 wia­tra­ków pro­du­ku­je oko­ło 400 GWh ener­gii elek­trycz­nej rocz­nie. To znacz­nie wię­cej niż zuży­cie ener­gii IKEA w skle­pach, maga­zy­nach i cen­trach dys­try­bu­cyj­nych w Polsce. Jak widać, IKEA nadal inwe­stu­je w OZE w Polsce. Buduje far­my foto­wol­ta­icz­ne zasi­la­ją­ce fabry­ki IKEA w Polsce, ale też pane­le na dachach skle­pów i cen­trów dystrybucyjnych.

Celem IKEA jest sta­nie się biz­ne­sem pozy­tyw­nym dla kli­ma­tu do 2030 r. 

Farmy słoneczne pokrywają tereny przemysłowe

Co war­to wie­dzieć, IKEA nie jest pio­nie­rem, jeśli cho­dzi o inwe­sty­cje w far­my sło­necz­ne na tere­nach prze­my­sło­wych. Takie elek­trow­nie sło­necz­ne powsta­ją mię­dzy inny­mi na tere­nach poko­pal­nia­nych. W Wielkopolsce dzia­ła far­ma Brudzew o mocy 70 MW. Tauron w Mysłowicach zaczął budo­wę elek­trow­ni sło­necz­nej o mocy 100 MW.

Czytaj tak­że: Największe far­my foto­wol­ta­icz­ne w Polsce zaj­mu­ją miej­sce po węglu.

Z kolei Lafarge wydzier­ża­wił tere­ny byłej cemen­tow­ni w Małogoszczu dewe­lo­pe­ro­wi Qair, któ­ry budu­je tam far­mę sło­necz­ną o mocy 30 MW. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...