- reklama -
Strona głównaTechnologieEkologiczna karta bez plastiku? Wirtualna...

Ekologiczna karta bez plastiku? Wirtualna w banku

Kolejny bank wpro­wa­dzi wir­tu­al­ną kar­tę płat­ni­czą. Będzie wyda­wa­na wyłącz­nie w for­mie cyfro­wej, bez fizycz­nej posta­ci, dzię­ki cze­mu nie potrze­ba nosić przy sobie kar­ty z pla­sti­ku. Takie roz­wią­za­nie doce­nią oso­by dba­ją­ce o śro­do­wi­sko. Płatności zbli­że­nio­we oszczę­dza­ją nam miej­sce w port­fe­lu i zaso­by potrzeb­ne do wyra­bia­nia tra­dy­cyj­nych kart. 

Banki w Polsce już ofe­ru­ją wir­tu­al­ne kar­ty, któ­ry­mi moż­na pła­cić zbli­że­nio­wo. Nowa kar­ta wir­tu­al­na Banku Pocztowego będzie wystę­po­wać w posta­ci zapi­su elek­tro­nicz­ne­go w ban­ko­wo­ści inter­ne­to­wej. Jednocześnie będzie posia­da­ła tak­że wszyst­kie cechy kar­ty pla­sti­ko­wej – numer, datę waż­no­ści oraz kod zabez­pie­cza­ją­cy CVC2, co umoż­li­wia doko­ny­wa­nie trans­ak­cji inter­ne­to­wych. Wirtualna kar­ta jest dobra do płat­no­ści mobil­nych. Po doda­niu do wybra­ne­go port­fe­la cyfro­we­go: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Xiaomi Pay, moż­na doko­ny­wać nią trans­ak­cji zbli­że­nio­wych i wypła­cać gotów­kę z ban­ko­ma­tów posia­da­ją­cych funk­cjo­nal­ność zbliżeniową.

Największą zale­tą kar­ty wir­tu­al­nej jest to, że fizycz­nie jej nie ma. Karta dedy­ko­wa­na jest port­fe­lom cyfro­wym, dzię­ki cze­mu mamy ją zawsze przy sobie i nie musi­my się mar­twić, że ją zgu­bi­my lub że zosta­nie skra­dzio­na. Ecommerce nie potrze­bu­je pla­sti­ku, dla­te­go brak fizycz­nej posta­ci to rów­nież tro­ska o eko­lo­gię i bezpieczeństwo.

Marcin Ledworowski, czło­nek Zarządu Banku Pocztowego

Kart wir­tu­al­nych bez pla­sti­ku jest już spo­ro, ale debe­to­wych – nie­wie­le. Bank Pocztowy poda­je, że jako trze­ci wpro­wa­dza tego typu kar­tę na pol­ski rynek. Taką kar­tę ofe­ru­je mię­dzy inny­mi też mBank.

Czytaj tak­że: Z cze­go może być zro­bio­na eko kar­ta płatnicza?

Co war­to pod­kre­ślić, kar­ta bez pla­sti­ku czy­li wir­tu­al­na jest nie tyl­ko bar­dziej eko­lo­gicz­na, ale i bez­piecz­na. W Polsce łatwo się nią pła­ci, ponie­waż nasze ter­mi­na­le płat­ni­cze w skle­pach są przy­sto­so­wa­na do płat­no­ści zbli­że­nio­wych. Gorzej może być nato­miast w za gra­ni­cą, ponie­waż w nie­któ­rych kra­jach ter­mi­na­li zbli­że­nio­wych wciąż jest mało. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...