- reklama -
Strona głównaEnergiaZielona energia potrzebna pilnie w...

Zielona energia potrzebna pilnie w miastach

- reklama -

Miasta zamiesz­ku­je ponad 55 proc. świa­to­wej popu­la­cji i odpo­wia­da­ją za oko­ło trzy czwar­te emi­sji dwu­tlen­ku węgla (CO2) z glo­bal­ne­go koń­co­we­go zuży­cia ener­gii. W ostat­nich latach zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię w mia­stach gwał­tow­nie wzro­sło. Największym wyzwa­niem jest ogrze­wa­nie i transport.

Same wła­dze miej­skie zuży­wa­ją tyl­ko nie­wiel­ką część tej ener­gii na budyn­ki miej­skie i flo­ty. Większość pochła­nia budow­nic­two miesz­ka­nio­we i komer­cyj­ne, dzia­łal­ność prze­my­sło­wa i trans­port prywatny. 

Zielona energia jest celem 

Na całym świe­cie ponad 1,3 tys. miast ma stra­te­gie bądź cele doty­czą­ce ener­gii odna­wial­nej, z tego poło­wa to cele doty­czą­ce wyko­rzy­sta­nia 100 proc. OZE – poda­je raport REN21. Większość z tych miast leży w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wyznaczanie celów doty­czą­cych ener­gii odna­wial­nej kon­cen­tro­wa­ło się w dużej mie­rze na sek­to­rze ener­ge­tycz­nym, mniej – w sek­to­rach ogrze­wa­nia i chło­dze­nia oraz trans­por­tu. Co naj­mniej 67 miast ma cele doty­czą­ce e-mobilności.

Ponad 10,5 tys. miast ma cel reduk­cji emi­sji CO2, a oko­ło 800 miast zobo­wią­za­ło się do zero­wej emi­sji net­to – REN21

Zakazy i nakazy 

Przybywa zaka­zów i ogra­ni­czeń doty­czą­cych sto­so­wa­nia paliw kopal­nych. Łącznie 53 mia­sta w 10 kra­jach zapro­po­no­wa­ły lub uchwa­li­ły zaka­zy lub ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce sto­so­wa­nia gazu, ole­ju lub węgla w budyn­kach do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń i wody.

Rośnie rów­nież licz­ba stref nisko­emi­syj­nych (249) i miej­skich zaka­zów lub ogra­ni­czeń doty­czą­cych pojaz­dów (14).

Raport poda­je też przy­kła­dy z Polski: 

Gdynia ogło­si­ła koniec z kop­ciu­cha­mi w miej­skich budyn­kach do 2023 roku

Poznań chce zasi­lić auto­bu­sy ener­gią elek­trycz­ną pro­du­ko­wa­ną w spa­lar­ni odpadów 

Tychy inwe­stu­ją w odna­wial­ne źró­dła ener­gii: sola­ry, foto­wol­ta­ikę, pom­py cie­pła – w sumie 960 instalacji 

Kraków usta­no­wił w Polsce pierw­szą stre­fę nisko­emi­syj­ne­go trans­por­tu (to był pilo­taż), a tak­że zakaz spa­la­nia paliw sta­łych do ogrzewania

Olsztyn dopła­ca do pod­łą­cze­nia do sie­ci miej­skiej poło­wę kosztów.

Z czego produkować ciepło?

Niestety bra­ku­je szer­szych poli­tyk, któ­re pozwo­li­ły­by mia­stom rze­czy­wi­ście przejść na odna­wial­ną ener­gię. Z koń­co­we­go zuży­cia ener­gii ponad poło­wa idzie na ogrze­wa­nie, 32 proc. na trans­port a jedy­nie 17 proc. na elek­trycz­ność – wyni­ka ze świa­to­wych sta­ty­styk. Kluczowe jest wiec zazie­le­nie­nie ciepła. 

Olsztyn jest dobrym przy­kła­dem, jak trud­ny wybór mają w Polsce miej­sco­wo­ści. W Olsztynie część ener­gii ciepl­nej dostar­cza nowa kotłow­nia na bio­ma­sę w Kortowie, ale też sta­ra i dro­ga cie­płow­nia na węgiel. Jednocześnie kosz­tem setek milio­nów zło­tych budo­wa­na jest w part­ner­stwie publiczno-​prywatnym spa­lar­nia odpa­dów. Jej uzu­peł­nie­niem będzie źró­dło szczy­to­we na olej i gaz. Tylko więc czę­ścio­wo naj­więk­sze mia­sto Warmii i Mazur przej­dzie na odna­wial­ne źró­dła ener­gii, co naj­le­piej poka­zu­je poniż­sza gra­fi­ka przy­go­to­wa­na przez olsz­tyń­ski MPEC. 

Statystyki nic nie mówią

Sam raport REN21 nie­wie­le wno­si w kwe­stii roz­po­wszech­nie­nia poli­tyk doty­czą­cych zie­lo­nej ener­gii i neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. W gąsz­czu liczb trud­no oce­nić, czy jest to dużo czy mało. Tendencje do ogra­ni­cza­nia emi­sji z pew­no­ścią postę­pu­ją, według rapor­tu – wła­dze miej­skie dzia­ła­ją pręż­niej niż krajowe. 

Miasta euro­pej­skie będą się zmie­nia­ły, jed­nak wyda­je się, że na razie to tyl­ko “cele” i “poli­ty­ki”. A na efek­ty przyj­dzie nam poczekać. 

Na świe­cie jest oko­ło 1150 miast liczą­cych powy­żej pół milio­na miesz­kań­ców. W Europie takich aglo­me­ra­cji jest oko­ło 114, ponad 800 miast liczy powy­żej 50 tys. miesz­kań­ców. Natomiast trud­no okre­ślić dokład­nie, jaka jest licz­ba mniej­szych miej­sco­wo­ści, ponie­waż w poszcze­gól­nych kra­jach przyj­mo­wa­ne są róż­ne pro­gi doty­czą­ce defi­ni­cji miej­skich. Z tego powo­du łatwiej okre­ślić licz­bę ludzi zamiesz­ku­ją­cych obsza­ry zur­ba­ni­zo­wa­ne (ponad 2 mld).

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...
A jeszcze lepsze jest to...