- reklama -
Strona głównaPoradnikJak się nie dać nabrać...

Jak się nie dać nabrać na popularne cyberprzestępstwa

Cyberprzestępcy nie usta­ją w szu­ka­niu spo­so­bów na wyłu­dza­nie pie­nię­dzy, danych czy dostę­pu do naszych kont. Nie trze­ba być eks­per­tem, by zauwa­żyć zagro­że­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem z inter­ne­tu i zdal­nych płat­no­ści. Jednocześnie wystar­czy prze­strze­gać kil­ku zasad, by ustrzec się przed skut­ka­mi takich cyberataków.

Wiedza o tym, jak dzia­ła­ją cyber­prze­stęp­cy i na czym pole­ga nie­bez­pie­czeń­stwo pozwa­la nam na to, by się przed nimi bronić.

Phishing wykorzystuje wiele kanałów 

Phishing to meto­da oszu­stwa pole­ga­ją­ca na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­ją się pod zna­ne insty­tu­cje, fir­my czy ban­ki w celu wyłu­dze­nia wraż­li­wych danych, a w kon­se­kwen­cji tak­że pieniędzy.

Dla hake­rów oszu­stwa phi­shin­go­we są sto­sun­ko­wo łatwe do przy­go­to­wa­nia i sto­sun­ko­wo szyb­kie do wdro­że­nia. Opierają się na oba­wach i pre­sji cza­su, aby zmu­sić odbior­cę wia­do­mo­ści do klik­nię­cia w zło­śli­we łącze. Wykorzystują wie­le róż­nych for­ma­tów do roz­po­wszech­nia­nia fał­szy­wych infor­ma­cji, w tym e‑maile, media spo­łecz­no­ścio­we, komu­ni­ka­to­ry, roz­mo­wy tele­fo­nicz­ne i SMS‑y.

Jaj poznać, że to próba oszustwa?

By wyłu­dzić dane oso­bo­we, dostęp do kon­ta lub wprost pie­nią­dze, oszust sta­ra się upodob­nić do ory­gi­na­łu. Wysyła więc wia­do­mość naśla­du­ją­cą insty­tu­cję lub fir­mę, na przy­kład dostaw­cę ener­gii. TAURON przy­go­to­wał bez­płat­ny porad­nik na temat phi­shin­gu w ramach kam­pa­nii „W inter­ne­to­wym oce­anie nie daj się zła­pać na haczyk”. Radzi w nim, by przede wszyst­kim zacząć do spraw­dze­nia adre­su nadaw­cy i jego weryfikacji.

Już pobież­na oce­na wyglą­du maila pozwa­la wstęp­nie oce­nić, czy to wia­do­mość auten­tycz­na czy oszu­stwo. Cyberprzestępcę naj­czę­ściej zdra­dza­ją błę­dy języ­ko­we, np. brak pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).

Co waż­ne, nie nale­ży pod żad­nym pozo­rem kli­kać w poda­ny link.

Co możesz zrobić?

Może się zda­rzyć, że przez nie­uwa­gę klik­niesz jed­nak w wysła­ny przez oszu­stów link i sta­niesz się ofia­rą takie­go ata­ku phi­shin­go­we­go. Co wte­dy możesz zro­bić? Jak czy­ta­my w porad­ni­ku, musisz sku­pić się na ogra­ni­cze­niu strat, czy­li pil­nie skon­tak­to­wać się na przy­kład z ban­kiem i zmie­nić zabez­pie­cze­nia swo­je­go kon­ta. Warto też poin­for­mo­wać odpo­wied­nie insty­tu­cje. W Polsce dzia­ła w struk­tu­rach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego cen­trum zaj­mu­ją­ce się cyber­bez­pie­czeń­stwem CERT Polska.

Cyberataki w naj­bliż­szym cza­sie nie znik­ną, a wręcz prze­ciw­nie – mogą one nara­stać.  Z tego powo­du powin­ni­śmy na bie­żą­co śle­dzić infor­ma­cje o poja­wia­ją­cych się zagro­że­niach. Instytucje i fir­my, pod któ­re pod­szy­wa­ją się oszu­ści, uczu­la­ją nas na to, by zacho­wać ostroż­ność w sieci.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...