Krab pod Grunwaldem 2023

- autopromocja -

Wielki mistrz pru­ski Ulryk posy­ła tobie i two­je­mu bra­tu… dwa mie­cze, ku pomo­cy, byś z nim i z jego woj­skiem mniej się ocią­gał i odważ­niej, niż to oka­zu­jesz, wal­czył, a tak­że żebyś dalej się nie cho­wał i, pozo­sta­jąc w lasach i gajach, nie odwle­kał wal­ki.

Jak każ­dy wie, w lesie jest przy­jem­nie chłod­no, a ryce­rze pru­scy sta­li w lip­co­wym słoń­cu i nie­cier­pli­wi­li się. Król Władysław Jagiełło przy­jął dar, ale nie spie­szył się z ata­kiem. Armia zaśpie­wa­ła „ojczy­stą pieśń” Bogurodzicę i ruszy­ła do bitwy.

Co roku, w rocz­ni­cę zwy­cię­stwa wojsk pol­skich i litew­skich nad zako­nem krzy­żac­kim są orga­ni­zo­wa­ne Dni Grunwaldu. Punkt kul­mi­na­cyj­ny – rekon­struk­cja bitwy, w któ­rej bie­rze udział oko­ło 1250 rekon­struk­to­rów histo­rycz­nych, roz­po­czy­na się w sobo­tę 15 lip­ca o 15.00.

To jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń pre­zen­tu­ją­cych kul­tu­rę śre­dnio­wie­cza w Europie. Na polach pod Grunwaldem, spo­ty­ka­ją się tysią­ce rekon­struk­to­rów, miło­śni­ków śre­dnio­wie­cza z całe­go świa­ta i dzie­siąt­ki tysię­cy tury­stów. Inscenizacje odby­wa­ją się od 1998 r. 

Oprócz insce­ni­za­cji naj­więk­szej śre­dnio­wiecz­nej bitwy, widzo­wie mogą rów­nież zoba­czyć i dotknąć współ­cze­sny sprzęt woj­sko­wy. Piknik woj­sko­wy przy­go­to­wa­ła 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Drugim okiem