- reklama -
Strona głównaMateriał promocyjnyPrzewodnik po audycie energetycznym

Przewodnik po audycie energetycznym

TAURON przy­go­to­wał dla klien­tów dar­mo­wy e‑book doty­czą­cy audy­tu ener­ge­tycz­ne­go dla firm. Jeszcze w tym roku obo­wiąz­ko­wo musi wyko­nać go ok. 3,5 tys. dużych przed­się­biorstw. Temat jest istot­ny tak­że dla mniej­szych firm, któ­re dzię­ki pro­stym roz­wią­za­niom mogą spo­ro zaosz­czę­dzić. Materiał jest dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej biz​nes​.tau​ron​.pl/​e​b​ook.

Ile trwa prze­pro­wa­dze­nie audy­tu, ile kosz­tu­je, jak się do nie­go przy­go­to­wać oraz co zawie­ra raport z audy­tu – to tyl­ko nie­któ­re z zagad­nień zawar­tych w prze­wod­ni­ku Wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć o audy­cie ener­ge­tycz­nym w fir­mie. Znajdują się w nim odpo­wie­dzi na ponad 50 naj­czę­ściej zada­wa­nych przez klien­tów pytań doty­czą­cych efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz audy­tu ener­ge­tycz­ne­go. Opracowanie jest szcze­gól­nie przy­dat­ne dużym przed­się­bior­com, któ­rzy w tym roku mają obo­wią­zek prze­pro­wa­dze­nia kolej­ne­go audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przedsiębiorstwa.

Dzielimy się z klien­ta­mi biz­ne­so­wy­mi wie­dzą doty­czą­cą ryn­ku ener­gii, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej czy zie­lo­nej ener­gii. Dostarczamy tak­że roz­wią­za­nia, któ­re real­nie wspie­ra­ją na co dzień pol­skie fir­my. Budujemy tym samym pozy­cję TAURONA jako part­ne­ra dla przed­się­bior­ców – nie tyl­ko w zakre­sie dosta­wy prą­du i gazu, ale rów­nież całe­go wachla­rza usług ener­ge­tycz­nych – mówi Tomasz Lender, wice­pre­zes zarzą­du TAURON Sprzedaż.

Z e‑booka klien­ci dowie­dzą się tak­że czym jest efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, w jaki spo­sób ją osią­gnąć oraz jakie korzy­ści przy­nie­sie jej popra­wa. Niektóre roz­wią­za­nia, poma­ga­ją­ce obni­żyć zuży­cie mediów w fir­mie, są pro­ste do wdro­że­nia, ale nie zawsze oczy­wi­ste. Dlatego war­to  się­gnąć po goto­we reali­za­cje dostęp­ne na rynku.

Jedną z nich jest inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi HVAC w dużych obiek­tach, któ­re efek­tyw­nie dosto­so­wu­je zuży­cie ener­gii i cie­pła do zmien­ne­go obcią­że­nia obiek­tu. E‑book zawie­ra infor­ma­cje, kto może sko­rzy­stać z tego sys­te­mu, jak on dzia­ła oraz w jaki spo­sób osią­gnąć oszczędności.

Obowiązek audytu – kogo dotyczy?

Audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­stwa jest obo­wiąz­ko­wy dla dużych przed­się­bior­ców, któ­re w dwóch ostat­nich latach obro­to­wych (w każ­dym roku osob­no) miały:

  • 250 lub wię­cej osób zatrudnionych
  • 50 mln euro lub wię­cej rocz­ne­go obrotu
  • 43 mln euro lub wię­cej sumy bilansowej

Pierwszy taki audyt nale­ża­ło prze­pro­wa­dzić do 30 wrze­śnia 2017 roku (jest to ter­min okre­ślo­ny w usta­wie o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej z 20 maja 2016 r.) lub po tym ter­mi­nie, jeśli dana fir­ma zaczę­ła speł­niać kry­te­ria tzw. duże­go przed­się­bior­stwa. Przedsiębiorca ma obo­wią­zek powta­rza­nia audy­tu co 4 lata, więc naj­bliż­szy wyma­ga­ny ter­min wyko­na­nia audy­tu przy­pa­da w 2021 roku.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...
A jeszcze lepsze jest to...