- reklama -
Strona głównaEnergiaFabryki IKEA w Polsce zasilane...

Fabryki IKEA w Polsce zasilane panelami fotowoltaicznymi

Panele sło­necz­ne o łącz­nej mocy 19 MW sta­ną na tere­nie zakła­dów IKEA Industry w Babimoście i Zbąszynku. Dwie Fabryki IKEA w Polsce będą więc zasi­la­ne zie­lo­ną ener­gią, a to nie koniec szwedz­kich inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii w Polsce. 

Budowa jed­nej z naj­więk­szych farm foto­wol­ta­icz­nych przy zakła­dach pro­duk­cyj­nych roz­po­czy­na się na gra­ni­cy woje­wództw wiel­ko­pol­skie­go i lubu­skie­go. Dwie fabry­ki IKEA w Polsce w Babimoście i Zbąszynku dosta­ną w sumie 37 tys. pane­li sło­necz­nych o łącz­nej mocy 19 MW. Zajmą powierzch­nię odpo­wia­da­ją­cą wiel­ko­ści 6 skle­pów IKEA. 

Po bli­sko dwóch latach od ogło­sze­nia pla­nu, po uzy­ska­niu wszyst­kich for­mal­nych zezwo­leń, 20 maja 2022 r. roz­po­czę­li­śmy pro­ces budo­wy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w Babimoście. Mamy nadzie­ję, że ana­lo­gicz­ne pra­ce będą mogły się roz­po­cząć już wkrót­ce w Zbąszynku i innych fabry­kach IKEA w Polsce, ale tem­po tych inwe­sty­cji jest zależ­ne od pro­ce­dur i cza­su ocze­ki­wa­nia
na  zezwo­le­nia.

Małgorzata Dobies-​Turulska, Prezeska IKEA Industry Poland

Co war­to wie­dzieć, W Polsce dzia­ła 18 zakła­dów IKEA Industry w 8 lokalizacjach:

  • Goleniów
  • Lubawa
  • Orla
  • Resco
  • Stalowa Wola
  • Stępnica
  • Wielbark
  • Zbąszynek (5 zakładów).

Zielona energia zasila nie tylko fabryki IKEA w Polsce 

Polska jest dru­gim co do wiel­ko­ści kra­jem pro­duk­cyj­nym dla szwedz­kiej sie­ci. Rocznie pra­wie 20 proc. świa­to­wej pro­duk­cji dla IKEA pocho­dzi z Polski. Natomiast w przy­pad­ku mebli drew­nia­nych pro­du­ko­wa­nych przez IKEA Industry jest to aż połowa.

Czytaj tak­że: IKEA poka­zu­je instruk­cje, jak roze­brać popu­lar­ne meble

W latach 2011–2016 IKEA zain­we­sto­wa­ła w Polsce bli­sko miliar­da zło­tych. W ten spo­sób pol­ski rynek jest dru­gim co do wiel­ko­ści pod wzglę­dem port­fe­la OZE w IKEA na świe­cie, zaraz po ryn­ku ame­ry­kań­skim. Łączna zain­sta­lo­wa­na moc wia­tra­ków IKEA w Polsce to pra­wie 178 MW.

Na 6 far­mach wia­tro­wych IKEA Retail Polska 80 wia­tra­ków pro­du­ku­je oko­ło 400 GWh ener­gii elek­trycz­nej rocz­nie. To znacz­nie wię­cej niż zuży­cie ener­gii IKEA w skle­pach, maga­zy­nach i cen­trach dys­try­bu­cyj­nych w Polsce. Jak widać, IKEA nadal inwe­stu­je w OZE w Polsce. Buduje far­my foto­wol­ta­icz­ne zasi­la­ją­ce fabry­ki IKEA w Polsce, ale też pane­le na dachach skle­pów i cen­trów dystrybucyjnych.

Celem IKEA jest sta­nie się biz­ne­sem pozy­tyw­nym dla kli­ma­tu do 2030 r. 

Farmy słoneczne pokrywają tereny przemysłowe

Co war­to wie­dzieć, IKEA nie jest pio­nie­rem, jeśli cho­dzi o inwe­sty­cje w far­my sło­necz­ne na tere­nach prze­my­sło­wych. Takie elek­trow­nie sło­necz­ne powsta­ją mię­dzy inny­mi na tere­nach poko­pal­nia­nych. W Wielkopolsce dzia­ła far­ma Brudzew o mocy 70 MW. Tauron w Mysłowicach zaczął budo­wę elek­trow­ni sło­necz­nej o mocy 100 MW.

Czytaj tak­że: Największe far­my foto­wol­ta­icz­ne w Polsce zaj­mu­ją miej­sce po węglu.

Z kolei Lafarge wydzier­ża­wił tere­ny byłej cemen­tow­ni w Małogoszczu dewe­lo­pe­ro­wi Qair, któ­ry budu­je tam far­mę sło­necz­ną o mocy 30 MW. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
A jeszcze lepsze jest to...