- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZapłacą milion euro, by pozbyć...

Zapłacą milion euro, by pozbyć się w mieście węgla

Polska fir­ma ConnectPoint była bli­sko wygra­nej. Dostała się do fina­łu kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Helsinki. Konkurs poka­zał, że jest moż­li­we zbu­do­wa­nie w dużym mie­ście sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go bez korzy­sta­nia z paliw kopal­nych. Zwyciężyły czte­ry koncepcje. 

Celem Helsinki Energy Challenge jest zna­le­zie­nie nowych roz­wią­zań, któ­re umoż­li­wią mia­stu dekar­bo­ni­za­cję ogrze­wa­nia i neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną do 2035 roku. Nie ma więc mowy, by zastą­pić węgiel gazem, a tak­że bio­ma­sa nie jest zrów­no­wa­żo­nym roz­wią­za­niem. Do pre­sti­żo­we­go kon­kur­su zgło­szo­no 252 pro­jek­tów z 35 państw. W fina­le zna­la­zło się 10 zespo­łów, a w jed­nym z nich pol­ska firma. 

Czytaj wię­cej: Przewodnik po audy­cie ener­ge­tycz­nym

Polski koncept w konkursie

Polski ConnectPoint zna­lazł się w kon­sor­cjum EIT InnoEnergy, któ­ry łączy pięć uzu­peł­nia­ją­cych się roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Rozwiązanie opie­ra się na kolek­to­rach sło­necz­nych, maga­zy­no­wa­niu cie­pła i inte­li­gent­nej plat­for­mie ConnectPoint. 

Zbudowanie nowo­cze­sne­go sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go opar­te­go na ener­gii odna­wial­nej w dużym mie­ście, poło­żo­nym w chłod­nym kli­ma­cie jest moż­li­we – Jakub Tomiczek, Chief Technology Officer w ConnectPoint.

Działająca w cza­sie rze­czy­wi­stym plat­for­ma pozwa­la na zdal­ne zarzą­dza­nie sie­cią cie­płow­ni­czą. Dzięki temu dokład­nie okre­śla zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło, opty­ma­li­zu­je wyko­rzy­sta­nie źró­deł i usta­wie­nia węzłów oraz gło­wic grzej­ni­ków w budyn­kach. Umożliwia rów­nież zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców w świa­do­me korzy­sta­nie
z ogrze­wa­nia. Chodzi o nie­ko­rzy­sta­nie ze szczy­to­we­go źró­dła cie­pła na biomasę.

Helsinki dają milion zwycięzcom

Ostatecznie wybra­no czte­ry inne pro­jek­ty. Podzielą się głów­ną wygra­ną – milio­nem euro. 

Czytaj wię­cej: Największa w histo­rii nagro­da za pomysł na CO2

HIVE to ela­stycz­ny pro­jekt opar­ty na pom­pach cie­pła zasi­la­nych wodą mor­ską, kotłach elek­trycz­nych, polach solar­nych i zarzą­dza­niu popy­tem. System jest w sta­nie zin­te­gro­wać nowe tech­no­lo­gie, jeśli się pojawią.

Helsinki’s Hot Heart (Gorące Serce Helsinek) skła­da się z 10 pły­wa­ją­cych zbior­ni­ków, wypeł­nio­nych 10 mln metrów sze­ścien­nych gorą­cej wody mor­skiej, któ­ra może przyj­mo­wać róż­ne źró­dła ener­gii jako wsad. 

Beyond Fossils – to model opar­ty na otwar­tych i neu­tral­nych tech­no­lo­gicz­nie aukcjach czy­ste­go ogrzewania.

Smart Salt City łączy maga­zy­no­wa­nie ener­gii ter­mo­che­micz­nej, sztucz­ną inte­li­gen­cję z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi energetycznymi.

Największym zwy­cięz­cą Wyzwania są same Helsinki. Podczas tego pro­ce­su wie­le się nauczy­li­śmy i będzie­my dzie­lić się tymi lek­cja­mi ze wszyst­ki­mi mia­sta­mi – Laura Uuttu-​Deschryvere, dyrek­tor pro­jek­tu Helsinki Energy Challenge.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.
A jeszcze lepsze jest to...