- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA wycofuje dwie serie ...

IKEA wycofuje dwie serie produktów z ekotworzywa

IKEA ape­lu­je do wszyst­kich klien­tów, któ­rzy posia­da­ją miski, tale­rze i kub­ki serii HEROISK oraz TALRIKA, aby prze­sta­li ich uży­wać. Można je zwró­cić w każ­dym skle­pie bez para­go­nu i otrzy­mać pełen zwrot kosz­tów zakupu.

Bezpieczeństwo jest naj­wyż­szym prio­ry­te­tem dla IKEA, dla­te­go podej­mu­je­my środ­ki ostroż­no­ści i wyco­fu­je­my z ryn­ku miski, tale­rze i kub­ki z serii HEROISK i TALRIKA – czy­ta­my na stro­nie skle­pu. Jak argu­men­tu­je szwedz­ka sieć, tale­rze i kub­ki z tej serii mogą pęk­nąć i spo­wo­do­wać opa­rze­nia wywo­ła­ne kon­tak­tem z ich gorą­cą zawar­to­ścią. Jednocześnie sieć zapew­ni­ła, że wszyst­kie jej pro­duk­ty prze­cho­dzą testy i są zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz prze­pi­sa­mi pra­wa. „Pomimo to dotar­ły do nas infor­ma­cje o przy­pad­kach ich pęk­nię­cia“ – poda­je IKEA.

Panele foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w IKEA

Kubki, miski i talerze z IKEA

HEROISK oraz TALRIKA to pierw­sze serie pro­duk­tów IKEA, któ­re stwo­rzo­no cał­ko­wi­cie z two­rzy­wa PLA (w peł­ni bio­de­gra­do­wal­ny poli­mer). Powstaje ono nie z paliw kopal­nych, lecz z odna­wial­nych surow­ców rol­ni­czych, takich jak kuku­ry­dza, burak cukro­wy i trzci­na cukro­wa. Produkty wyko­na­ne z PLA są lek­kie, nada­ją się do codzien­ne­go użyt­ku i do recy­klin­gu. IKEA infor­mo­wa­ła wcze­śniej, że te kub­ki, miski i tale­rze moż­na pod­grze­wać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej i myć w zmywarce. 

HEROISK i TALRIKA
Produkty wyco­fa­ne przez IKEA z serii HEROISK oraz TALRIKA

Produkty z serii HEROISK i TALRIKA moż­na oddać w każ­dym skle­pie IKEA. Klienci otrzy­ma­ją za nie pełen zwrot kosz­tów zaku­pu. Dowód zaku­pu (para­gon) nie jest potrzebny.

IKEA prze­pra­sza za wszel­kie nie­do­god­no­ści, jakie zaist­nia­ła sytu­acja może spowodować.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...