- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZbiorniki retencyjne na ratunek przed...

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczysz­czal­ni i i ochro­nią Odrę przed bez­po­śred­nim napły­wem ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji koń­czy budo­wę czte­rech zbior­ni­ków reten­cyj­nych na osie­dlu Popowice powsta­ły zbior­ni­ki o łącz­nej pojem­no­ści 60 tys. m3.

Jak działają zbiorniki retencyjne

We Wrocławiu w skład zbior­ni­ków reten­cyj­nych wcho­dzą też prze­pom­pow­nie zło­żo­ne z licz­nych pomp i kolek­to­ry dopro­wa­dza­ją­ce wodę i sys­tem ste­ro­wa­nia. Nowoczesne opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la reago­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym bądź z wyprze­dze­niem, np. w obli­czu pro­gno­zo­wa­nych ulew­nych deszczy. 

Do wro­cław­skiej insta­la­cji pom­py i moduł ste­ru­ją­cy dostar­czył Xylem, przed­się­bior­stwo zaj­mu­ją­ce się roz­wo­jem tech­no­lo­gii wod­nych. Instalacja skła­da się też z sze­re­gu czuj­ni­ków moni­to­ru­ją­cych drga­nia, prze­cie­ki oraz tem­pe­ra­tu­rę uzwo­jeń i łożyska.

Co roku wie­le regio­nów Polski mie­rzy się z eks­tre­mal­ny­mi zja­wi­ska­mi pogo­do­wy­mi. Zdaje się, że do nawal­nych desz­czy i pod­to­pień przy­szło się nam już przy­zwy­cza­ić. Chroniąc zaso­by wod­ne – ich czy­stość – i zabez­pie­cza­jąc nasze spo­łecz­no­ści przed lokal­ny­mi pod­to­pie­nia­mi, zwróć­my uwa­gę na gospo­da­ro­wa­nie ście­ka­mi oraz spo­so­by ich oczysz­cza­nia i gromadzenia

Rafał Bonter, pre­zes Xylem Water Solutions Polska.

Podtopienia w miastach

Retencja w mia­stach ma duże zna­cze­nie przy ule­wach. Odciąża wte­dy pra­cę oczysz­czal­ni ście­ków, któ­ra przy nawal­nych desz­czach nie jest w sta­nie uzdat­nić nad­mia­ro­wych ście­ków w tak szyb­kim tem­pie. Jednocześnie dzię­ki zbior­ni­kom reten­cyj­nym inten­syw­ny opad sta­no­wi mniej­sze ryzy­ko pod­to­pień ulic, piw­nic czy par­kin­gów pod­ziem­nych. Wykorzystanie zbior­ni­ków korzyst­nie wpły­nie tak­że na śro­do­wi­sko, zwłasz­cza rze­kę Odrę – oce­niał Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu.

Czytaj tak­że: Ścieki z Warszawy popły­ną nowym kolektorem

W Warszawie zbior­nik reten­cyj­ny powstał na tere­nie oczysz­czal­ni ście­ków Czajka. Ma on pojem­ność 80 tys. m3, a więc ponad 20 base­nów olim­pij­skich i gro­ma­dzi nad­miar wód opa­do­wych dopły­wa­ją­cych do oczysz­czal­ni w trak­cie inten­syw­nych opadów.

Miasta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na skut­ki zmian kli­ma­tu. Kryzys kli­ma­tycz­ny powo­du­je, że w wie­lu regio­nach Polski zwięk­szy się czę­sto­tli­wość i inten­syw­ność eks­tre­mal­nych zja­wisk pogo­do­wych i kli­ma­tycz­nych, takich jak upa­ły, wichu­ry, nawałnice.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...