- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWyższe dofinansowanie do kotła na...

Wyższe dofinansowanie do kotła na pellet

Od 1 lip­ca 2021 r. dota­cje do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie będą wyż­sze. To kolej­na nowa odsło­na w ogól­no­pol­skim pro­gra­mie wal­ki ze smo­giem Czyste Powietrze. Zwiększono też limi­ty docho­du upraw­nia­ją­ce do wyż­szych dota­cji, więc może po dofi­nan­so­wa­nie do kotła się­gnąć wię­cej osób. 

Ile wynoszą nowe dotacje do kotła na pellet?

Od 1 lip­ca pod­sta­wo­we dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie wynie­sie 9 tys. i pokry­je mak­sy­mal­nie 45 proc. kosz­tów jego zaku­pu i mon­ta­żu. Przysługuje oso­bom, któ­re wymie­nia­ją sta­re­go kop­ciu­cha na nowe, eko­lo­gicz­ne źró­dło cie­pła. Warunkiem jest, by ich rocz­ne docho­dy nie prze­kra­cza­ły 100 tys. zł. Natomiast na stan­dar­do­wy kocioł na pel­let dota­cja wyno­si do 30 proc. kosz­tów i mak­sy­mal­nie 6 tys. zł. To taki sam poziom jak dofi­nan­so­wa­nie do kotła na drewno.

Z kolei rodzi­ny o niż­szych docho­dach niż 2 189 zł na oso­bę mie­sięcz­nie i 1 564 w gospo­dar­stwie jed­no­ro­dzin­nym otrzy­ma­ją wyż­sze dota­cje. Dofinansowanie kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie pokry­je u nich mak­sy­mal­nie 60 proc. kosz­tów i wynie­sie 12 tys. zł. Do kotła na pel­let zwy­kłe­go dosta­ną takie same dotacje.

Jakie kotły na pellet są dofinansowane?

Kotły na pel­let drzew­ny muszą mieć cer­ty­fi­kat eko­pro­jek­tu (eco­de­sign) i cha­rak­te­ry­zo­wać się kla­są efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A+. Łatwo to spraw­dzi­my na dołą­czo­nym cer­ty­fi­ka­cie i ety­kie­cie energetycznej.

Porównujemy dota­cje do pomp ciepła 

Kotły z dofi­nan­so­wa­niem z pro­gra­mu Czyste Powietrze, nie mogą mieć rusz­tu awa­ryj­ne­go lub przed­pa­le­ni­ska ani moż­li­wo­ści mon­ta­żu takich urzą­dzeń. Mogą być prze­zna­czo­ne wyłącz­nie do spa­la­nia bio­ma­sy w for­mie pel­le­tu drzew­ne­go. Nie obej­mie wiec dofi­nan­so­wa­nie kotłów wie­lo­pa­li­wo­wych. Kocioł musi też mieć auto­ma­tycz­ny podaj­nik paliwa.

W przy­pad­ku kotłów o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie emi­syj­ność czą­stek sta­łych ma być poni­żej 20 mg/​m3.

Lista urządzeń podpowie, jakie ogrzewanie wybrać

Najlepiej jest spraw­dzić, czy urzą­dze­nie, któ­re pla­nu­je­my zamon­to­wać w miej­sce sta­re­go kop­ciu­cha, jest wpi­sa­ne na listę ZUM. To takie uła­twie­nie dla wszyst­kich, któ­rzy korzy­sta­ją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Nie trze­ba się więc mar­twić dostar­cze­niem odpo­wied­nich cer­ty­fi­ka­tów. W prze­ciw­nym wypad­ku, po stro­nie bene­fi­cjen­ta leży udo­wod­nie­nie, że wybra­ny przez nie­go kocioł czy inne ogrze­wa­nie speł­nia wymo­gi programu. 

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie i pisem­nie. Przyjmują je woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Niektóre gmi­ny współ­pra­cu­ją z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i te wnio­ski nie tyl­ko przyj­mu­ją, ale tak­że poma­ga­ją je wypeł­nić. Najłatwiej jed­nak zło­żyć je przez por­tal gov​.pl.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ
  1. piec na gaz nie speł­nia WT 2021 a piec na pel­let speł­nia , ale dota­cji “czy­ste powie­trze” na pel­let nie dosta­nę jeże­li w pobli­żu jest nit­ka gazo­wa , absurd w czy­stej posta­ci , co za baran to wymyślił ?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł