- reklama -
Strona głównaEnergiaJak wynająć ziemię pod fotowoltaikę

Jak wynająć ziemię pod fotowoltaikę

Dzierżawa dział­ki pod elek­trow­nię sło­necz­ną wyma­ga odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia. Wydzierżawiona zie­mia pod foto­wol­ta­ikę przy­no­si wie­lo­let­nie docho­dy. Ale per­spek­ty­wa regu­lar­ne­go przy­cho­du nie powin­na prze­sła­niać dłu­go­ter­mi­no­we­go zobo­wią­za­nia – radzą eksperci. 

Firma Sun Investment Group przy­go­to­wa­ła krót­ki porad­nik o tym, na co wła­ści­ciel powi­nien zwró­cić uwa­gę, jeśli ma grunt pod foto­wol­ta­ikę. Dzierżawa ozna­cza wie­lo­let­nie zobo­wią­za­nia. Ziemia pod foto­wol­ta­ikę jest dostęp­na w każ­dym rejo­nie Polski, a inwe­sto­rzy prze­bie­ra­ją w ofer­tach. Z dru­giej stro­ny zda­rza się, że gdy już pod­pi­szą umo­wę, to dłu­go nic nie budują. 

Ziemia pod fotowoltaikę 

Pierwszym kro­kiem jest dokład­ne pozna­nie fir­my, z któ­rą mamy pod­pi­sać umo­wę. Warto przyj­rzeć się jej doświad­cze­niu oraz przej­rzeć inwestycje.

Jeśli fir­ma chwa­li się, że ma umo­wy dzier­ża­wy, foto­wol­ta­ika zaś nie sta­no­wi jej zna­czą­cej dzia­łal­no­ści, to powin­ni­śmy zadać sobie pyta­nie: czy taki inwe­stor rze­czy­wi­ście potem wybu­du­je elek­trow­nię słoneczną?

Wszelkie kosz­ty zwią­za­ne z pozy­ska­niem nie­zbęd­nych zgód, obsłu­gą inwe­sty­cji, budo­wą, a następ­nie kosz­ty ope­ra­cyj­ne dzia­ła­ją­cej far­my foto­wol­ta­icz­nej powi­nien pono­sić inwe­stor, czy­li dzier­żaw­ca – Sun Investment Group. 

Warto pamię­tać, że w per­spek­ty­wie mamy pod­pi­sa­nie umo­wy na kil­ka­dzie­siąt lat, dla­te­go nale­ży poświę­cić odpo­wied­nią ilość cza­su na zebra­nie i ana­li­zę odpo­wied­nich informacji.

Farma słoneczna wpłynie na otoczenie

Warto rów­nież spraw­dzić czy dzier­żaw­ca w odpo­wied­ni spo­sób zadba o sąsiedz­two. Sama budo­wa far­my może wpły­nąć na to, że sąsie­dzi będą pyta­li się o to, jaki wpływ na oto­cze­nia ma foto­wol­ta­ika. Grunty są zazwy­czaj poło­żo­ne dalej od domów, ale zda­rza się też gęsta zabu­do­wa. Jedno z roz­wią­zań, to zapew­nie­nie pra­cy dla lokal­nych firm przy budo­wie farmy.

Zdajemy sobie rów­nież spra­wę z tego, że two­rzo­ne przez nas pro­jek­ty mają wpływ na miesz­kań­ców sąsia­du­ją­cych tere­nów, dla­te­go do reali­za­cji inwe­sty­cji sta­ra­my się zapra­szać lokal­nych pod­wy­ko­naw­ców, dzię­ki cze­mu two­rzy­my nowe moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia – Sun Investment Group.

Umowa dzierżawy pod fotowoltaikę

Każdą umo­wę dzier­ża­wy war­to skon­sul­to­wać z praw­ni­kiem. Należy spraw­dzić, czy umo­wa prze­wi­du­je moż­li­wość wypo­wie­dze­nia jej przez wła­ści­cie­la grun­tu w przy­pad­ku, kie­dy budo­wa far­my foto­wol­ta­icz­nej trwa zbyt długo. 

Czytaj tak­że: Działkę możesz wydzier­ża­wić pod fotowoltaikę

W mię­dzy­cza­sie rol­na zie­mia pod foto­wol­ta­ikę może być wyko­rzy­sty­wa­na, o ile pozwa­la na to umo­wa dzier­ża­wy. Fotowoltaika daje nie­złe zarob­ki rol­ni­kom, bo hek­tar zie­mi moż­na wydzier­ża­wić od 8 do 15 tys. zł rocz­nie. Zwykle budo­wa­ne są far­my o mocy ok. 1 MW, do cze­go potrze­ba oko­ło 2 ha gruntu. 

Należy pamię­tać, że przez cały okres trwa­nia dzier­ża­wy powin­ni­śmy mieć się do kogo zwró­cić z naszy­mi pyta­nia­mi doty­czą­cych dzia­łań pro­wa­dzo­nych na naszej zie­mi – Sun Investment Group.

Recykling fotowoltaiki

Zastanawiające, że wie­le osób oba­wia się o recy­kling foto­wol­ta­iki. Ten pro­blem poja­wi się praw­do­po­dob­nie za oko­ło 20 lat. Po pierw­sze, za recy­kling pane­li odpo­wia­da ich wła­ści­ciel, a nie dzier­żaw­ca dział­ki. Po dru­gie, takie pane­le foto­wol­ta­icz­ne już zuży­te mają dużo cen­nych mate­ria­łów (np. krzem, alu­mi­nium). Wreszcie po trze­cie – są fir­my, tak­że w Polsce – któ­re w recy­klin­gu foto­wol­ta­iki upa­tru­ją spo­rych zysków. Umowa dzier­ża­wy zie­mi pod foto­wol­ta­ikę może mieć zapis o recy­klin­gu. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, by to wpi­sać u notariusza. 

Ziemia pod foto­wol­ta­ikę zosta­je na lata wyłą­czo­na z gospo­da­ro­wa­nia przez wie­le lat. Warto przede wszyst­kim zadbać o dobre staw­ki i moż­li­wość ich pod­no­sze­nia w czasie. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...