- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA wycofuje dwie serie ...

IKEA wycofuje dwie serie produktów z ekotworzywa

IKEA ape­lu­je do wszyst­kich klien­tów, któ­rzy posia­da­ją miski, tale­rze i kub­ki serii HEROISK oraz TALRIKA, aby prze­sta­li ich uży­wać. Można je zwró­cić w każ­dym skle­pie bez para­go­nu i otrzy­mać pełen zwrot kosz­tów zakupu.

Bezpieczeństwo jest naj­wyż­szym prio­ry­te­tem dla IKEA, dla­te­go podej­mu­je­my środ­ki ostroż­no­ści i wyco­fu­je­my z ryn­ku miski, tale­rze i kub­ki z serii HEROISK i TALRIKA – czy­ta­my na stro­nie skle­pu. Jak argu­men­tu­je szwedz­ka sieć, tale­rze i kub­ki z tej serii mogą pęk­nąć i spo­wo­do­wać opa­rze­nia wywo­ła­ne kon­tak­tem z ich gorą­cą zawar­to­ścią. Jednocześnie sieć zapew­ni­ła, że wszyst­kie jej pro­duk­ty prze­cho­dzą testy i są zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz prze­pi­sa­mi pra­wa. „Pomimo to dotar­ły do nas infor­ma­cje o przy­pad­kach ich pęk­nię­cia“ – poda­je IKEA.

Panele foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w IKEA

Kubki, miski i talerze z IKEA

HEROISK oraz TALRIKA to pierw­sze serie pro­duk­tów IKEA, któ­re stwo­rzo­no cał­ko­wi­cie z two­rzy­wa PLA (w peł­ni bio­de­gra­do­wal­ny poli­mer). Powstaje ono nie z paliw kopal­nych, lecz z odna­wial­nych surow­ców rol­ni­czych, takich jak kuku­ry­dza, burak cukro­wy i trzci­na cukro­wa. Produkty wyko­na­ne z PLA są lek­kie, nada­ją się do codzien­ne­go użyt­ku i do recy­klin­gu. IKEA infor­mo­wa­ła wcze­śniej, że te kub­ki, miski i tale­rze moż­na pod­grze­wać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej i myć w zmywarce. 

HEROISK i TALRIKA
Produkty wyco­fa­ne przez IKEA z serii HEROISK oraz TALRIKA

Produkty z serii HEROISK i TALRIKA moż­na oddać w każ­dym skle­pie IKEA. Klienci otrzy­ma­ją za nie pełen zwrot kosz­tów zaku­pu. Dowód zaku­pu (para­gon) nie jest potrzebny.

IKEA prze­pra­sza za wszel­kie nie­do­god­no­ści, jakie zaist­nia­ła sytu­acja może spowodować.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...