- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneWyższe dofinansowanie do kotła na...

Wyższe dofinansowanie do kotła na pellet

Od 1 lip­ca 2021 r. dota­cje do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie będą wyż­sze. To kolej­na nowa odsło­na w ogól­no­pol­skim pro­gra­mie wal­ki ze smo­giem Czyste Powietrze. Zwiększono też limi­ty docho­du upraw­nia­ją­ce do wyż­szych dota­cji, więc może po dofi­nan­so­wa­nie do kotła się­gnąć wię­cej osób. 

Ile wynoszą nowe dotacje do kotła na pellet?

Od 1 lip­ca pod­sta­wo­we dofi­nan­so­wa­nie do kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie wynie­sie 9 tys. i pokry­je mak­sy­mal­nie 45 proc. kosz­tów jego zaku­pu i mon­ta­żu. Przysługuje oso­bom, któ­re wymie­nia­ją sta­re­go kop­ciu­cha na nowe, eko­lo­gicz­ne źró­dło cie­pła. Warunkiem jest, by ich rocz­ne docho­dy nie prze­kra­cza­ły 100 tys. zł. Natomiast na stan­dar­do­wy kocioł na pel­let dota­cja wyno­si do 30 proc. kosz­tów i mak­sy­mal­nie 6 tys. zł. To taki sam poziom jak dofi­nan­so­wa­nie do kotła na drewno.

Z kolei rodzi­ny o niż­szych docho­dach niż 2 189 zł na oso­bę mie­sięcz­nie i 1 564 w gospo­dar­stwie jed­no­ro­dzin­nym otrzy­ma­ją wyż­sze dota­cje. Dofinansowanie kotła na pel­let o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie pokry­je u nich mak­sy­mal­nie 60 proc. kosz­tów i wynie­sie 12 tys. zł. Do kotła na pel­let zwy­kłe­go dosta­ną takie same dotacje.

Jakie kotły na pellet są dofinansowane?

Kotły na pel­let drzew­ny muszą mieć cer­ty­fi­kat eko­pro­jek­tu (eco­de­sign) i cha­rak­te­ry­zo­wać się kla­są efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej mini­mum A+. Łatwo to spraw­dzi­my na dołą­czo­nym cer­ty­fi­ka­cie i ety­kie­cie energetycznej.

Porównujemy dota­cje do pomp ciepła 

Kotły z dofi­nan­so­wa­niem z pro­gra­mu Czyste Powietrze, nie mogą mieć rusz­tu awa­ryj­ne­go lub przed­pa­le­ni­ska ani moż­li­wo­ści mon­ta­żu takich urzą­dzeń. Mogą być prze­zna­czo­ne wyłącz­nie do spa­la­nia bio­ma­sy w for­mie pel­le­tu drzew­ne­go. Nie obej­mie wiec dofi­nan­so­wa­nie kotłów wie­lo­pa­li­wo­wych. Kocioł musi też mieć auto­ma­tycz­ny podaj­nik paliwa.

W przy­pad­ku kotłów o pod­wyż­szo­nym stan­dar­dzie emi­syj­ność czą­stek sta­łych ma być poni­żej 20 mg/​m3.

Lista urządzeń podpowie, jakie ogrzewanie wybrać

Najlepiej jest spraw­dzić, czy urzą­dze­nie, któ­re pla­nu­je­my zamon­to­wać w miej­sce sta­re­go kop­ciu­cha, jest wpi­sa­ne na listę ZUM. To takie uła­twie­nie dla wszyst­kich, któ­rzy korzy­sta­ją z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Nie trze­ba się więc mar­twić dostar­cze­niem odpo­wied­nich cer­ty­fi­ka­tów. W prze­ciw­nym wypad­ku, po stro­nie bene­fi­cjen­ta leży udo­wod­nie­nie, że wybra­ny przez nie­go kocioł czy inne ogrze­wa­nie speł­nia wymo­gi programu. 

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie i pisem­nie. Przyjmują je woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Niektóre gmi­ny współ­pra­cu­ją z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i te wnio­ski nie tyl­ko przyj­mu­ją, ale tak­że poma­ga­ją je wypeł­nić. Najłatwiej jed­nak zło­żyć je przez por­tal gov​.pl.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...
1 KOMENTARZ
  1. piec na gaz nie speł­nia WT 2021 a piec na pel­let speł­nia , ale dota­cji „czy­ste powie­trze“ na pel­let nie dosta­nę jeże­li w pobli­żu jest nit­ka gazo­wa , absurd w czy­stej posta­ci , co za baran to wymyślił ?

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...