- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyPrzewodnik po audycie energetycznym

Przewodnik po audycie energetycznym

- reklama -

TAURON przy­go­to­wał dla klien­tów dar­mo­wy e-​book doty­czą­cy audy­tu ener­ge­tycz­ne­go dla firm. Jeszcze w tym roku obo­wiąz­ko­wo musi wyko­nać go ok. 3,5 tys. dużych przed­się­biorstw. Temat jest istot­ny tak­że dla mniej­szych firm, któ­re dzię­ki pro­stym roz­wią­za­niom mogą spo­ro zaosz­czę­dzić. Materiał jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook.

Ile trwa prze­pro­wa­dze­nie audy­tu, ile kosz­tu­je, jak się do nie­go przy­go­to­wać oraz co zawie­ra raport z audy­tu – to tyl­ko nie­któ­re z zagad­nień zawar­tych w prze­wod­ni­ku Wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć o audy­cie ener­ge­tycz­nym w fir­mie. Znajdują się w nim odpo­wie­dzi na ponad 50 naj­czę­ściej zada­wa­nych przez klien­tów pytań doty­czą­cych efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Opracowanie jest szcze­gól­nie przy­dat­ne dużym przed­się­bior­com, któ­rzy w tym roku mają obo­wią­zek prze­pro­wa­dze­nia kolej­ne­go audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przedsiębiorstwa.

Dzielimy się z klien­ta­mi biz­ne­so­wy­mi wie­dzą doty­czą­cą ryn­ku ener­gii, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej czy zie­lo­nej ener­gii. Dostarczamy tak­że roz­wią­za­nia, któ­re real­nie wspie­ra­ją na co dzień pol­skie fir­my. Budujemy tym samym pozy­cję TAURONA jako part­ne­ra dla przed­się­bior­ców – nie tyl­ko w zakre­sie dosta­wy prą­du i gazu, ale rów­nież całe­go wachla­rza usług ener­ge­tycz­nych – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Z e-​booka klien­ci dowie­dzą się tak­że czym jest efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, w jaki spo­sób ją osią­gnąć oraz jakie korzy­ści przy­nie­sie jej popra­wa. Niektóre roz­wią­za­nia, poma­ga­ją­ce obni­żyć zuży­cie mediów w fir­mie, są pro­ste do wdro­że­nia, ale nie zawsze oczy­wi­ste. Dlatego war­to  się­gnąć po goto­we reali­za­cje dostęp­ne na rynku.

Jedną z nich jest inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi HVAC w dużych obiek­tach, któ­re efek­tyw­nie dosto­so­wu­je zuży­cie ener­gii i cie­pła do zmien­ne­go obcią­że­nia obiek­tu. E-​book zawie­ra infor­ma­cje, kto może sko­rzy­stać z tego sys­te­mu, jak on dzia­ła oraz w jaki spo­sób osią­gnąć oszczędności.

Obowiązek audytu – kogo dotyczy?

Audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa jest obo­wiąz­ko­wy dla dużych przed­się­bior­ców, któ­re w dwóch ostat­nich latach obro­to­wych (w każ­dym roku osob­no) miały:

  • 250 lub wię­cej osób zatrudnionych
  • 50 mln euro lub wię­cej rocz­ne­go obrotu
  • 43 mln euro lub wię­cej sumy bilansowej

Pierwszy taki audyt nale­ża­ło prze­pro­wa­dzić do 30 wrze­śnia 2017 roku (jest to ter­min okre­ślo­ny w usta­wie o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej z 20 maja 2016 r.) lub po tym ter­mi­nie, jeśli dana fir­ma zaczę­ła speł­niać kry­te­ria tzw. duże­go przed­się­bior­stwa. Przedsiębiorca ma obo­wią­zek powta­rza­nia audy­tu co 4 lata, więc naj­bliż­szy wyma­ga­ny ter­min wyko­na­nia audy­tu przy­pa­da w 2021 roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...