Nowy Świat (polski)

- autopromocja -
  • Łączna dłu­gość kana­łu to oko­ło 1300 metrów (sama ślu­za ma dłu­gość 269 m i sze­ro­kość 25m), sze­ro­kość w naj­szer­szym miej­scu to 120 metrów i głę­bo­kość – 5 metrów.
  • Budowa trwa­ła 35 miesięcy.
  • Nazwa por­tu: „Nowy Świat“ pocho­dzi od nazwy osa­dy rybac­kiej ist­nie­ją­cej przed II woj­ną świa­to­wą w tym miejscu.
  • Od wrze­śnia 2022 r. do mar­ca 2023 r. kanał prze­pły­nę­ło 545 jed­no­stek (głów­nie tech­nicz­ne, pra­cu­ją­ce przy reali­za­cji kolej­nych eta­pów inwe­sty­cji), czy­li oko­ło 3 dziennie. 
  • Koszt inwe­sty­cji wyniósł 1 mld 984 mln 51 tys. 500 zł. 

Całe przed­się­wzię­cie nie jest jesz­cze zakończone.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem