- reklama -
Strona głównaKlimatUnijne prawo o klimacie w...

Unijne prawo o klimacie w pięciu punktach

Źródło:EuroPAP News
- reklama -

Unia Europejska zobo­wią­za­ła się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r. Ten cel sta­nie się praw­nie wią­żą­cy, jeśli Parlament Europejski i Rada UE osią­gną poro­zu­mie­nie w spra­wie euro­pej­skie­go pra­wa o klimacie. 

Prawo o klimacie

Prawo o kli­ma­cie jest czę­ścią Europejskiego Zielonego Ładu – mapy dro­go­wej UE w kie­run­ku neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Parlament Europejski od daw­na naci­ska na więk­szą ambi­cję. W paź­dzier­ni­ku 2020 roku przy­jął swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie nowej legi­sla­cji. Europosłowie wezwa­li wów­czas do zaostrze­nia celu reduk­cji emi­sji do 2030 r. do 60 proc. w sto­sun­ku do 1990 r. i osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej przez wszyst­kie kra­je UE z osob­na do 2050 roku.

Komisja Europejska do kwe­stii reduk­cji pode­szła ostroż­niej – zapro­po­no­wa­ła zwięk­sze­nie pozio­mu reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych z 40 proc. do co naj­mniej 55 proc. W grud­niu Rada UE zatwier­dzi­ła ten nowy cel. 

Jak wska­zu­je Parlament Europejski, aby osią­gnąć cele reduk­cji, Unia Europejska opra­co­wa­ła odpo­wied­nie prawodawstwo.

System handlu emisjami CO2

Celem unij­ne­go sys­te­mu han­dlu upraw­nie­nia­mi do emi­sji (ETS) jest ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla w prze­my­śle. Yo ozna­cza, że na każ­dą tonę emi­to­wa­ne­go CO2 muszą posia­dać pra­wa. Kupują je za pośred­nic­twem aukcji. Dodatkowo sys­tem ma pobu­dzać inno­wa­cje w sektorze.

ETS jest pierw­szym i naj­więk­szym na świe­cie ryn­kiem upraw­nień do emi­sji CO2. Reguluje oko­ło 40 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE i obej­mu­je oko­ło 11 tys. elek­trow­ni i zakła­dów produkcyjnych. 

Podatek węglowy

Mechanizm dosto­so­wy­wa­nia cen na gra­ni­cach z uwzględ­nie­niem emi­sji dwu­tlen­ku węgla (CBAM) to nic inne­go jak usta­le­nie ceny CO2 na impor­to­wa­ne towa­ry. Ma to na celu unik­nię­cie tzw. “uciecz­ki emi­sji”, czy­li prze­no­sze­nia przez prze­mysł UE pro­duk­cji do kra­jów o mniej restryk­cyj­nych prze­pi­sach doty­czą­cych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Oczekuje się, że Komisja Europejska przed­sta­wi pro­jekt jesz­cze w tym roku.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla z innych sektorów

Sektory nie­ob­ję­te ETS,jak trans­port, rol­nic­two, budow­nic­two i gospo­dar­ka odpa­da­mi – odpo­wia­da­ją za ok. 60 proc. ogól­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE. Celem jest zmniej­sze­nie emi­sji pocho­dzą­cych z tych sek­to­rów o 30 proc. do 2030 r. w porów­na­niu z 2005 r.

By tego doko­nać, pań­stwa człon­kow­skie uzgod­ni­ły kra­jo­we cele reduk­cyj­ne, któ­re są obli­cza­ne na pod­sta­wie pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to (PKB) na miesz­kań­ca, w zależ­no­ści od kra­ju wyno­szą od 0 proc. do 40 proc. Dla Polski ten cel wyno­si 7 proc., dla Szwecji i Luksemburga – 40 proc., a dla Bułgarii – 0 proc.

Potencjał lasów

Lasy pochła­nia­ją rocz­nie rów­no­war­tość 8,9 proc. cał­ko­wi­tej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w UE. UE chce wyko­rzy­stać ten poten­cjał do wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi i zapo­bie­gać emi­sjom powo­do­wa­nym przez wyle­sia­nie. Państwa człon­kow­skie­go będą zobli­go­wa­ne do lep­sze­go zarzą­dza­nia lasa­mi i zalesiania.

Edukacja kli­ma­tycz­na w pol­skich szkołach

Redukcja emisji z samochodów

Samochody oso­bo­we i dostaw­cze wytwa­rza­ją 15 proc. emi­sji CO2 w UE. Parlament zatwier­dził surow­sze limi­ty emi­sji CO2 dla samo­cho­dów: nowe cele reduk­cji emi­sji CO2 do 2030 r. to: 37,5 proc. dla nowych samo­cho­dów oso­bo­wych i 31 proc. dla dostawczych.

Ponadto, euro­po­sło­wie zatwier­dzi­li plan zmniej­sze­nia emi­sji CO2 z nowych samo­cho­dów cię­ża­ro­wych o 30 proc. do 2030 r., w porów­na­niu do pozio­mów emi­sji z 2019 r. Wezwali rów­nież do pod­ję­cia środ­ków uła­twia­ją­cych przej­ście na pojaz­dy elek­trycz­ne i hybrydowe.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...