- reklama -
Strona głównaEnergiaJak wynająć ziemię pod fotowoltaikę

Jak wynająć ziemię pod fotowoltaikę

Dzierżawa dział­ki pod elek­trow­nię sło­necz­ną wyma­ga odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia. Wydzierżawiona zie­mia pod foto­wol­ta­ikę przy­no­si wie­lo­let­nie docho­dy. Ale per­spek­ty­wa regu­lar­ne­go przy­cho­du nie powin­na prze­sła­niać dłu­go­ter­mi­no­we­go zobo­wią­za­nia – radzą eksperci. 

Firma Sun Investment Group przy­go­to­wa­ła krót­ki porad­nik o tym, na co wła­ści­ciel powi­nien zwró­cić uwa­gę, jeśli ma grunt pod foto­wol­ta­ikę. Dzierżawa ozna­cza wie­lo­let­nie zobo­wią­za­nia. Ziemia pod foto­wol­ta­ikę jest dostęp­na w każ­dym rejo­nie Polski, a inwe­sto­rzy prze­bie­ra­ją w ofer­tach. Z dru­giej stro­ny zda­rza się, że gdy już pod­pi­szą umo­wę, to dłu­go nic nie budują. 

Ziemia pod fotowoltaikę 

Pierwszym kro­kiem jest dokład­ne pozna­nie fir­my, z któ­rą mamy pod­pi­sać umo­wę. Warto przyj­rzeć się jej doświad­cze­niu oraz przej­rzeć inwestycje.

Jeśli fir­ma chwa­li się, że ma umo­wy dzier­ża­wy, foto­wol­ta­ika zaś nie sta­no­wi jej zna­czą­cej dzia­łal­no­ści, to powin­ni­śmy zadać sobie pyta­nie: czy taki inwe­stor rze­czy­wi­ście potem wybu­du­je elek­trow­nię słoneczną?

Wszelkie kosz­ty zwią­za­ne z pozy­ska­niem nie­zbęd­nych zgód, obsłu­gą inwe­sty­cji, budo­wą, a następ­nie kosz­ty ope­ra­cyj­ne dzia­ła­ją­cej far­my foto­wol­ta­icz­nej powi­nien pono­sić inwe­stor, czy­li dzier­żaw­ca – Sun Investment Group. 

Warto pamię­tać, że w per­spek­ty­wie mamy pod­pi­sa­nie umo­wy na kil­ka­dzie­siąt lat, dla­te­go nale­ży poświę­cić odpo­wied­nią ilość cza­su na zebra­nie i ana­li­zę odpo­wied­nich informacji.

Farma słoneczna wpłynie na otoczenie

Warto rów­nież spraw­dzić czy dzier­żaw­ca w odpo­wied­ni spo­sób zadba o sąsiedz­two. Sama budo­wa far­my może wpły­nąć na to, że sąsie­dzi będą pyta­li się o to, jaki wpływ na oto­cze­nia ma foto­wol­ta­ika. Grunty są zazwy­czaj poło­żo­ne dalej od domów, ale zda­rza się też gęsta zabu­do­wa. Jedno z roz­wią­zań, to zapew­nie­nie pra­cy dla lokal­nych firm przy budo­wie farmy.

Zdajemy sobie rów­nież spra­wę z tego, że two­rzo­ne przez nas pro­jek­ty mają wpływ na miesz­kań­ców sąsia­du­ją­cych tere­nów, dla­te­go do reali­za­cji inwe­sty­cji sta­ra­my się zapra­szać lokal­nych pod­wy­ko­naw­ców, dzię­ki cze­mu two­rzy­my nowe moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia – Sun Investment Group.

Umowa dzierżawy pod fotowoltaikę

Każdą umo­wę dzier­ża­wy war­to skon­sul­to­wać z praw­ni­kiem. Należy spraw­dzić, czy umo­wa prze­wi­du­je moż­li­wość wypo­wie­dze­nia jej przez wła­ści­cie­la grun­tu w przy­pad­ku, kie­dy budo­wa far­my foto­wol­ta­icz­nej trwa zbyt długo. 

Czytaj tak­że: Działkę możesz wydzier­ża­wić pod fotowoltaikę

W mię­dzy­cza­sie rol­na zie­mia pod foto­wol­ta­ikę może być wyko­rzy­sty­wa­na, o ile pozwa­la na to umo­wa dzier­ża­wy. Fotowoltaika daje nie­złe zarob­ki rol­ni­kom, bo hek­tar zie­mi moż­na wydzier­ża­wić od 8 do 15 tys. zł rocz­nie. Zwykle budo­wa­ne są far­my o mocy ok. 1 MW, do cze­go potrze­ba oko­ło 2 ha gruntu. 

Należy pamię­tać, że przez cały okres trwa­nia dzier­ża­wy powin­ni­śmy mieć się do kogo zwró­cić z naszy­mi pyta­nia­mi doty­czą­cych dzia­łań pro­wa­dzo­nych na naszej zie­mi – Sun Investment Group.

Recykling fotowoltaiki

Zastanawiające, że wie­le osób oba­wia się o recy­kling foto­wol­ta­iki. Ten pro­blem poja­wi się praw­do­po­dob­nie za oko­ło 20 lat. Po pierw­sze, za recy­kling pane­li odpo­wia­da ich wła­ści­ciel, a nie dzier­żaw­ca dział­ki. Po dru­gie, takie pane­le foto­wol­ta­icz­ne już zuży­te mają dużo cen­nych mate­ria­łów (np. krzem, alu­mi­nium). Wreszcie po trze­cie – są fir­my, tak­że w Polsce – któ­re w recy­klin­gu foto­wol­ta­iki upa­tru­ją spo­rych zysków. Umowa dzier­ża­wy zie­mi pod foto­wol­ta­ikę może mieć zapis o recy­klin­gu. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, by to wpi­sać u notariusza. 

Ziemia pod foto­wol­ta­ikę zosta­je na lata wyłą­czo­na z gospo­da­ro­wa­nia przez wie­le lat. Warto przede wszyst­kim zadbać o dobre staw­ki i moż­li­wość ich pod­no­sze­nia w czasie. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł