- reklama -
Strona głównaPoradnikTani sposób na lepsze powietrze...

Tani sposób na lepsze powietrze w domu. Znały go nasze babcie

Czas zimy to czas smo­gu i czas pomy­śleć o… posa­dze­niu roślin w donicz­kach. Trujące dymy z domo­wych komi­nów prze­do­sta­ją się nawet do naszych miesz­kań. Co może­my robić?

Jak poka­zu­ją bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez Akademię Górniczo-​Hutniczą i Krakowski Alarm Smogowy, w cza­sie epi­zo­dów smo­go­wych w zamknię­tych pomiesz­cze­niach jest na ogół śred­nio o 50 pro­cent lepiej niż na zewnątrz. Zanieczyszczenia powie­trza prze­do­sta­ją się do wnę­trza domu przez wen­ty­la­cję, okna i drzwi. Gdy mamy w domu komi­nek jest jesz­cze gorzej.

To po raz kolej­ny poka­zu­je, jak fatal­nym powie­trzem oddy­cha­my. Jest tak źle, że nawet zamknię­cie się w domach nie jest w sta­nie zapew­nić dostę­pu do czy­ste­go powie­trza. Ponieważ jed­nak stę­że­nia pyłów wewnątrz są zazwy­czaj o poło­wę niż­sze niż na zewnątrz, miesz­kań­cy Polski powin­ni być sku­tecz­nie infor­mo­wa­ni o tym kie­dy powie­trze jest moc­no zanie­czysz­czo­ne i kie­dy war­to uni­kać prze­by­wa­nia na zewnątrz. Niestety, taka infor­ma­cja nie jest powszech­nie dostęp­na – mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Sklepy prze­ści­ga­ją się w pro­mo­cji oczysz­cza­czy powie­trza, ale czy stać nas na zakup do każ­de­go pomiesz­cze­nia takie­go urzą­dze­nia? Drzewa i domo­we rośli­ny mają zdol­ność neu­tra­li­zo­wa­nia zanie­czysz­czeń powie­trza. Skutecznie pochła­nia­ją róż­ne­go rodza­ju związ­ki, od dwu­tlen­ku węgla po rako­twór­cze for­mal­de­hy­dy czy ben­zo­pi­re­ny, któ­ry­mi raczą nas miło­śni­cy pale­nia w pie­cach i komin­kach (a nawet gril­lach). Roślina może wychwyć i maga­zy­no­wać w sobie takie sub­stan­cje, bez szko­dy dla niej samej. Nie łudź­my się jed­nak, te rośli­ny nie zro­bią wszyst­kie­go – mogą nawil­żyć powie­trze, wychwy­cić alde­hy­dy, ben­zen, ksy­len czy amo­niak ale nie wychwy­cą pyłów zawie­szo­nych PM 10 i PM 2,5.

Co w ogródku?

Moja sąsiad­ka bar­dzo chwa­li sobie rosną­ce pod okna­mi naszych domów sosny. Igły pokry­te gru­bą war­stwą wosku dzia­ła­ją jak lep na brud i pyły w powie­trzu. Ale nie­ste­ty igla­ki zno­szą zanie­czysz­cze­nia gorzej niż drze­wa liścia­ste. No i nie każ­dy może pod swo­im oknem czy na bal­ko­nie posa­dzić sosnę (stąd popu­lar­ność tui?).

W każ­dym miej­scu dobrze spraw­dzi się bluszcz, nasz wyrósł tak pięk­nie, że już w dru­gim roku oplótł nie­mal całą fron­to­wą ścia­nę domu. Są odmia­ny zie­lo­ne przez cały rok, któ­re potrze­bu­ją jed­nak wię­cej cza­su na wzrost – stąd naj­le­piej kupić od razu jak naj­więk­szy pęd.

Co w doniczkach?

Jakość powie­trza mogą popra­wić w miesz­ka­niu tanie i popu­lar­ne rośli­ny z duży­mi, mię­si­sty­mi liść­mi. Chodzi tu przede wszyst­kim o dra­ce­nę, zie­list­kę, fiku­sa, alo­es, san­se­wie­rię i epi­prem­num zło­ci­ste – żela­zny zestaw w każ­dym biu­rze. Ładnie wyglą­da­ją skrzy­dło­kwiat i agla­one­ma, albo droż­sza pal­ma ken­cja (Howea Forsteriana), któ­ra może rosnąć w domu nawet przez 40 lat.

Kiedy posa­dzi­łam papro­cie nie­mal poczu­łam, jak powie­trze sta­ło się “czyst­sze” i bar­dziej wil­got­ne – to zde­cy­do­wa­nie naj­lep­sza inwe­sty­cja, zwłasz­cza że popu­lar­ne paprot­ki z rodzi­ny nefro­le­pis szyb­ko rosną i nie są trud­ne w upra­wie.  Skuteczne są też deli­kat­ne odmia­ny czy­li papro­cie adian­tum. Ten sam efekt dają ger­be­ry, któ­re jed­nak trud­no jest kupić w zwy­kłym sklepie.

Okazuje się, że czę­ścio­wo za pochła­nia­nie zanie­czysz­czeń odpo­wia­da­ją rów­nież bak­te­rie gle­bo­we. Według eko­lo­ga roślin z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Zycha, bak­te­rie gle­bo­we cza­sa­mi oczysz­cza­ją powie­trze sku­tecz­niej niż liście. Jednym sło­wem – sadź­my to, co nam się podo­ba, może­my na tym tyl­ko zyskać, choć smo­gu nie zwalczymy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...