- reklama -

BOŚ pokazuje warunki kredytu z dotacją na pompy ciepła i fotowoltaikę

BOŚ wpro­wa­dził Kredyt Czyste Powietrze, któ­ry łączy pre­fe­ren­cyj­ne opro­cen­to­wa­nie z moż­li­wo­ścią skła­da­nia wnio­sków o dota­cję z pro­gra­mu „Czyste Powietrze”. Dotacje do pom­py cie­pła, foto­wol­ta­iki i ter­mo­mo­der­ni­za­cji w tym pro­gra­mie wyno­szą nawet 37 tys. zł. 

Kredyt anty­smo­go­wy jest tań­szy, ponie­waż gwa­ran­tu­je go BGK. W prak­ty­ce koszt kre­dy­tu może być w dużej czę­ści spła­co­ny dzię­ki rzą­do­we­mu dofi­nan­so­wa­ni z pro­gra­mu Czyste Powietrze. To ofer­ta dla wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, któ­rzy wymie­nia­ją ogrze­wa­nie, mon­tu­ją foto­wol­ta­ikę czy ocie­pla­ją dom. BOŚ nie wyma­ga wkła­du wła­sne­go. Maksymalna kwo­ta kre­dy­tu, jaką moż­na wziąć, wyno­si 100 tys. zł. Kredyt moż­na spła­cać nawet 12 lat. Rzeczywista rocz­na sto­pa opro­cen­to­wa­nia (RRSO) wyno­si 6,11 proc. 

Wnioski o kre­dyt i o dota­cje moż­na zło­żyć w dowol­nym oddzia­le BOŚ. Jego pra­cow­ni­cy pomo­gą w ich wypeł­nie­niu, a wnio­sek o dota­cję wyślą w imie­niu klien­ta do wła­ści­we­go woje­wódz­kie­go fun­du­szu ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (wfo­śigw).

Czytaj tak­że: Antysmogowy kre­dyt z dotacją 

Dotacje na wymianę pieca

Z dofi­nan­so­wa­nia w pro­gra­mie Czyste Powietrze mogą sko­rzy­stać oso­by, któ­re mają rocz­ny dochód do 100 tys. zł. Tu tra­dy­cyj­na dota­cja pokry­wa 30 proc. kosz­tów wymia­ny ogrze­wa­nia. W przy­pad­ku pom­py cie­pła powietrze-​woda jest to kwo­ta 9 tys. zł, albo 13,5 tys. zł przy pom­pach o pod­wyż­szo­nej efek­tyw­no­ści. Na grun­to­wa pom­pę cie­pła moż­na dostać 20 250 zł. Z kolei dofi­nan­so­wa­nie do kotła gazo­we­go wyno­si 4,5 tys. zł.

Osoby o niż­szych docho­dach, któ­re mają odpo­wied­nie zaświad­cze­nie z urzę­du gmi­ny, dosta­ją stan­dar­do­we dota­cje wyso­ko­ści 60 proc. Maksymalna dota­cja do pom­py cie­pła powietrze-​woda wyno­si 18 tys. zł, a pom­py grun­to­wej – 27 tys. zł. 

Dotacja do ter­mo­mo­der­ni­za­cji, w tym wymia­ny okien i drzwi, moż­li­wa jest nawet bez wymia­ny ogrze­wa­nia, o ile w domu jest już źró­dło speł­nia­ją­ce stan­dar­dy pro­gra­mu Czyste Powietrze. Standardowo moż­na dostać 10 tys. zł, a oso­by uboż­sze – 15 tys. zł

Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki wyno­si zawsze do 50 proc. kosz­tów i nie wię­cej niż 5 tys. zł. Obejmuje insta­la­cje o mocy 2–10 kW, pod­łą­czo­ne do sieci. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...