- reklama -
Strona głównaEcoLifeWegański burger to za mało....

Wegański burger to za mało. Spożywczy gigant wprowadza nową alternatywę

Wegański bur­ger to już nie jest nic nad­zwy­czaj­ne­go. Coraz wię­cej sie­ci restau­ra­cji i skle­pów ma w swo­jej ofer­cie roślin­ne zamien­ni­ki, któ­re uda­ją smak mię­sa. Szwajcarski kon­cern Nestlé chce pójść dalej i testu­je wła­śnie, jak rynek przyj­mie alter­na­ty­wę dla tuńczyka.

Ryby nie są już syno­ni­mem cał­ko­wi­cie zdro­we­go jedze­nia. Nie są wol­ne od zanie­czysz­czeń takich jak pesty­cy­dy, rtęć czy mikro­cząst­ki pla­sti­ku. Ze wzglę­du na diok­sy­ny lepiej nie obże­rać się zbyt­nio łoso­siem czy szpro­tem z nasze­go Bałtyku. Nasze sta­ty­stycz­ne spo­ży­wa­nie ryb nie jest jed­nak na tyle duże, by był to pro­blem codzien­nej diety.

Negatywne skut­ki prze­ło­wie­nia i zmian kli­ma­tycz­nych doty­ka­ją głów­nie kra­je roz­wi­ja­ją­ce się, skąd pocho­dzi więk­szość ryb dostar­cza­nych do Europy. Tuńczyk jest ulu­bio­nym skład­ni­kiem wie­lu potraw. Ma boga­ty smak, kon­sy­sten­cję ide­al­ną do sto­so­wa­nia w kanap­kach, sała­tach czy jako doda­tek do piz­zy. Nic dziw­ne­go, że wokół jego poło­wów i prze­twór­stwa wyrósł potęż­ny prze­mysł, któ­ry przy­czy­nia się do nad­mier­nej eks­plo­ata­cji zaso­bów mórz i oceanów.

Vuna czyli wege tuńczyk

Roślinna alter­na­ty­wa tuń­czy­ka powsta­ła z połą­cze­nia sze­ściu skład­ni­ków roślin­nych. Jest boga­ta w biał­ko gro­chu, jed­no z naj­bar­dziej przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska i zawie­ra wszyst­kie nie­zbęd­ne ami­no­kwa­sy. Nie ma sztucz­nych barw­ni­ków i kon­ser­wan­tów. Produkt poja­wi się począt­ko­wo tyl­ko w wybra­nych skle­pach w Szwajcarii, w ramach serii Garden Gourmet. Schłodzona Vuna będzie sprze­da­wa­na w szkla­nym sło­iku, do sprze­da­ży tra­fią też kanap­ki. „Dalsze pla­ny wdro­że­nio­we zosta­ną ogło­szo­ne w odpo­wied­nim cza­sie” – poda­ło Nestlé.

Wegański burger czy kawałek mięsa?

W Polsce dopie­ro od nie­daw­na moż­na spró­bo­wać wegań­skie­go bur­ge­ra od Nestlé z serii Garden Gourmet. Jest w sie­ciach 7th Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit – Slow Food. To jeden z tych pro­duk­tów roślin­nych, któ­ry moc­no nawią­zu­je do „soczy­ste­go, mię­sne­go sma­ku”.  Przy jego kom­po­no­wa­niu zasto­so­wa­no meto­dę fer­men­ta­cji skład­ni­ków roślin­nych, któ­ra wzmac­nia smak „uma­mi” – pią­te­go wyod­ręb­nio­ne­go przez naukow­ców sma­ku, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla potraw na bazie mię­sa. Sensational Burger powstał z połą­cze­nia biał­ka sojo­we­go i psze­nicz­ne­go, w skła­dzie ma eks­trak­ty roślin­ne, olej rze­pa­ko­wy i kokosowy.

Takie „oszu­ki­wa­nie“ nie wszyst­kim się podo­ba. Weganie czę­sto po pro­stu lubią natu­ral­ny smak, akcep­tu­ją bur­ge­ry z roślin strącz­ko­wych i raczej omi­ja­ją bur­ge­row­nie. – To ja już wolę spró­bo­wać zwy­kłe­go bur­ge­ra niż cze­goś, co bar­dzo przy­po­mi­na mię­so – powie­dzia­ła nie­daw­no moja zna­jo­ma, któ­ra mię­sa od daw­na nie je.

Jako mama uwa­żam jed­nak, że jest to prak­tycz­ne roz­wią­za­nie, bo mam szan­sę łatwiej prze­ko­nać moje­go malu­cha do wybie­ra­nia tego typu bur­ge­rów zamiast McDonalda.

W porów­na­niu z mię­snym odpo­wied­ni­kiem wege bur­ger oszczę­dza 80 proc. ener­gii, 75 proc. zie­mi upraw­nej, a jego ślad węglo­wy jest ogó­łem o 80 proc. niż­szy – poli­czy­ło Nestlé. Zyskuje pla­ne­ta, ale też fir­ma na tym nie tra­ci. Wręcz prze­ciw­nie. Nestlé jest naj­więk­szą fir­mą z bran­ży spo­żyw­czej na świe­cie, któ­ra na swo­im kon­cie ma nie­je­den hit spo­żyw­czy – od mle­ka w prosz­ku po żar­cie dla zwie­rząt. Ostatnio zaczy­na wcho­dzić moc­niej w pro­duk­ty roślin­ne. Ta gałąź w ubie­głym roku przy­nio­sła kon­cer­no­wi 200 milio­nów fran­ków szwaj­car­skich. Jak się oka­zu­je, pan­de­mia COVID-​19 tyl­ko zaostrzy­ła ape­tyt na pro­duk­ty roślinne.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...
A jeszcze lepsze jest to...