- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneZbiorniki retencyjne na ratunek przed...

Zbiorniki retencyjne na ratunek przed ulewą

We Wrocławiu nowe czte­ry zbior­ni­ki reten­cyj­ne popra­wią gro­ma­dze­nie wody z nad­mia­ro­wych opa­dów. Usprawnią pra­cę oczysz­czal­ni i i ochro­nią Odrę przed bez­po­śred­nim napły­wem ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji koń­czy budo­wę czte­rech zbior­ni­ków reten­cyj­nych na osie­dlu Popowice powsta­ły zbior­ni­ki o łącz­nej pojem­no­ści 60 tys. m3.

Jak działają zbiorniki retencyjne

We Wrocławiu w skład zbior­ni­ków reten­cyj­nych wcho­dzą też prze­pom­pow­nie zło­żo­ne z licz­nych pomp i kolek­to­ry dopro­wa­dza­ją­ce wodę i sys­tem ste­ro­wa­nia. Nowoczesne opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la reago­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym bądź z wyprze­dze­niem, np. w obli­czu pro­gno­zo­wa­nych ulew­nych deszczy. 

Do wro­cław­skiej insta­la­cji pom­py i moduł ste­ru­ją­cy dostar­czył Xylem, przed­się­bior­stwo zaj­mu­ją­ce się roz­wo­jem tech­no­lo­gii wod­nych. Instalacja skła­da się też z sze­re­gu czuj­ni­ków moni­to­ru­ją­cych drga­nia, prze­cie­ki oraz tem­pe­ra­tu­rę uzwo­jeń i łożyska.

Co roku wie­le regio­nów Polski mie­rzy się z eks­tre­mal­ny­mi zja­wi­ska­mi pogo­do­wy­mi. Zdaje się, że do nawal­nych desz­czy i pod­to­pień przy­szło się nam już przy­zwy­cza­ić. Chroniąc zaso­by wod­ne – ich czy­stość – i zabez­pie­cza­jąc nasze spo­łecz­no­ści przed lokal­ny­mi pod­to­pie­nia­mi, zwróć­my uwa­gę na gospo­da­ro­wa­nie ście­ka­mi oraz spo­so­by ich oczysz­cza­nia i gromadzenia

Rafał Bonter, pre­zes Xylem Water Solutions Polska.

Podtopienia w miastach

Retencja w mia­stach ma duże zna­cze­nie przy ule­wach. Odciąża wte­dy pra­cę oczysz­czal­ni ście­ków, któ­ra przy nawal­nych desz­czach nie jest w sta­nie uzdat­nić nad­mia­ro­wych ście­ków w tak szyb­kim tem­pie. Jednocześnie dzię­ki zbior­ni­kom reten­cyj­nym inten­syw­ny opad sta­no­wi mniej­sze ryzy­ko pod­to­pień ulic, piw­nic czy par­kin­gów pod­ziem­nych. Wykorzystanie zbior­ni­ków korzyst­nie wpły­nie tak­że na śro­do­wi­sko, zwłasz­cza rze­kę Odrę – oce­niał Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu.

Czytaj tak­że: Ścieki z Warszawy popły­ną nowym kolektorem

W Warszawie zbior­nik reten­cyj­ny powstał na tere­nie oczysz­czal­ni ście­ków Czajka. Ma on pojem­ność 80 tys. m3, a więc ponad 20 base­nów olim­pij­skich i gro­ma­dzi nad­miar wód opa­do­wych dopły­wa­ją­cych do oczysz­czal­ni w trak­cie inten­syw­nych opadów.

Miasta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na skut­ki zmian kli­ma­tu. Kryzys kli­ma­tycz­ny powo­du­je, że w wie­lu regio­nach Polski zwięk­szy się czę­sto­tli­wość i inten­syw­ność eks­tre­mal­nych zja­wisk pogo­do­wych i kli­ma­tycz­nych, takich jak upa­ły, wichu­ry, nawałnice.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...