- reklama -
Strona głównaPoradnikKontrole domów 2023 r? GUNB...

Kontrole domów 2023 r? GUNB wyjaśnia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uspo­ka­ja, że w 2023 r. kon­tro­le w domach nie będą pro­wa­dzo­ne. Chodzi o dane doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Inaczej jest w przy­pad­ku ogrze­wa­nia. Kontrole pie­ców może pro­wa­dzić straż miej­ska i urzęd­ni­cy gminni. 

GUNB infor­mu­je, że do domów oby­wa­te­li nie wej­dą żad­ne kon­tro­le, choć tak suge­ro­wa­ły publi­ka­cje nie­któ­rych portali. 

Wszystko przez to, że poja­wił się pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia doty­czą­ce­go gro­ma­dze­nia danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Docelowo CEEB ma wspo­móc w wal­ce ze smo­giem. Najpierw powsta­ła baza źró­deł cie­pła, co ozna­cza­ło obo­wią­zek zgła­sza­nia ogrze­wa­nia. Rejestr kotłów i innych źró­deł cie­pła był obo­wiąz­ko­wy. Za brak zgło­sze­nia pie­ca czy inne­go ogrze­wa­nia gro­zi­ła nawet kara do 5 tys. zł. Teraz będzie inaczej. 

Kontrole w domach tylko na zamówienie

Jak podał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Urząd, gdy komi­nia­rze będą spraw­dzać bez­pie­czeń­stwo komi­no­we, przy oka­zji wpi­szą dodat­ko­we dane.

Dane doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej będą agre­go­wa­ne przy oka­zji dobro­wol­nej, zapla­no­wa­nej i zamó­wio­nej przez oby­wa­te­la inwen­ta­ry­za­cji budyn­ku, któ­rą wyko­ny­wać będą mogły upraw­nio­ne do tego podmioty.

GUNB

Wynikiem takiej zamó­wio­nej przez oby­wa­te­la, inwen­ta­ry­za­cji będzie uprosz­czo­ny audyt ener­ge­tycz­ny. Wówczas wła­ści­ciel otrzy­ma infor­ma­cję zwrot­ną, czy jego dom jest efek­tyw­ny ener­ge­tycz­nie oraz w jakich obsza­rach i jaki­mi instru­men­ta­mi wspar­cia moż­na tę efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną polep­szyć. System ma przede wszyst­kim pomóc oby­wa­te­lo­wi uzy­skać infor­ma­cję zwrot­ną doty­czą­cą tego jakie rodza­je dota­cji może uzy­skać, by zre­du­ko­wać kosz­ty utrzy­ma­nia i polep­szyć efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną swo­jej nie­ru­cho­mo­ści – pod­kre­śla GUNB.

Kontrole pieców

Warto jed­nak przy­po­mnieć, że urzęd­ni­cy mogą spraw­dzać źró­dła ogrze­wa­nia. W więk­szo­ści woje­wództw obo­wią­zu­ją uchwa­ły anty­smo­go­we. Na Mazowszu od tego roku nie moż­na uży­wać kop­ciu­chów. W związ­ku z tym war­szaw­ski Ratusz zapo­wia­dał, ze będzie pro­wa­dził w tym roku wzmo­żo­ne kon­tro­le pieców.

Czytaj tak­że: Gdzie poże­gna­ją kop­ciu­chy w 2023 r.

Z kolei w ubie­głym roku kon­tro­le mogły doty­czyć też osób, któ­re zmie­nia­ły dekla­ra­cje w CEEB. Po wpro­wa­dze­niu dodat­ku węglo­we­go nie­któ­rzy decy­do­wa­li się na zmia­nę dekla­ra­cji o ogrze­wa­niu, by dostać doda­tek węglo­wy i pod­wyż­szo­ny doda­tek osło­no­wy. Wówczas Ministerstwo Klimatu i Środowiska poda­ło, że organ roz­pa­tru­ją­cy wnio­sek ma pra­wo doko­nać wery­fi­ka­cji infor­ma­cji poda­nych we wnio­sku i w przy­pad­ku uza­sad­nio­nych wąt­pli­wo­ści może wezwać wnio­sko­daw­cę do zło­że­nia dodat­ko­wych wyjaśnień.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...