- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieNajwiększa w historii nagroda za...

Największa w historii nagroda za pomysł na CO2

Xprize Carbon Removal ogło­sił kon­kurs adre­so­wa­ny do pomy­sło­daw­ców i zespo­łów z całe­go świa­ta. Poszukiwane jest roz­wią­za­nie umoż­li­wia­ją­ce wycią­gnię­cie dwu­tlen­ku węgla bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry lub oce­anów i trwa­łe jego zatrzy­ma­nie w spo­sób przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska. Budżet wyno­si 100 milio­nów dola­rów, a spon­so­rem jest naj­bo­gat­szy czło­wiek świa­ta Elon Musk i jego Fundacja. 

Na czym polega konkurs

Ten mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs potrwa czte­ry lata. Zwycięzca ma przed­sta­wić szcze­gó­ło­wy, zwe­ry­fi­ko­wa­ny model usu­wa­nia CO2 na pozio­mie 1 tony dzien­nie, a następ­nie wyka­zać przed zespo­łem sędziów zdol­ność swo­je­go roz­wią­za­nia do jego eko­no­micz­nej ska­lo­wal­no­ści do pozio­mu gigaton. 

Czytaj wię­cej: Emisje CO2 na świe­cie spadają

Usuwanie 10 giga­ton dwu­tlen­ku węgla rocz­nie do 2050 r. pomo­że w wal­ce ze zmia­na­mi kli­ma­tu i przy­wró­ce­niu rów­no­wa­gi węglo­wej Ziemi. 

To nie jest konkurs teoretyczny

Chcemy osią­gnąć napraw­dę zna­czą­cy wpływ. Ujemny bilans węglo­wy, a nie neu­tral­ność. Ostatecznym celem jest ska­lo­wal­ne wychwy­ty­wa­nie węgla, któ­re jest mie­rzo­ne na pod­sta­wie „w peł­ni uwzględ­nio­ne­go kosz­tu za tonę“, mają­ce­go na wzglę­dzie wpływ na śro­do­wi­sko. To nie jest tyl­ko teo­re­tycz­ny kon­kurs; poszu­ku­je­my zespo­łów, któ­re zbu­du­ją rze­czy­wi­ste sys­te­my, wywie­ra­ją­ce wymier­ny wpływ i ska­lu­ją­ce się do pozio­mu giga­ton. Cokolwiek będzie trze­ba. Czas jest naj­waż­niej­szy – Elon Musk.

Znaczna część roz­wią­zań pozwa­la­ją­cych na usu­wa­nie CO2 była do tej pory jedy­nie dys­ku­to­wa­na i omawiana.

Rzucamy wyzwa­nie inży­nie­rom, naukow­com i przed­się­bior­com, aby skon­stru­owa­li i zade­mon­stro­wa­li sys­te­my usu­wa­nia węgla, któ­re napraw­dę dzia­ła­ją – Peter H. Diamandis, zało­ży­ciel i dyrek­tor wyko­naw­czy Xprize.

Radykalne rozwiązania

Cel poro­zu­mie­nia pary­skie­go to ogra­ni­cze­nie wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry na Ziemi do nie wię­cej niż 2˚C w sto­sun­ku do pozio­mu sprzed epo­ki prze­my­sło­wej, a naj­le­piej do 1,5˚C. Konieczne są jed­nak śmia­łe, rady­kal­ne inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne i zwięk­sze­nie ska­li dzia­ła­nia. Nie będą pole­ga­ły tyl­ko na ogra­ni­cza­niu emi­sji CO2, ale na rze­czy­wi­stym pochła­nia­niu CO2 już znaj­du­ją­ce­go się w powie­trzu i oce­anach. Jeśli ludz­kość będzie podą­żać dotych­cza­so­wą dro­gą, wów­czas do roku 2100 śred­nia tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie może wzro­snąć o 6˚C.

Start w Dniu Ziemi

Szczegółowe infor­ma­cje na temat warun­ków kon­kur­su pozna­my 22 kwiet­nia 2021 roku, czy­li w Dzień Ziemi. Tego same­go dnia roz­pocz­nie się reje­stra­cja uczest­ni­ków. Projekt będzie trwał przez 4 lata do Dnia Ziemi w 2025 roku.

Czytaj wię­cej: Dwutlenek węgla poda­ruj w prezencie

Na pulę nagród 100 milio­nów dola­rów skła­da się kil­ka transz. 

Po upły­wie 18 mie­się­cy, na pod­sta­wie decy­zji sędziów kon­kur­su, 15 naj­lep­szych wybra­nych zespo­łów otrzy­ma po 1 mln dola­rów. To pie­nią­dze na budże­ty ope­ra­cyj­ne w celu prze­pro­wa­dze­nia peł­no­wy­mia­ro­wych demon­stra­cji, wyma­ga­nych do zdo­by­cia nagrody.

W tym samym cza­sie do rywa­li­zu­ją­cych zespo­łów stu­denc­kich tra­fi w sumie 25 sty­pen­diów stu­denc­kich o war­to­ści 200 tys. dolarów.

Finał konkursu

Pozostałe 80 milio­nów dola­rów zosta­nie roz­dzie­lo­ne w nastę­pu­ją­cy sposób:

1) Zwycięzca nagro­dy głów­nej (pierw­sze miej­sce): 50 mln dolarów.

2) Zajęcie dru­gie­go miej­sca: 20 mln dolarów.

3) Zajęcie trze­cie­go miej­sca: 10 mln dolarów.

Podstawowe kryteria

Zespoły mogą zgła­szać do kon­kur­su roz­wią­za­nia natu­ral­ne, inży­nie­ryj­ne i hybry­do­we. Sędziowie będą oce­niać dru­ży­ny w opar­ciu o czte­ry pod­sta­wo­we kryteria:

1) Sprawny pro­to­typ sys­te­mu usu­wa­nia CO2, któ­ry moż­na pod­dać rygo­ry­stycz­nej oce­nie, zdol­ny do usu­wa­nia co naj­mniej 1 tony dziennie.

2) Zdolność zespo­łu do zade­mon­stro­wa­nia sędziom, że ich roz­wią­za­nie może być eko­no­micz­nie ska­lo­wal­ne do pozio­mu gigaton.

3) Podstawowe kry­te­rium to pełen koszt w prze­li­cze­niu na tonę CO2, z uwzględ­nie­niem wszyst­kich korzy­ści dla śro­do­wi­ska, trwa­ło­ści oraz war­to­ści dodanej

4) Ostatnim kry­te­rium jest dłu­gość okre­su, na jaki usu­nię­te CO2 zosta­je zatrzy­ma­ne. Pożądany mini­mal­ny cel to 100 lat.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...
A jeszcze lepsze jest to...