- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWyższe dofinansowanie do kotła na...

Wyższe dofinansowanie do kotła na pellet

Od 1 lip­ca 2021 r. dota­cje do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie będą wyż­sze. To kolej­na nowa odsło­na w ogól­no­pol­skim pro­gra­mie wal­ki ze smo­giem Czyste Powietrze. Zwiększono też limi­ty docho­du upraw­nia­ją­ce do wyż­szych dota­cji, więc może po dofi­nan­so­wa­nie do kotła się­gnąć wię­cej osób. 

Ile wynoszą nowe dotacje do kotła na pellet?

Od 1 lip­ca pod­sta­wo­we dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie wynie­sie 9 tys. i pokry­je mak­sy­mal­nie 45 proc. kosz­tów jego zaku­pu i mon­ta­żu. Przysługuje oso­bom, któ­re wymie­nia­ją sta­re­go kop­ciu­cha na nowe, eko­lo­gicz­ne źró­dło cie­pła. Warunkiem jest, by ich rocz­ne docho­dy nie prze­kra­cza­ły 100 tys. zł. Natomiast na stan­dar­do­wy kocioł na pel­let dota­cja wyno­si do 30 proc. kosz­tów i mak­sy­mal­nie 6 tys. zł. To taki sam poziom jak dofi­nan­so­wa­nie do kotła na drewno.

Z kolei rodzi­ny o niż­szych docho­dach niż 2 189 zł na oso­bę mie­sięcz­nie i 1 564 w gospo­dar­stwie jed­no­ro­dzin­nym otrzy­ma­ją wyż­sze dota­cje. Dofinansowanie kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie pokry­je u nich mak­sy­mal­nie 60 proc. kosz­tów i wynie­sie 12 tys. zł. Do kotła na pel­let zwy­kłe­go dosta­ną takie same dotacje.

Jakie kotły na pellet są dofinansowane?

Kotły na pel­let drzew­ny muszą mieć cer­ty­fi­kat eko­pro­jek­tu (eco­de­sign) i cha­rak­te­ry­zo­wać się kla­są efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A+. Łatwo to spraw­dzi­my na dołą­czo­nym cer­ty­fi­ka­cie i ety­kie­cie energetycznej.

Porównujemy dota­cje do pomp ciepła 

Kotły z dofi­nan­so­wa­niem z pro­gra­mu Czyste Powietrze, nie mogą mieć rusz­tu awa­ryj­ne­go lub przed­pa­le­ni­ska ani moż­li­wo­ści mon­ta­żu takich urzą­dzeń. Mogą być prze­zna­czo­ne wyłącz­nie do spa­la­nia bio­ma­sy w for­mie pel­le­tu drzew­ne­go. Nie obej­mie wiec dofi­nan­so­wa­nie kotłów wie­lo­pa­li­wo­wych. Kocioł musi też mieć auto­ma­tycz­ny podaj­nik paliwa.

W przy­pad­ku kotłów o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie emi­syj­ność czą­stek sta­łych ma być poni­żej 20 mg/​m3.

Lista urządzeń podpowie, jakie ogrzewanie wybrać

Najlepiej jest spraw­dzić, czy urzą­dze­nie, któ­re pla­nu­je­my zamon­to­wać w miej­sce sta­re­go kop­ciu­cha, jest wpi­sa­ne na listę ZUM. To takie uła­twie­nie dla wszyst­kich, któ­rzy korzy­sta­ją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Nie trze­ba się więc mar­twić dostar­cze­niem odpo­wied­nich cer­ty­fi­ka­tów. W prze­ciw­nym wypad­ku, po stro­nie bene­fi­cjen­ta leży udo­wod­nie­nie, że wybra­ny przez nie­go kocioł czy inne ogrze­wa­nie speł­nia wymo­gi programu. 

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie i pisem­nie. Przyjmują je woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Niektóre gmi­ny współ­pra­cu­ją z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i te wnio­ski nie tyl­ko przyj­mu­ją, ale tak­że poma­ga­ją je wypeł­nić. Najłatwiej jed­nak zło­żyć je przez por­tal gov​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
1 KOMENTARZ
  1. piec na gaz nie speł­nia WT 2021 a piec na pel­let speł­nia , ale dota­cji „czy­ste powie­trze“ na pel­let nie dosta­nę jeże­li w pobli­żu jest nit­ka gazo­wa , absurd w czy­stej posta­ci , co za baran to wymyślił ?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...