Waste to Energy

- autopromocja -

Spalarnia śmie­ci powsta­je na obrze­żach Olsztyna. Gdy powsta­nie, dostar­czy ener­gię ciepl­ną i elek­trycz­ną, spa­la­jąc rocz­nie oko­ło 110 tys. ton wyso­ko­ka­lo­rycz­nych odpadów. 

Projekt reali­zu­je kon­sor­cjum: Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Dossan Lentjes (Niemcy), któ­ry jest dostaw­cą i wyko­naw­cą tech­no­lo­gii. Firma Strabag zre­ali­zu­je robo­ty budowlane.

Projekt powsta­je z wyko­rzy­sta­niem BAT ( Best Available Technology ). Powstający zakład będzie pierw­szym i jed­no­cze­śnie naj­no­wo­cze­śniej­szym obiek­tem tego typu na Warmii i Mazurach. Pozwoli na uty­li­za­cję odpa­dów, wraz odzy­ski­wa­niem ener­gii. Instalacja zastą­pi obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ne insta­la­cje węglo­we, mię­dzy inny­mi cie­płow­nie w nie­da­le­kiej fabry­ce opon Michelin. Inwestycja powsta­je w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).

Całkowity koszt inwe­sty­cji osza­co­wa­no na oko­ło 720 mln zł, z cze­go część będzie sta­no­wi­ła unij­na dota­cja. Spalarnia śmie­ci w Olsztynie powsta­nie do poło­wy 2023 roku.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem