- reklama -

BOŚ pokazuje warunki kredytu z dotacją na pompy ciepła i fotowoltaikę

BOŚ wpro­wa­dził Kredyt Czyste Powietrze, któ­ry łączy pre­fe­ren­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie z moż­li­wo­ścią skła­da­nia wnio­sków o dota­cję z pro­gra­mu „Czyste Powietrze”. Dotacje do pom­py cie­pła, foto­wol­ta­iki i ter­mo­mo­der­ni­za­cji w tym pro­gra­mie wyno­szą nawet 37 tys. zł. 

Kredyt anty­smo­go­wy jest tań­szy, ponie­waż gwa­ran­tu­je go BGK. W prak­ty­ce koszt kre­dy­tu może być w dużej czę­ści spła­co­ny dzię­ki rzą­do­we­mu dofi­nan­so­wa­ni z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To ofer­ta dla wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, któ­rzy wymie­nia­ją ogrze­wa­nie, mon­tu­ją foto­wol­ta­ikę czy ocie­pla­ją dom. BOŚ nie wyma­ga wkła­du wła­sne­go. Maksymalna kwo­ta kre­dy­tu, jaką moż­na wziąć, wyno­si 100 tys. zł. Kredyt moż­na spła­cać nawet 12 lat. Rzeczywista rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia (RRSO) wyno­si 6,11 proc. 

Wnioski o kre­dyt i o dota­cje moż­na zło­żyć w dowol­nym oddzia­le BOŚ. Jego pra­cow­ni­cy pomo­gą w ich wypeł­nie­niu, a wnio­sek o dota­cję wyślą w imie­niu klien­ta do wła­ści­we­go woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (wfo­śigw).

Czytaj tak­że: Antysmogowy kre­dyt z dotacją 

Dotacje na wymianę pieca

Z dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Czyste Powietrze mogą sko­rzy­stać oso­by, któ­re mają rocz­ny dochód do 100 tys. zł. Tu tra­dy­cyj­na dota­cja pokry­wa 30 proc. kosz­tów wymia­ny ogrze­wa­nia. W przy­pad­ku pom­py cie­pła powietrze-​woda jest to kwo­ta 9 tys. zł, albo 13,5 tys. zł przy pom­pach o pod­wyż­szo­nej efek­tyw­no­ści. Na grun­to­wa pom­pę cie­pła moż­na dostać 20 250 zł. Z kolei dofi­nan­so­wa­nie do kotła gazo­we­go wyno­si 4,5 tys. zł.

Osoby o niż­szych docho­dach, któ­re mają odpo­wied­nie zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, dosta­ją stan­dar­do­we dota­cje wyso­ko­ści 60 proc. Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze-​woda wyno­si 18 tys. zł, a pom­py grun­to­wej – 27 tys. zł. 

Dotacja do ter­mo­mo­der­ni­za­cji, w tym wymia­ny okien i drzwi, moż­li­wa jest nawet bez wymia­ny ogrze­wa­nia, o ile w domu jest już źró­dło speł­nia­ją­ce stan­dar­dy pro­gra­mu Czyste Powietrze. Standardowo moż­na dostać 10 tys. zł, a oso­by uboż­sze – 15 tys. zł

Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki wyno­si zawsze do 50 proc. kosz­tów i nie wię­cej niż 5 tys. zł. Obejmuje insta­la­cje o mocy 2-​10 kW, pod­łą­czo­ne do sieci. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł