- reklama -
Strona głównaPoradnikKontrole domów 2023 r? GUNB...

Kontrole domów 2023 r? GUNB wyjaśnia

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uspo­ka­ja, że w 2023 r. kon­tro­le w domach nie będą pro­wa­dzo­ne. Chodzi o dane doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Inaczej jest w przy­pad­ku ogrze­wa­nia. Kontrole pie­ców może pro­wa­dzić straż miej­ska i urzęd­ni­cy gminni. 

GUNB infor­mu­je, że do domów oby­wa­te­li nie wej­dą żad­ne kon­tro­le, choć tak suge­ro­wa­ły publi­ka­cje nie­któ­rych portali. 

Wszystko przez to, że poja­wił się pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia doty­czą­ce­go gro­ma­dze­nia danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Docelowo CEEB ma wspo­móc w wal­ce ze smo­giem. Najpierw powsta­ła baza źró­deł cie­pła, co ozna­cza­ło obo­wią­zek zgła­sza­nia ogrze­wa­nia. Rejestr kotłów i innych źró­deł cie­pła był obo­wiąz­ko­wy. Za brak zgło­sze­nia pie­ca czy inne­go ogrze­wa­nia gro­zi­ła nawet kara do 5 tys. zł. Teraz będzie inaczej. 

Kontrole w domach tylko na zamówienie

Jak podał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Urząd, gdy komi­nia­rze będą spraw­dzać bez­pie­czeń­stwo komi­no­we, przy oka­zji wpi­szą dodat­ko­we dane.

Dane doty­czą­ce efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej będą agre­go­wa­ne przy oka­zji dobro­wol­nej, zapla­no­wa­nej i zamó­wio­nej przez oby­wa­te­la inwen­ta­ry­za­cji budyn­ku, któ­rą wyko­ny­wać będą mogły upraw­nio­ne do tego podmioty.

GUNB

Wynikiem takiej zamó­wio­nej przez oby­wa­te­la, inwen­ta­ry­za­cji będzie uprosz­czo­ny audyt ener­ge­tycz­ny. Wówczas wła­ści­ciel otrzy­ma infor­ma­cję zwrot­ną, czy jego dom jest efek­tyw­ny ener­ge­tycz­nie oraz w jakich obsza­rach i jaki­mi instru­men­ta­mi wspar­cia moż­na tę efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną polep­szyć. System ma przede wszyst­kim pomóc oby­wa­te­lo­wi uzy­skać infor­ma­cję zwrot­ną doty­czą­cą tego jakie rodza­je dota­cji może uzy­skać, by zre­du­ko­wać kosz­ty utrzy­ma­nia i polep­szyć efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną swo­jej nie­ru­cho­mo­ści – pod­kre­śla GUNB.

Kontrole pieców

Warto jed­nak przy­po­mnieć, że urzęd­ni­cy mogą spraw­dzać źró­dła ogrze­wa­nia. W więk­szo­ści woje­wództw obo­wią­zu­ją uchwa­ły anty­smo­go­we. Na Mazowszu od tego roku nie moż­na uży­wać kop­ciu­chów. W związ­ku z tym war­szaw­ski Ratusz zapo­wia­dał, ze będzie pro­wa­dził w tym roku wzmo­żo­ne kon­tro­le pieców.

Czytaj tak­że: Gdzie poże­gna­ją kop­ciu­chy w 2023 r.

Z kolei w ubie­głym roku kon­tro­le mogły doty­czyć też osób, któ­re zmie­nia­ły dekla­ra­cje w CEEB. Po wpro­wa­dze­niu dodat­ku węglo­we­go nie­któ­rzy decy­do­wa­li się na zmia­nę dekla­ra­cji o ogrze­wa­niu, by dostać doda­tek węglo­wy i pod­wyż­szo­ny doda­tek osło­no­wy. Wówczas Ministerstwo Klimatu i Środowiska poda­ło, że organ roz­pa­tru­ją­cy wnio­sek ma pra­wo doko­nać wery­fi­ka­cji infor­ma­cji poda­nych we wnio­sku i w przy­pad­ku uza­sad­nio­nych wąt­pli­wo­ści może wezwać wnio­sko­daw­cę do zło­że­nia dodat­ko­wych wyjaśnień.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...