- reklama -
Strona głównaPoradnikJak się nie dać nabrać...

Jak się nie dać nabrać na popularne cyberprzestępstwa

Cyberprzestępcy nie usta­ją w szu­ka­niu spo­so­bów na wyłu­dza­nie pie­nię­dzy, danych czy dostę­pu do naszych kont. Nie trze­ba być eks­per­tem, by zauwa­żyć zagro­że­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem z inter­ne­tu i zdal­nych płat­no­ści. Jednocześnie wystar­czy prze­strze­gać kil­ku zasad, by ustrzec się przed skut­ka­mi takich cyberataków.

Wiedza o tym, jak dzia­ła­ją cyber­prze­stęp­cy i na czym pole­ga nie­bez­pie­czeń­stwo pozwa­la nam na to, by się przed nimi bronić.

Phishing wykorzystuje wiele kanałów 

Phishing to meto­da oszu­stwa pole­ga­ją­ca na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia wraż­li­wych danych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pieniędzy.

Dla hake­rów oszu­stwa phi­shin­go­we są sto­sun­ko­wo łatwe do przy­go­to­wa­nia i sto­sun­ko­wo szyb­kie do wdro­że­nia. Opierają się na oba­wach i pre­sji cza­su, aby zmu­sić odbior­cę wia­do­mo­ści do klik­nię­cia w zło­śli­we łącze. Wykorzystują wie­le róż­nych for­ma­tów do roz­po­wszech­nia­nia fał­szy­wych infor­ma­cji, w tym e-​maile, media spo­łecz­no­ścio­we, komu­ni­ka­to­ry, roz­mo­wy tele­fo­nicz­ne i SMS-y.

Jaj poznać, że to próba oszustwa?

By wyłu­dzić dane oso­bo­we, dostęp do kon­ta lub wprost pie­nią­dze, oszust sta­ra się upodob­nić do ory­gi­na­łu. Wysyła więc wia­do­mość naśla­du­ją­cą insty­tu­cję lub fir­mę, na przy­kład dostaw­cę ener­gii. TAURON przy­go­to­wał bez­płat­ny porad­nik na temat phi­shin­gu w ramach kam­pa­nii „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk”. Radzi w nim, by przede wszyst­kim zacząć do spraw­dze­nia adre­su nadaw­cy i jego weryfikacji.

Już pobież­na oce­na wyglą­du maila pozwa­la wstęp­nie oce­nić, czy to wia­do­mość auten­tycz­na czy oszu­stwo. Cyberprzestępcę naj­czę­ściej zdra­dza­ją błę­dy języ­ko­we, np. brak pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).

Co waż­ne, nie nale­ży pod żad­nym pozo­rem kli­kać w poda­ny link.

Co możesz zrobić?

Może się zda­rzyć, że przez nie­uwa­gę klik­niesz jed­nak w wysła­ny przez oszu­stów link i sta­niesz się ofia­rą takie­go ata­ku phi­shin­go­we­go. Co wte­dy możesz zro­bić? Jak czy­ta­my w porad­ni­ku, musisz sku­pić się na ogra­ni­cze­niu strat, czy­li pil­nie skon­tak­to­wać się na przy­kład z ban­kiem i zmie­nić zabez­pie­cze­nia swo­je­go kon­ta. Warto też poin­for­mo­wać odpo­wied­nie insty­tu­cje. W Polsce dzia­ła w struk­tu­rach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego cen­trum zaj­mu­ją­ce się cyber­bez­pie­czeń­stwem CERT Polska.

Cyberataki w naj­bliż­szym cza­sie nie znik­ną, a wręcz prze­ciw­nie – mogą one nara­stać.  Z tego powo­du powin­ni­śmy na bie­żą­co śle­dzić infor­ma­cje o poja­wia­ją­cych się zagro­że­niach. Instytucje i fir­my, pod któ­re pod­szy­wa­ją się oszu­ści, uczu­la­ją nas na to, by zacho­wać ostroż­ność w sieci.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł