- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneDotacje z Funduszu Modernizacyjnego w...

Dotacje z Funduszu Modernizacyjnego w 2021 roku

Trzy kra­je, w tym Polska, dosta­ły pierw­sze pie­nią­dze z Funduszu Modernizacyjnego. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny wypła­cą ponad 304 mln euro. W Polsce fun­du­sze pój­dą na trzy pro­gra­my pomo­co­we, z cze­go naj­wię­cej prze­wi­dzia­ne jest na dota­cje do inte­li­gent­nych licz­ni­ków i dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji. Natomiast dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła w 2021 roku odwle­ka się.

W pierw­szej tran­szy z Funduszu Modernizacyjnego Czechy dosta­ną 202 mln euro, Węgry – ponad 11 mln euro, a Polska – 91 mln euro. Pieniędzmi zarzą­dza u nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któ­ry prze­zna­czy je na:

  • roz­wój infra­struk­tu­ry inte­li­gent­nych licz­ni­ków – 44 mln euro
  • roz­wój sie­ci ener­ge­tycz­nych dla przy­szłych sta­cji łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych – 22 mln euro
  • pro­mo­cję efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w ist­nie­ją­cych budyn­kach – 25 mln euro.

Szczegółów pro­gra­mów nie ma, ponie­waż dopie­ro powsta­ją, jed­nak już cześć infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie NFOŚiGW. Program Moje Ciepło, któ­ry miał przy­zna­wać dota­cje do pom­py cie­pła nie jest jed­nak uwzględniony.

Kto dostanie dofinansowanie na inteligentny licznik 

NFOŚiGW zamie­rza prze­zna­czyć 200 mln zł dla ope­ra­to­rów sys­te­mów dys­try­bu­cji ener­gii elek­trycz­nej. Dofinansowanie będzie pój­dzie na nastę­pu­ją­ce rodza­je przedsięwzięć: 

  • dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry energetycznej
  • inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę telekomunikacyjną
  • opro­gra­mo­wa­nie, w tym sys­te­my pomia­ro­we, sys­te­my zdal­ne­go odczytu
  • zakup licz­ni­ków zdal­ne­go odczytu.

Wysokość dota­cji będzie zale­ża­ła do warun­ków pomo­cy publicz­nej. Cały pro­gram inte­li­gent­nych sie­ci prze­wi­dzia­ny jest na lata 2022–2025 i ma dopro­wa­dzić do insta­la­cji 3,8 mln inte­li­gent­nych liczników.

Łatwiej o punkty ładowania elektryków

Drugi pro­gram tak­że przy­zna­je dofi­nan­so­wa­nie OSD, ponie­waż doty­czy roz­bu­do­wy sie­ci ener­ge­tycz­nej pod kątem przy­łą­cze­nia łado­wa­rek. Przewidziany na lata 2022–2026 pro­gram zakła­da roz­bu­do­wę lub moder­ni­za­cję oko­ło 4 tys. km linii dys­try­bu­cyj­nych i 800 sta­cji elek­tro­ener­ge­tycz­nych. W efek­cie zaowo­co­wać ma przy­łą­cze­niem ok. 6 tys. publicz­nych punk­tów łado­wa­nia i 6 tys. niepublicznych.

Polska wska­za­ła we wnio­sku do EBI, że zamie­rza na ten pro­gram prze­zna­czyć 222 mln euro (ok. 1 mld zł), ale pierw­szej turze będzie to 100 mln zł. 

Dotacje do termomodernizacji w formule ESCO

Dotacje do oszczę­dza­nia ener­gii popły­ną nato­miast do spół­dziel­ni, wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Dostaną one dofi­nan­so­wa­nie do ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i uży­tecz­no­ści publicz­nej , ale warun­kiem będzie zaan­ga­żo­wa­nie w ten pro­ces wyspe­cja­li­zo­wa­nych przed­się­biorstw oszczę­dza­nia ener­gii (ESCO). Inwestycje mają być reali­zo­wa­ne w opar­ciu o umo­wę o popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (EPC) z gwa­ran­cją uzy­ska­nia okre­ślo­ne­go pozio­mu oszczęd­no­ści ener­gii. Nie wia­do­mo, czy obej­mie też dota­cje do pomp ciepła.

Dofinansowanie do ter­mo­mo­der­ni­za­cji będzie nie­wiel­kie, ponie­waż wynie­sie 10–30 proc. Z zapo­wie­dzi NFOŚiGW wyni­ka, że naj­pierw prze­zna­czy 10 mln zł na pilo­taż. Program prze­wi­dzia­ny jest na lata 2021–26.

Czy będzie dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu w 2021 roku?

Pierwsze pro­gra­my pomo­co­we mogą roz­cza­ro­wać, ponie­waż nie ma wśród nich pro­gra­mu Moje Ciepło. To wła­śnie z nie­go mia­ły być przy­zna­wa­ne dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. Jak się oka­zu­je, w pierw­szej turze EBI i Komisja Europejska wspar­li pro­jek­ty z dzia­łań prio­ry­te­to­wych, a wśród nich cie­pła nie ma.

Nie jest to jed­nak koniec, ponie­waż FM będzie miał pie­nią­dze aż do 2030 roku, a kolej­ne decy­zje o pro­gra­mach wspar­cia zapad­ną jesz­cze w tym roku. NFOŚiGW zamie­rza nadal sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła w 2021 roku. W tej spra­wie na zło­że­nie wnio­sku do Funduszu Modernizacyjnego ma czas do 17 sierp­nia 2021 r. Natomiast w przy­pad­ku wnio­sków prio­ry­te­to­wych ter­min upły­wa 14 wrze­śnia 2021 r. 

Fundusz Modernizacyjny zasi­la­ją pie­nią­dze ze sprze­da­ży ponad 643 mln praw do emi­sji CO2, z cze­go Polsce przy­pa­da 135 mln upraw­nień. Przy cenie 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...